Uitgelichte resultaten

12.666 kinderen van groep 1 tot en met 9 zijn ingeschreven in formele scholen en hebben de vervoersmogelijkheden om naar school te gaan

15.100 kwetsbare Syrische vluchtelingenhuishoudens ontvingen maandelijks financiële bijstand

92 directe banen die worden ondersteund door de ontwikkeling van startende ondernemingen

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Libanon

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Libanon

Inleiding

Libanon is een klein land dat voor grote nationale en regionale uitdagingen staat; grote publieke ontevredenheid over publieke diensten, hoge niveaus van inkomensongelijkheid en corruptie, en het hoogste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking ter wereld.

Het overgrote deel van de meer dan een miljoen Syrische vluchtelingen heeft schulden en moeite om in hun levensonderhoud te voorzien. Hun aanwezigheid zorgde voor een toename in de vraag naar sociale diensten en infrastructuur. De armoede onder de kwetsbare Libanese gastgemeenschappen neemt ook toe.

De algemene economische situatie is verder aan het verslechteren. Libanon kampt onder meer met een zeer hoge overheidsschuld en hoognodige hervormingen blijven uit, waardoor de fragiele economische situatie verslechtert.

Nederland ondersteunt het land door te investeren in kansen voor vluchtelingen en kwetsbare Libanese gastgemeenschappen. In lijn met het beleidsdocument Investeren in perspectief is empowerment van vrouwen en jongeren een belangrijk dwars-doorsnijdend doel en gaat er speciale aandacht uit naar hun behoeften en uitdagingen.

Politieke stabiliteit, sociaaleconomische ontwikkeling en veiligheid in Libanon zijn van belang voor het Midden-Oosten, Europa en Nederland.

Resultaten 2019

2.207 jongeren kregen een opleiding in digitale vaardigheden voor een betere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

1.737 jongeren namen deel aan niet-formele beroepsopleidingen, ondernemerschap en competentiegerichte opleidingen voor een betere inzetbaarheid

12.666 kinderen van groep 1 tot en met 9 zijn ingeschreven in formele scholen en beschikken over de nodige vervoersmogelijkheden om naar school te gaan

15.100 kwetsbare Syrische vluchtelingenhuishoudens ontvingen maandelijks financiële ondersteuning

24.000 vluchtelingen hebben juridische bijstand gekregen en 33.600 vluchtelingen hebben advies en ondersteuning gekregen

600 slachtoffers (vrouwen en kinderen) van gendergerelateerd geweld (GBV) kregen psychosociale steun

92 directe banen werden ondersteund en 209 mensen kregen steun voor startende ondernemingen die zorgen voor de ontwikkeling van economische inkomens

60 directe banen ondersteund door het verstrekken van leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen

Resultaten per thema

Onderwijs Veiligheid en Rechtsorde Private sector ontwikkeling

Onderwijs

Innovatielabs voor jongeren door UNICEF

UNICEF runt Innovatielabs voor jongeren die sociaal ondernemerschap stimuleren en opleidingsprogramma's aanbieden voor digitale vaardigheden. Die zijn specifiek afgestemd op gemarginaliseerde Libanese, Syrische en Palestijnse jongeren. Jonge mannen en vrouwen verwerven de vaardigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van innovatieve arbeidskansen in de digitale economie. De meest rendabele bedrijfsideeën gaan door naar de volgende periode, waarbij de deelnemers persoonlijke coaching en financiering krijgen om met hun idee te starten. Succesvolle deelnemers aan het programma krijgen mentoren die verdere ondersteuning en begeleiding bieden voor een periode van enkele maanden. In totaal lanceerde UNICEF 14 Jeugd Innovatielabs waarvan 3.944 jongeren in het land profiteerden.

Projectpagina

Meer details over dit project op e website van UNICEF

Veiligheid en Rechtsorde

De preventie van seksuele uitbuiting en gender gerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes door de ngo Abaad

Op de vlucht voor geweld en conflicten is iedereen kwetsbaar. Met name vrouwen en meisjes lopen verhoogd risico op seksuele uitbuiting en gender gerelateerd geweld (SGBV).Dit programma ondersteunt de ontwikkeling van een nationale strategie voor de bestrijding van SGBV en de opleiding van eerstelijnshulpverleners in Libanon. Daarnaast heeft Abaad verschillende dienstverleningsstructuren ter plaatse opgezet, waaronder Mid-Way Houses, Women and Girls Safe Spaces en het Men Center.

Projectpagina

Meer informatie over dit project

Private sector ontwikkeling

Ondersteuning van het ondernemerschap van jongeren door de Stichting Berytech

Libanon wordt geconfronteerd met een hoge werkloosheid. Dit heeft verschillende oorzaken. De Libanese particuliere sector brengt maar beperkte werkgelegenheid voort en er is sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De Libanese economie heeft weinig productieve sectoren die meer banen kunnen creëren.

Het risico op een braindrain is groot, omdat jongeren steeds vaker naar het buitenland kijken om een toekomst op te bouwen. Het Agrytech-programma ondersteunt startende bedrijven in Libanon. Het programma biedt werkgelegenheid aan jongeren en verbetert de vooruitzichten om een toekomst op te bouwen in Libanon door het ondersteunen van het ondernemerschap van getalenteerde jongeren.

Berytech

Meer details over dit project

UNICEF Innovatielabs

Achtergrond en toekomst Libanon

Achtergrond

In 2019 lag de nadruk op onderwijs, bescherming en het genereren van banen en inkomsten. Een gerichte aanpak voor Syrische vluchtelingen en kwetsbare Libanese gastgemeenschappen is essentieel.

Blik op de toekomst

De verwachting is dat de armoede zal toenemen en dat de veerkracht van de vluchtelingen en de kwetsbare Libanese gastgemeenschappen op lange termijn zal afbrokkelen. De economische situatie in Libanon zal verder verslechteren, waardoor de behoefte aan financiële ondersteuningen toeneemt. Het zal steeds moeilijker worden om een baan te vinden in Libanon. Inspanningen die gericht zijn op onderwijs, bescherming en het genereren van banen en inkomsten worden daarmee steeds belangrijker.

Na protesten sinds medio oktober 2019 is de uitdaging voor de nieuwe regering om tegemoet te komen aan de eisen van het volksprotest, het vertrouwen van de bevolking te herstellen en met hervormingen de economische, financiële en sociale crisis aan te pakken.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelinsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Facebookpagina Ambassade van Nederland in Beiroet

Volg de Nederlandse ambassade in Beiroet op Facebook

Instagram-account ambassade van Nederland in Beiroet

Volg de Nederlandse ambassade in Beiroet op Instagram

Webpagina ambassade van Nederland in Beiroet

Bezoek de website van de Nederlandse in Beiroet

De inzet van Nederland in Libanon was in 2019 hoofdzakelijk gericht op humanitaire hulp, opvang in de regio en migratie. Deze resultaten zijn terug te vinden op de themapagina’s van Humanitaire Hulp en Opvang in de regio en migratie.