Uitgelichte resultaten

Meer dan 240.000 vluchtelingen, intern ontheemden (IDP’s) en gastgemeenschappen kregen toegang tot onderwijs

Bijna 40.000 vluchtelingen, intern ontheemden (IDP’s) en gastgemeenschappen kregen toegang tot werk of steun bij het verkrijgen van inkomens generende activiteiten

20.000 vluchtelingen, intern ontheemden (IDP’s) en gastgemeenschappen kregen toegang tot geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning

Meer dan 10.000 voorgelichte jongeren in herkomstlanden gaven aan hun migratieplannen te willen heroverwegen

Ruim 2.700 gestrande migranten zijn ondersteund bij hun vrijwillige terugkeer vanuit Noord-Afrika

Aanvullende bronnen

Integrale migratieagenda

Nederlandse integrale benadering van migratievraagstukken

Theory of Change

Narratief over het wat, waarom en hoe van het thema Opvang in de regio en migratie

Rijksbegroting Hoofdstuk XVII BHOS 2019

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019

Subsidiekader Migratie en ontwikkeling

Subsidiebeleidskader voor Migratie en ontwikkeling, gepubliceerd in september 2018

Inleiding

De aandacht voor de omstandigheden van vluchtelingen en migranten blijft groot, zowel in Nederland als internationaal. In landen en regio’s die grote aantallen vluchtelingen opvangen, zoals Libanon, Jordanië, Turkije en de Hoorn van Afrika, staan publieke voorzieningen zwaar onder druk. Veel vluchtelingen hebben onvoldoende toegang tot basisvoorzieningen als onderwijs en werk. Migranten maken vaak onvoldoende risico-inschattingen van migratieroutes door bijvoorbeeld Libië. Zij worden vaak slachtoffer van ernstige uitbuiting, afpersing, mishandeling en (seksueel) misbruik.

Nederland zet zich daarom in voor de verbetering van de perspectieven van vluchtelingen en gastgemeenschappen, voorkoming van irreguliere migratie en de risico’s die daarmee gepaard gaan en bescherming van de mensenrechten van vluchtelingen en migranten. Vrouwen en jongeren krijgen bijzondere aandacht. De Nederlandse inzet focust zich op de regio’s Noord-Afrika, West-Afrika, de Hoorn van Afrika en de regio rondom Syrië.

Een belangrijk instrument voor het investeren in perspectief voor vluchtelingen en gastgemeenschappen is het door Nederland opgezette PROSPECTS-partnerschap, met 5 internationale organisaties in 8 opvanglanden. Dit partnerschap is een nieuwe manier van samenwerken om tot duurzame oplossingen te komen bij langdurige vluchtelingencrises.

Resultaten 2019

Ten behoeve van opvang en bescherming in de regio financierde Nederland de verbetering van de situatie van vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen in landen rondom Syrië en in de Hoorn van Afrika. Tienduizenden kregen toegang tot werk en psychosociale zorg, meer dan 200.000 tot onderwijs. Meer dan een half miljoen mensen kregen persoonsdocumenten zoals een geboortecertificaat. Deze zijn onmisbaar voor toegang tot recht, onderwijs, werk, eigendom en opbouw van een toekomst. Daarnaast kregen meer dan een miljoen mensen toegang tot basisvoorzieningen, zoals afvalbestrijding of politiebescherming.

Activiteiten in het kader van migratiesamenwerking droegen bij aan voorkoming van irreguliere migratie en aan bescherming van kwetsbare migranten. Mensen met migratieplannen kregen voorlichting over migratierisico’s. Landen kregen hulp om zelf mensenhandel en -smokkel beter aan te pakken, onder meer via het trainen van 182 personen. Ruim 2.700 vastgelopen migranten konden met Nederlandse steun vanuit Noord-Afrika naar huis terugkeren. Nederland financierde hulp aan 1.800 migranten om hun leven thuis weer op te pakken.

Resultaatgebieden

Opvang in de regio Migratiesamenwerking

Uitgelicht project opvang in de regio en migratiesamenwerking

Community Conversations: bespreken van migratiekeuzes in de gemeenschap

In Ethiopië spreken gemeenschappen onder begeleiding van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) over de redenen waarom hun jongeren irregulier migreren, de risico’s die dit met zich meebrengt en de beschikbare legale en veilige alternatieven. Hierdoor kunnen jongeren ondersteund door hun gemeenschap beter geïnformeerde keuzes maken.

Sociale en culturele normen maken het vaak lastig voor vrouwen om in deze gesprekken te participeren en mee te besluiten. Hun ervaringen zijn echter wel relevant en hun inbreng in beslissingen is noodzakelijk om te komen tot duurzame uitkomsten. IOM werkt daarom aan het stimuleren van vrouwelijke deelname. Dit doet zij door de sociale normen over mannen en vrouwen bespreekbaar te maken. Verder creëert zij omstandigheden waarin vrouwen zich veilig voelen om te participeren en hun mening te uiten.

Community Conversations: bespreken van migratiekeuzes in de gemeenschap

Opvang in de regio

De 21-jarige Payam uit Erbil, Irak, nam deel aan SPARK’s Preventing Violent Extremism programma Boosting Your Beliefs. Hier werd zij benaderd door Rudaw, een van de grootste medianetwerken in Koerdistan in Irak, waar zij nu werkt als verslaggeefster.

Opvang en bescherming in de regio

Nederland steunt landen rondom Syrië en in de Hoorn van Afrika om de situatie van vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen te verbeteren. Met een focus op jongeren en vrouwen richt de Nederlandse steun zich op:
Bescherming en rechtspositie;Toegang tot onderwijs en vakopleidingen;Kans op werk en inkomen.
Doel is vluchtelingen dichtbij huis veilige opvang te bieden met toekomstmogelijkheden. Ongeveer 300.000 mensen kregen toegang tot onderwijs, werk, psychosociale zorg en basisvoorzieningen. Ook is gezorgd voor betere kwaliteit van onderwijs, aansluiting op de arbeidsmarkt en toegang tot voorzieningen zoals afvalbestrijding, uitgifte van persoonsdocumenten en politiebescherming.

Resultaatgebied openen

De 21-jarige Payam uit Erbil, Irak, nam deel aan SPARK’s Preventing Violent Extremism programma Boosting Your Beliefs. Hier werd zij benaderd door Rudaw, een van de grootste medianetwerken in Koerdistan in Irak, waar zij nu werkt als verslaggeefster.

In de periode mid-2018 tot mid-2019 heeft Nederland ingezet op duurzame oplossingen voor vluchtelingen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika. Nederland beoogt deze resultaten te behalen door financiering van zowel nationale als internationale ngo’s en door financiering van de vijf partners van het PROSPECTS-partnerschap. De resultaten behaald in deze rapportage periode liggen hoger dan de resultaten in de vorige rapportage periode. Méér personen hebben toegang tot onderwijs gekregen en meer personen zijn ondersteund bij het verkrijgen van inkomens genererende activiteiten. In alle interventies staan jongeren en vrouwen centraal en wordt waar mogelijk aandacht besteed aan psychische en mentale gezondheidszorg alsmede het bevorderen van sociale cohesie tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen.

In deze rapportageperiode werkten de vijf PROSPECTS-partners via studies en onderzoeken aan het opzetten van de vierjarige landenprogrammering in de 8 landen in de Syrië-regio en de Hoorn van Afrika. Kern van dit partnerschap is enerzijds een nieuwe manier van samenwerking tussen de 5 partners en anderzijds het bieden van bescherming en het verbeteren van perspectieven voor vluchtelingen. Een goede samenwerking met (lokale) overheden staat centraal, om zo duurzaamheid te waarborgen en te voorkomen dat er parallelle systemen ontstaan.

Om de implementatie van het in 2018 door de AVVN aangenomen Global Compact on Refugees kracht bij te zetten, vond in 2019 onder leiding van de UNHCR het eerste Global Refugee Forum plaats. Het Compact roept – in lijn met het Nederlandse beleid – op tot steun voor grote opvanglanden. Nederland heeft actief bijgedragen met de organisatie van een paneldiscussie over werkgelegenheid en een focussessie over geestelijke gezondheid en psychosociale hulp in crisisrespons. Dit gebeurde in samenwerking met WHO en het Rode Kruis.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat formeel of informeel onderwijs of training volgt

Voortgang

Op schema

240.000 personen

Deze indicator meet het aantal mensen dat gestart is met het volgen van formeel/informeel onderwijs en/of trainingen. De data worden hierbij uitgesplitst naar man/vrouw en vluchteling/gastgemeenschap/binnenlands ontheemden. De data maken daarnaast inzichtelijk om wat voor soort training/onderwijs het gaat (bijvoorbeeld primair en secondair onderwijs, inhaallessen, lessen voor drop-outs, training op maat, life-skills training en beroepsonderwijs). Ook laten ze zien in welke landen resultaten zijn geboekt.

Onderwijs en training zorgen voor perspectief en vormen een belangrijke prioriteit van de Nederlandse inspanningen op het gebied van opvang en bescherming in de regio. Als gevolg van crises hebben vluchtelingenkinderen en -volwassenen geen toegang tot onderwijs en training en bestaat het risico dat er een verloren generatie ontstaat. Om dit te voorkomen draagt Nederland bij aan onderwijsprojecten in Libanon, Jordanië, Irak, Egypte, Kenia, Soedan, Oeganda en Ethiopië. Naast het streven naar invulling van recht op onderwijs, zijn veel van deze projecten tegelijkertijd gericht op het verbeteren van de bescherming van kinderen en het bevorderen van sociale cohesie tussen verschillende bevolkingsgroepen. Dankzij de Nederlandse bijdrage hebben in de periode mid-2018 - mid-2019 meer dan 240.000 personen toegang tot onderwijs en training gekregen. Dat betekent dat het aantal bereikte mensen ten opzichte van het jaar ervoor verdrievoudigd is. Een belangrijke reden hiervoor is de impact van een nieuw gestart programma met UNICEF in Irak (zie ook uitgelicht project).

Indicator

Aantal mensen ondersteund in het ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten

Voortgang

Op schema

36.360 personen

Deze indicator meet het aantal mensen dat is ondersteund in het ontwikkelen van inkomsten genererende activiteiten. De gegevens worden hierbij uitgesplitst naar man/vrouw en vluchteling/gastgemeenschap/IDP’s. Onder inkomsten genererende activiteiten vallen onder andere: toegang tot financiering (leningen of schenkingen), begeleiding bij ondernemen of voorlichting over financiële opleidingen en verkrijgen van seizoensarbeid.

Naast onderwijs is werkgelegenheid essentieel voor het vergroten van perspectief en zelfredzaamheid van vluchtelingen. In de periode mid-2018 tot mid-2019 hebben dankzij de Nederlandse bijdrage meer dan 36.000 personen in 8 landen in de Hoorn van Afrika en de Syrië-regio ondersteuning gekregen in het ontwikkelen van inkomens genererende activiteiten. Ten opzichte van de 4.000 bereikte mensen in de vorige verslagperiode is dit een enorme stijging. Deze resultaten zijn bijvoorbeeld bereikt door een programma van UNDP in Zuid-Soedan, waarbij meer dan 20.000 seizoensbanen in de landbouwsector zijn gecreëerd. In alle programma’s wordt speciale aandacht besteed aan de belemmeringen, risico’s en kansen voor vrouwen en jongeren op de arbeidsmarkt. Vrouwen en jongeren staan voor specifieke uitdagingen en door extra aandacht te besteden aan bijvoorbeeld additionele (taal)training, kinderopvang en veilig transport kunnen deze barrières (gedeeltelijk) worden weggenomen.

Indicator

Aantal mensen met toegang tot adequate geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning

Voortgang

Op schema

20.770 personen

Deze indicator meet het aantal mensen dat toegang heeft gekregen tot mentale gezondheidszorg. De gegevens worden hierbij uitgesplitst naar man/vrouw en vluchteling/gastgemeenschap/IDP’s. Ook is af te lezen in welke landen de resultaten zijn geboekt.

Door de langdurige crisis hebben veel vluchtelingen en gastgemeenschappen in zowel de Syrië-regio als de Hoorn van Afrika mentale problemen. Door gebrek aan voorzieningen en stabiliteit ontstaan spanningen tussen verschillende groepen en door langdurige werkloosheid kunnen relaties en verhoudingen binnen een gezin veranderen. Met de financiering van mentale gezondheidszorg helpt Nederland mensen om trauma’s te verwerken en weer krachtig in het leven te staan. Dit is met name van belang voor vluchtelingen die veel geweld en verlies hebben ervaren.

Door samenwerking met bijvoorbeeld de ngo ABAAD zijn in Libanon bewustwordingscampagnes opgezet tegen huiselijk geweld en krijgen slachtoffers, vaak door middel van groepssessies, psychosociale ondersteuning. Daarnaast heeft Nederland een project van Warchild gefinancierd, waarbij bijna 6.000 kinderen en jongeren in Libanon door middel van sport- en spelactiviteiten psychosociale hulp is geboden. Maar ook in Oeganda bijvoorbeeld hebben meer dan 5.000 personen met behulp van het Refugee Law Project toegang gekregen tot psychosociale ondersteuning om onder andere de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen te verminderen.

Building Resilience in Education System in Irak

Building Resilience in Education System in Irak

Toegang tot kwalitatief goed onderwijs ongeacht afkomst of socio-economische omstandigheden is een prioriteit voor Nederland. Het biedt niet alleen een uitweg uit een patroon van armoede en ongelijkheid, maar ook een veilige haven voor kinderen om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

Dit programma richt zich op het herstellen van scholen om kinderen tussen 6-18 jaar weer onderwijs te bieden. Daarnaast zet Nederland zich samen met UNICEF in om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen door trainingen te verzorgen voor lokale leraren.

In de periode april 2018 tot maart 2019 volgen, met Nederlandse hulp, meer dan 100.000 kinderen (zowel vluchtelingen en ontheemden als gastgemeenschappen) in Irak weer onderwijs of zijn ze door Nederland ondersteund om naar school te blijven gaan. Daarnaast hebben meer dan 650 leraren hun vaardigheden verbeterd, onder andere op het gebied van pedagogie en psychologische ondersteuning.

Geboortecertificaten voor vluchtelingen in Ethiopië

Geboortecertificaten voor vluchtelingen in Ethiopië

Foto: Zuid-Soedanese vluchteling in Ethiopië kan haar dochters naar school brengen omdat ze een geboortebewijs hebben gekregen. Bron: UNHCR/Diana Diaz.

Ethiopië vangt momenteel zo’n 750.000 vluchtelingen op, van wie velen al lange tijd in Ethiopië verblijven. Voorheen werden vluchtelingen geregistreerd bij UNHCR en niet bij de Ethiopische overheid, met als gevolg dat zo’n 70.000 in Ethiopië geboren kinderen nooit een geboortecertificaat hebben gekregen. Met dit programma is het registratiesysteem van UNHCR verbonden aan dat van de nationale overheid, waardoor vluchtelingen nu rechtstreeks bij de overheid geregistreerd worden en een geboortecertificaat ontvangen. Een geboortecertificaat is cruciaal voor vluchtelingen omdat dit hen toegang geeft tot onderwijs, gezondheidszorg en werk in het land waar zij verblijven. Het geeft hen grip op het leven en keuzevrijheid een eigen bestaan op te bouwen.

PROSPECTS-bijdrage aan ILO

Lees meer over de werkzaamheden van ILO onder het PROSPECTS-partnerschap

PROSPECTS-bijdrage aan IFC

Lees meer over de werkzaamheden van IFC onder het PROSPECTS-partnerschap

Migratiesamenwerking

Codou Loum spreekt op de radio over haar ervaringen als irreguliere migrant om luisteraars te informeren over de risico’s van irreguliere migratie. Bron: IOM/Alioune Ndiaye.

Migratiesamenwerking

Migratie buiten de regels om leidt tot veel ellende. Migranten reizen vaak via levensgevaarlijke routes en lopen het risico slachtoffer te worden van mensenhandel. Velen overleven dit niet, anderen raken getraumatiseerd. Nederland richt zich op voorkoming en beheersing van irreguliere migratie, waarin bescherming van kwetsbare migranten centraal staat. Dat doen we bijvoorbeeld door informatie te geven over de risico’s van irreguliere migratie en alternatieven. Zo besloten 10.125 jongeren hun migratieplannen op te geven, uit te stellen of te heroverwegen. Ook werken we samen met landen in Afrika om mensenhandel en -smokkel tegen te gaan. Nederland verzorgt ten slotte een veilige vrijwillige terugkeer en herintegratie, vanuit Nederland en vanuit doorreislanden in Noord-Afrika.

Resultaatgebied openen

Codou Loum spreekt op de radio over haar ervaringen als irreguliere migrant om luisteraars te informeren over de risico’s van irreguliere migratie. Bron: IOM/Alioune Ndiaye.

Aanpak van mensenhandel en -smokkel in Afrika

De aanpak van mensenhandel en -smokkel is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van Afrikaanse landen zelf. Om hen hierbij te ondersteunen financiert Nederland via VN-organisaties landen in Noord- en West-Afrika om hun wetgeving, opsporingscapaciteit en vervolging van mensenhandel en –smokkel te verbeteren. Daarnaast bevordert Nederland grensoverschrijdende samenwerking op dit terrein en betere bescherming van de mensenrechten van migranten.

Hulp aan migranten in nood in Niger

Met Nederlandse steun geeft de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) hulp aan migranten die in de Sahara zijn gered. In de periode mid-2018 tot mid-2019 kregen ruim 2.800 van hen voedsel, medische en psychosociale steun en opvang. Ook kunnen zij steun krijgen bij de terugkeer naar het land van herkomst en ook om daar hun leven weer op te bouwen.

Voorlichting over migratiekeuzes

Hoewel migranten vaak wel beseffen dat ze risico’s nemen als ze met hulp van een mensensmokkelaar op reis gaan, blijken ze de gevolgen van zo’n besluit niet altijd goed in te schatten. Met betrouwbare informatie kunnen ze dat beter, ook wat betreft de kansen thuis. Daardoor kunnen ze betere keuzes maken over migratie en toekomst in eigen land. Dit voorkomt onnodig leed en irreguliere migratie.

Terugkeer en herintegratie vanuit transitlanden

Via IOM ondersteunt Nederland vrijwillige terugkeer en herintegratie van gestrande migranten in Noord-Afrika. Deze verblijven vaak in onmenselijke omstandigheden, zoals in detentiecentra in Libië. IOM biedt een veilige terugkeer naar huis en steun om daar een nieuw bestaan op te bouwen. In de periode mid-2018 tot mid-2019 zijn zo 2.716 gestrande migranten vanuit Noord-Afrika teruggekeerd naar hun herkomstland. Daarnaast zijn ruim 1.809 migranten ondersteund bij hun herintegratie.

Resultaten

Indicator

Aantal migranten die (levensreddende) hulp hebben gekregen

Voortgang

Op schema

2.873

In Noord-Niger stranden grote aantallen migranten in de woestijn. IOM vangt deze mensen op en biedt hen hulp en bescherming. In de periode mid-2018 tot mid-2019 heeft IOM met Nederlandse steun ruim 2.800 migranten hulp geboden. Deze hulp kan bestaan uit water, voedsel, en medische en psychosociale hulp.

Indicator

Aantal overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen dat is getraind in het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van mensenhandel en -smokkel

Voortgang

Op schema

182

Om mensenhandel en -smokkel tegen te gaan financiert Nederland trainingen voor overheidsfunctionarissen en andere betrokkenen. De trainingen richten zich op verschillende delen van het proces: van voorkoming tot vervolging. In de periode mid-2018 tot mid-2019 zijn met Nederlandse steun 182 functionarissen en betrokkenen in verschillende landen in Noord- en West-Afrika getraind.

Voorbeelden van door Nederland gesteunde projecten zijn het trainen van immigratiediensten om mensenhandel te herkennen en het trainen van openbare aanklagers en rechters om mensenhandel en -smokkel te vervolgen en te berechten. De aanpak is echter breder. Nederland steunt bijvoorbeeld ook het trainen van financiële diensten in Noord-Afrika om de geldstromen die voortkomen uit mensenhandel en -smokkel te kunnen onderzoeken. Doel is het ondermijnen van het verdienmodel van mensenhandelaren en -smokkelaars.

Indicator

Aantal potentiële migranten in doelgemeenschappen dat plannen om op irreguliere wijze naar Europa te migreren opgeeft, uitstelt of serieus heroverweegt als gevolg van Nederlandse inzet

Voortgang

Op schema

We hebben de effecten gemeten van een bewustwordingscampagne door de organisatie Seefar in Nigeria, Gambia en Irak (Koerdische Regio). Kern van de campagne waren gesprekken tussen jongeren met migratieplannen en vertrouwenspersonen. De indicator laat zien hoeveel jongeren na afloop van het gesprek zeggen hun plannen te willen heroverwegen (opgegeven, uitstellen of nog overdenken). Dat aantal is ver boven de doelstelling.

We willen weten of onze bewustwordingscampagnes effect hebben. Als iemand uit de doelgroep verklaart zijn houding ten aanzien van migratie te hebben veranderd, is dit mogelijk een effect van de campagne (ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen). Dit wordt gemeten door de migrant vragen te stellen voorafgaand en na afloop van het gesprek met de vertrouwenspersoon.

De metingen hebben uitgewezen dat 10.125 mensen na het gesprek zeggen hun plannen te willen heroverwegen. Al deze personen hadden vóór het gesprek aangegeven te willen migreren.

Niet alle migranten blijven na het gesprek bij hun houding. Seefar heeft enkele maanden later nog een meting gedaan. Hier was de vraag alleen of jongeren hun migratieplan hadden opgegeven naar aanleiding van de campagne. Dit aantal lag op 1.962 (naar Europa) en 2.974 (alle bestemmingen).

Indicator

Migranten die zijn ondersteund bij hun vrijwillige terugkeer vanuit Noord-Afrika

Voortgang

Op schema

2.716

Deze indicator geeft weer hoeveel migranten Nederland heeft ondersteund om vanuit doorreislanden buiten Europa vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst.

Indicator

Aantal migranten dat met Nederlandse steun hulp heeft gekregen bij de herintegratie in het land van herkomst

Voortgang

Op schema

1.809

Deze indicator geeft weer hoeveel migranten hulp hebben gekregen bij het opnieuw opbouwen van hun leven in het land van herkomst. Deze hulp bij herintegratie kan bestaan uit begeleiding bij het vinden van een baan, scholing of ondersteuning bij het regelen van kinderopvang.

Voortgang in resultaatgebied Migratiesamenwerking

In de periode mid-2018 tot mid-2019 zijn goede resultaten geboekt. Duizenden migranten zijn geholpen bij vrijwillige terugkeer vanuit Noord-Afrika naar hun land van herkomst en bij het heropbouwen van hun leven. Voorlichting verbeterde de kennis van 43.000 personen over de risico’s van irreguliere migratie, inclusief het risico om slachtoffer te worden van mensenhandel, waardoor meer dan 10.000 personen hun beslissing veranderden of opnieuw overwogen. Hierdoor is leed voorkomen en is een bijdrage geleverd aan het doel van veilige, gereguleerde migratie (SDG 10.7).

Er is nog weinig onderzoek verricht naar de effecten van bewustwordingscampagnes. Om daar meer over te weten te komen heeft IOM een wetenschappelijke evaluatiestudie uitgevoerd binnen de door Nederland gefinancierde campagne Migrants as Messengers in West-Afrika. De evaluatie onderzocht het effect van een film met verhalen van migranten die de irreguliere reis zelf meemaakten op jongeren met migratieplannen. De film werd gevolgd door een discussie. De evaluatie concludeert dat deze jongeren:

Zich beter geïnformeerd voelen over de risico’s (19% meer dan de controlegroep) en zich ook meer bewust zijn van de daadwerkelijk bestaande risico’s (25% meer dan controlegroep);

Minder vaak aangeven van plan te zijn irregulier te migreren in de komende twee jaar (20% minder dan in controlegroep).

Er zijn ook uitdagingen. De situatie in verschillende focusregio’s wordt instabieler, zoals in West-Afrika. Dit maakt de context waarin we werken moeilijker. Verder vragen duurzame verbeteringsprocessen tijd. Bijvoorbeeld de aanpak van mensenhandel en -smokkel. Dit vereist vaak aanpassing van wetgeving, veranderingen bij politie en justitie, aanpak van corruptie en het creëren van nieuwe vormen van samenwerking. Een langdurig proces in landen waar bescherming van mensenrechten en goed functionerende overheden niet vanzelfsprekend zijn.

Er is in de strijd tegen mensenhandel ook voortgang te melden. Goede wetgeving is een basisvoorwaarde voor de aanpak van mensenhandel en -smokkel. Met Nederlandse steun werken West-Afrikaanse landen aan de verbetering hiervan. Dit gebeurt via het in kaart brengen van tekortkomingen in bestaande wetgeving en het schrijven van nieuwe wetgeving. Zo heeft Ivoorkust in 2018 een speciale wet tegen mensensmokkel aangenomen, mede dankzij Nederlandse steun. Ivoorkust is het tweede land in de regio met zo’n gespecialiseerde wet. Een ander positief resultaat is de door Nederland mogelijk gemaakte detachering van Nigeriaanse aanklagers in Italië en Spanje. Dit versterkte en versnelde de uitwisseling van informatie, wat leidde tot opening van 28 nieuwe mensenhandelzaken.

STRENGTH: tegengaan van mensenhandel in Egypte

Irreguliere migranten lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van mensenhandel. Om migranten in staat te stellen zichzelf hiertegen te beschermen zorgt Nederland ervoor dat ze worden voorgelicht over de risico’s. Bovenstaande video legt uit wat mensenhandel is en welke vormen deze uitbuiting kan aannemen. De video is onderdeel van een campagne die mensenhandel tegengaat in Egypte.

Migrants Rescue and Assistance in Agadez Region (MIRAA): hulp aan gestrande migranten in Niger

Irreguliere migratie is vaak gevaarlijk. In het noorden van Niger stranden veel migranten in de woestijn. Zonder hulp komen veel van deze migranten om het leven. Met steun van Nederland geeft IOM deze migranten (levensreddende) hulp en bescherming. In de video legt Rachid uit wat het MIRAA-project allemaal doet.

IOM Niger op Twitter

Volg IOM Niger op Twitter

Programma Samen tegen Mensenhandel

Lees meer over ons werk op het thema Mensenhandel

Migratiegegevens

Migratiegegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Bron: IOM.

Achtergrond informatie thema opvang in de regio en migratiesamenwerking

Achtergrond

Sinds het begin van de crisis zijn volgens UNHCR ongeveer 5,5 miljoen Syrische burgers gevlucht naar buurlanden. Daarmee zorgt het conflict in Syrië voor de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden momenteel ongeveer 3,7 miljoen vluchtelingen in de Hoorn van Afrika opgevangen. Nederland richt zich op deze vluchtelingenproblematiek in de landen rond Syrië en de Hoorn van Afrika. Centraal hierbij staat het leveren van een bijdrage aan verbetering van opvang en perspectief voor de vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen in deze regio’s.

In de gebieden rond Europa ervaren veel mensen gebrek aan perspectief, zowel vanuit economische als veiligheidsmotieven. Sommigen besluiten te migreren buiten de regels om. Deze irreguliere migratie vindt vooral plaats in de eigen regio, maar ook deels naar Europa. Vaak zijn deze migranten kwetsbaar. Zij lijden honger en dorst en worden slachtoffer van geweld, uitbuiting en misbruik. Nederland zet in op voorkoming van irreguliere migratie door bewustwordingscampagnes, hulp aan overheden om mensenhandel en -smokkel aan te pakken, hulp aan migranten in nood en steun aan migranten om terug te keren en hun leven weer op te pakken.

Blik op de toekomst

Ook het komende jaar blijft Nederland nauw samenwerken met multilaterale organisaties, ngo’s en kennisinstellingen om de doelstellingen te bereiken. De beleidsprioriteiten binnen opvang in de regio blijven bescherming, onderwijs en werk. Het grootste programma (het PROSPECTS-partnerschap) zet in op een ontwikkelingsgerichte aanpak van langdurige vluchtelingencrises. Doel is om vluchtelingen en kwetsbare gastgemeenschappen een beter toekomstperspectief te bieden. De focus ligt komend jaar op het samen met partners leren van de resultaten en ervaringen. Lopende en nieuwe programma’s worden continu gemonitord en geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De huidige prioriteiten binnen migratiesamenwerking – bewustwording, bescherming, tegengaan van mensenhandel en -smokkel en terugkeer en herintegratie – blijven het komende jaar gelden. Gendergelijkheid zal binnen de programma’s extra aandacht krijgen. Nederland streeft vanuit het oogpunt van resultaatgerichtheid naar grotere meerjarige programma’s en naar beter monitoren, evalueren en leren.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Themapagina Migratie op Rijksoverheid

Pagina over het actuele beleid voor thema Migratie

Themapagina Ontwikkelingssamenwerking op rijksoverheid

Pagina over het actuele beleid voor thema Ontwikkelingssamenwerking

Facebookpagina

Volg dit thema op Facebook

Resultatenoverzicht

Download PDF-document met alle resultaten

Lancering PROSPECTS-partnerschap

Informatie over het PROSPECTS-partnerschap

Uitgaven per kanaal

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.