Uitgelichte resultaten

Ondersteuning van Jordaans hervormingssecretariaat (MoPIC) bij coördinatie van economische hervormingen, resulterend in onder meer een nieuwe PPP-wet, regelgeving voor overheidsopdrachten en een klachtenmechanisme voor investeerders (Wereldbank)

25.000 kwetsbare kinderen krijgen onderwijsondersteuning, 6.463 kinderen in naschoolse activiteiten, 3.310 jongeren in het drop-out programma, 2.558 kinderen met maandelijkse studiebeurzen en beschermingsdiensten, 2.135 kinderen in inhaalklassen (UNICEF)

192 banen in de landbouw, cursussen voor het aanleren van vaardigheden/ondernemerschap voor 548 personen (ECO Consult)

30 boeren en 1.674 landarbeiders ondersteund bij het verkrijgen van fatsoenlijk werk (ILO)

Jongeren aangemoedigd om deel te nemen aan het politieke proces (NIMD)

Aanvullende bronnen

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Jordanie

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Jordanië

Inleiding

In 2017 werd Jordanië een focusland voor de Nederlandse regering. Sindsdien werkt Nederland intensiever samen met Jordanië om het land te helpen met de aanpak van een aantal onderling samenhangende uitdagingen. De crisis in Syrië leidde tot een instroom van Syrische vluchtelingen, waardoor de druk op de arbeidsmarkt en op voorzieningen als scholen en ziekenhuizen toenam. De regionale problemen hadden ook een sterke invloed op de economie, door de afgenomen handelsmogelijkheden en de toenemende werkloosheid (vooral onder jongeren). Bovendien heeft Jordanië een algemeen tekort aan natuurlijke hulpbronnen. Om Jordanië veilig en stabiel te houden is steun van de internationale gemeenschap noodzakelijk. De Nederlandse programma's in Jordanië zijn breed opgezet en richten zich zowel op vluchtelingen als op kwetsbare gastgemeenschappen. Economische ontwikkeling en met name de ontwikkeling van de private sector is van essentieel belang voor de steun van Nederland aan Jordanië. Daarbij wordt ruime aandacht besteed aan sociale bescherming, onderwijs en werkgelegenheid, en de integratie van kwetsbare mensen. De nadruk ligt op het stimuleren van de private sector en specifieke maatregelen ter verbetering van het beroepsonderwijs. Dit biedt de economie meer mogelijkheden om zich te ontwikkelen en banen te scheppen in verscheidene sectoren, waaronder de landbouw. Ook de voedselzekerheid, waterschaarste en het klimaat worden aangepakt. In het algemeen staan vrouwen en jongeren in Jordanië voor de grootste uitdagingen en Nederland neemt deze serieus door prioriteit te geven aan deze groepen in onze interventies.

Resultaten 2019

Nederland draagt actief bij aan het behoud van de stabiliteit van Jordanië door de aanpak van problemen als werkloosheid. De Nederlandse programma's stimuleren de toegang tot onderwijs voor zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen, evenals de ontwikkeling van de private sector met een specifieke focus op de landbouwsector. In deze sector stemmen we onze programma's af op het aanpakken van de klimaatuitdagingen voor Jordanië. Dat doen we door het opbouwen van meer verdiencapaciteit in de landbouwsector te combineren met minder verbruik van water en (fossiele) energie. Op het gebied van mensenrechten geeft Nederland prioriteit aan gelijke rechten voor vrouwen, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van internet, evenals het voorkomen van marginalisatie, polarisatie en radicalisering.

Het verwachte resultaat van het hieronder genoemde HAED-Jo-project is meer werkgelegenheid voor geschoolde werknemers in de landbouwsector. Het doel van het project is bovendien het concurrentievermogen en de verdiencapaciteit van boeren verbeteren en tegelijkertijd hun waterverbruik verminderen.

Het doel van het ILO-project is het bevorderen van fatsoenlijke banen in de landbouw voor zowel vluchtelingen als Jordaniërs. Dit zal ook bijdragen aan het concurrentievermogen van de Jordaanse tuinbouwsector en de economische groei stimuleren. De verwachte resultaten zijn een beter beleid op regeringsniveau en beter functionerende landbouwbedrijven. Dat leidt weer tot betere werkomstandigheden in de landbouw.

Via het NIMD-programma moedigt Nederland jongeren aan om zich politiek te verdiepen in het bestaande politieke systeem in Jordanië. Ons verwachte resultaat is dat een groeiende jonge gemeenschap in staat is zich te uiten en een positieve bijdrage te leveren aan het Jordaanse politieke landschap.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Private sector ontwikkeling Veiligheid en Rechtsorde

Voedsel- en voedingszekerheid

HAED-Jo (Eco Consult)

Het Hydroponic-project voor de ontwikkeling van de landbouw en de werkgelegenheid (HAED-Jo) heeft meerdere doelen. Namelijk het bevorderen van de efficiënte landbouw in Jordanië, scheppen van werkgelegenheid voor Jordaniërs en Syrische vluchtelingen in de landbouwsector en het verminderen van het waterverbruik in het productieproces.

Het project wordt uitgevoerd door Eco Consult en ondersteund door Wageningen University & Research (WUR). Het Nederlandse bedrijfsleven is ook betrokken bij de bouw van kassen en het aanbieden van glastuinbouwtechnologie.

Het project omvat een meervoudige aanpak:

Versterking van het concurrentievermogen van Jordaanse producten op de nationale, regionale en internationale markten. Dit gaat door de invoering van verbeterde technologieën voor een duurzame en efficiënte landbouw en de invoering van marktgestuurde benaderingen om de productiviteit te verbeteren en het watergebruik terug te dringen.

Versterking van partnerschappen tussen tuinbouwbedrijven en het creëren van marktsystemen. Uitbreiding van de pool en de vaardigheden van studenten op het gebied van waterbesparende landbouw en bevordering van houdbaarheid van landbouwproducten ter voorbereiding op de toetreding tot de arbeidsmarkt. Scheppen van werkgelegenheid in de commerciële landbouw en de agro-industrie, met name voor kwetsbare gemeenschappen. Verbetering van de mogelijkheden om in het levensonderhoud te voorzien door de implementatie van waterbesparende technologie en betere processen om houdbaarheid van geoogste producten te vergroten. Dit gebeurt op gemeenschapsniveau met huishoudens en Community Based Organisations (CBO's).

Een belangrijke doelgroep zijn grootschalige boeren die het geld hebben om te investeren in geavanceerde glastuinbouwtechnologie. De bedoeling is dat de goede resultaten die hiermee geboekt worden middelgrote en uiteindelijk kleinschalige boeren stimuleren om deze technologie ook te gebruiken. In het eerste jaar van het project werden 192 mensen ondersteund bij het vergroten van hun mogelijkheden om in hun levensonderhoud te voorzien, 5 lokale instellingen werden versterkt, en 3 maatschappelijke organisaties en 18 bedrijven werden ondersteund met efficiënte waterbesparende technologie en naoogstketens. Verder zijn er twee moderne kassen gebouwd en in gebruik genomen. Daarin worden groente en fruit verbouwd met een sterke vermindering van het gebruik van water en pesticiden in vergelijking met de traditionele Jordaanse kassen. Dit leidt tot een groener en gezonder product dat nu ook in de beste supermarkten in Jordanië wordt aangeboden.

Openaid.nl

Meer informatie over dit project op Openaid.nl

Private sector ontwikkeling

International Labour Organization (ILO) project voor fatsoenlijk werk in de landbouw in Jordanië

De komst van veel Syrische vluchtelingen naar Jordanië creëerde een nieuwe groep werkzoekenden met weinig kansen op de formele arbeidsmarkt. Door het gebrek aan betere mogelijkheden namen velen hun toevlucht tot werk in de informele economie, die wordt gekenmerkt door lage lonen en onrechtvaardige arbeidsomstandigheden.

Het project wordt uitgevoerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Die bevordert waardig werk in de landbouwsector met een model dat de productiviteit en de nationale arbeidswetgeving versterkt en naleving van internationale arbeidsnormen verbetert. Daarmee draagt dit nalevingsmodel bij aan een verbetering van nationale regelgevingskaders en –structuren. Die stimuleren vervolgens de benodigde aanpassingen op boerderijniveau, wat fatsoenlijk werk voor iedereen bevordert.

De achterliggende gedachte is om het potentieel aan werkgelegenheid in de landbouwsector te benutten door het scheppen van fatsoenlijke banen die voldoen aan de internationale normen. Naleving van die normen is ook steeds meer een voorwaarde voor de export van landbouwproducten. De ILO werkt in dit verband samen met het Nederlands Centrum ter bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) en de Jordaanse Vereniging van exporteurs en producenten van groenten en fruit (JEPA).

Dit project stelt de naleving van de normen voor fatsoenlijk werk voorop. De aanpak is samen met boeren realistische stappen vaststellen in de richting van naleving van internationale arbeidsnormen.

Het project draagt bij aan de Nederlandse prioriteit om het concurrentievermogen van de Jordaanse land- en tuinbouwsector te bevorderen, de economische groei te stimuleren en fatsoenlijke banen te creëren voor vluchtelingen en Jordaniërs.

Veiligheid en Rechtsorde

School voor Politiek - Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie (NIMD)

Politieke partijen waren tot 1990 verboden in Jordanië, dus deelname aan de politiek is nog een relatief nieuw concept. De NIMD richtte in 2019 de Jordaanse School of Politics op om jongeren vertrouwd te maken met het politieke proces en politieke partijen. Door financiering van de School of Politics ondersteunt Nederland jongeren die zich willen engageren in de politiek en met politieke partijen, zodat ze jonge politici kunnen worden. Het programma werkt samen met het ministerie van Politieke en Parlementaire Zaken en het ministerie voor Jongeren.

Het programma van de School of Politics omvat opleidingen over politieke onderwerpen zoals politieke en democratische theorie, kiesstelsels, politieke partijen, grondwetten en wetgeving. Studenten van de School of Politics leren ook technische en andere vaardigheden die nodig zijn om politicus te worden, zoals mediatraining, communicatie voor politieke partijen, kritisch denken, economie en politieke analyse.

Om deze vaardigheden in de praktijk te brengen, organiseert de School of Politics politieke diners voor studenten en huidige politici. De diners creëren een informeel platform voor de deelnemers om de rol van politieke partijen in Jordanië te bespreken.

Het is belangrijk om het bewustzijn van de rol van de politieke partijen in Jordanië te vergroten. Jongeren spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van de Jordaanse democratie en het Jordaanse politieke partijsysteem. Vanwege het belang om van anderen te leren organiseren studenten in Jordanië ook uitwisselingen met soortgelijke programma's in Tunesië en Nederland.

NIMD Jordanië

Lees meer over NIMD in Jordanië

De Nederlandse inzet in Jordanië richtte zich op het bieden van perspectief voor vluchtelingen en gastgemeenschappen door middel van humanitaire hulp, opvang in de regio, private sector ontwikkeling, verbetering van de voedselzekerheid, duurzaam watergebruik, (beroeps)onderwijs en de promotie van mensenrechten. Bekijk de themapagina’s van Humanitaire Hulp en Opvang in de regio en migratie voor meer informatie hierover.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Beleidsbrief over buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerki

Lees de Beleidsbrief buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking van Nederland

Geïntegreerde internationale veiligheidsstrategie 2018-2022

Lees de Geïntegreerde Veiligheidsstrategie van Nederland

Website Nederlandse ambassade in Jordanië

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Jordanië