Uitgelichte resultaten

25.000 mensen hebben met Nederlandse middelen toegang tot rechtspraak gekregen; De African Peace and Security Architecture is versterkt.

Werknemers hebben toegang gekregen tot seksuele reproductieve diensten op of in de buurt van de werkplek.

1,3 miljoen familiebedrijven hebben geprofiteerd van Nederlandse programma's voor landbouwontwikkeling.

Aanvullende bronnen

Beleidsnota

Lees de voedselzekerheidsbrief aan het parlement

Factsheet Meerjarige Landenstrategie Ethiopie

Factsheet met de Nederlandse inzet voor 2019-2022

Openaid.nl

Overzicht van projecten in Ethiopië

Inleiding

In 2019 heeft Ethiopië zijn programma van politieke hervormingen voortgezet, hoewel het momentum lijkt af te nemen. Het land boekt vooruitgang - zoals de herziening van de repressieve wetten - maar voor de gemiddelde Ethiopiër blijft het leven een uitdaging. Conflicten over middelen en (vermeend) onrecht uit het verleden leiden tot geweld, vaak langs etnische lijnen. De economie kwakkelt verder en de voedselprijzen stijgen. Toch lijken de hervormingen van premier Abiy de beste kans op legitieme stabiliteit.

Nederland ondersteunt de rechtsstaat in Ethiopië, bijvoorbeeld door middel van capaciteitsopbouw van officieren van justitie en rechters en het vergroten van de beleidsonderzoekscapaciteit van regionale overheden. De ngo Justice for All faciliteerde verschillende regionale vredesconferenties, trainde politieagenten in mensenrechten en vergemakkelijkte de toegang tot justitie voor duizenden mensen.

Nederland ondersteunt verbeteringen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in Ethiopië via het ministerie van Volksgezondheid (MoH) en verschillende ngo's, die zorgen voor aanvullende capaciteitsversterking van het MoH of die zich richten op sociale marketing op het gebied van gezinsplanning.

Nederland heeft een duidelijke focus op het beschikbaar stellen van innovaties aan boeren die hun bedrijf willen commercialiseren. Het Ethiopische Agricultural Transformation Agency krijgt steun bij het opzetten van Agricultural Commercialisation Clusters. SNV en Wageningen University & Research hebben de commercialisering van kleine boerenbedrijven versneld door middel van grote sector ondersteunende programma's voor de tuinbouw en de zuivelsector.

Resultaten 2019

Nederland steunt het Ethiopische hervormingsproces. In de sector veiligheid en rechtsorde ondersteunen verschillende bestuursprojecten de onderzoekscapaciteit in Oromia en Amhara. Justice for All heeft lokale politieagenten uit het Zuiden getraind in het faciliteren van verkiezingen, met het oog op het Sidama referendum op 20 november 2019. Het referendum is vreedzaam verlopen.

Met de steun van Nederland blijft Ethiopië vooruitgang boeken op het gebied van SRGR, hoewel het tempo niet zo hoog is als voorheen: het is moeilijker om de hogere vruchten te bereiken en de lagere zijn al geoogst.

We hebben Nederlandse landbouwinnovaties voorgesteld aan boeren die willen commercialiseren. Steeds meer boeren implementeren landbouwtechnologieën die hen helpen te groeien en hun bedrijf op te bouwen. Zowel de zuivel- als de tuinbouwsector zijn een aandachtspunt gebleven voor de ontwikkeling van de landbouw. Daar waar sprake is van chronische voedselonzekerheid, heeft Nederland ondersteund bij het opbouwen van bedrijfsmiddelen die mensen op de lange termijn ten goede kunnen komen.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Voedsel- en voedingszekerheid

Uitgelicht project Ethiopië

Schaalvergroting van de bescherming van de mensenrechten en de dienstverlening aan justitie

De Nederlandse Ambassade ondersteunt de Ethiopische ngo Justice for All (JFA) bij de uitvoering van een strategisch vijfjarenplan. De organisatie werkt aan verschillende uitkomsten, variërend van mensenrechtenactivisme tot beleidsdialoog met de overheid en specifieke activiteiten op het gebied van persvrijheid en vrouwenrechten.

Een belangrijke prestatie van de JFA is het samenbrengen van de Oromo Democratische Partij (ODP) en het Oromo Bevrijdingsfront (OLF), wat heeft geleid tot de (gedeeltelijke) ontwapening en demobilisatie van het OLF begin 2019.

Een van de kerncompetenties van de organisatie is (mensenrechten)training voor politie, officieren van justitie en gevangenispersoneel. Door het verlenen van juridische bijstand aan gevangenen, het faciliteren van gratieverlening aan gevangenen, het wegwerken van achterstanden en het opleiden van justitieambtenaren heeft de organisatie de toegang tot het recht voor 99.574 mensen (in 2018) veiliggesteld. Als onderdeel van een consortium zijn ongeveer 25.000 van deze zaken direct toe te schrijven aan de steun van Nederland.

Schaalvergroting van de bescherming van de mensenrechten en de dienstverlening aan justitie
Justice for All

Meer informatie op de JFA website

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Nederland steunt de democratische hervormingen in Ethiopië via de portefeuille Veiligheid en rechtsorde. In het project Versterking van de Hervormingsagenda, uitgevoerd door het Afrika Studiecentrum Leiden aan de hand van 4 door het Oromia Regionaal Bestuur geïdentificeerde domeinen van beleidsrelevant onderzoek, zijn vier teams aan de slag gegaan. In oktober 2018 hebben zij de volgende onderzoeksvoorstellen gepresenteerd: Buitenlandse directe investeringen (BDI) en industriële ontwikkeling; Praktijken en problemen van jeugdwerkgelegenheid in micro- en kleine ondernemingen; Organisatorisch en personeelsmanagement bij de uitvoering van de hervormingen van de overheidsdiensten van de lokale overheid; en de Versterking van de positie van vrouwen in het bestuur.

De Nederlandse ambassade ondersteunt samen met de ambassades van Noorwegen, Zweden en Denemarken de Ethiopische ngo Justice for All (JFA) bij de uitvoering van een strategisch vijfjarenplan. De organisatie werkt aan verschillende uitkomsten, variërend van mensenrechtenactivisme tot beleidsdialoog met de overheid en specifieke activiteiten op het gebied van persvrijheid en vrouwenrechten.

Een belangrijke prestatie van de JFA is het samenbrengen van de Oromo Democratische Partij (ODP) en het Oromo Bevrijdingsfront (OLF), wat heeft geleid tot de (gedeeltelijke) ontwapening en demobilisatie van het OLF begin 2019.

Een van de kerncompetenties van de organisatie is (mensenrechten)training voor politie, officieren van justitie en gevangenispersoneel. Door het verlenen van juridische bijstand aan gevangenen, het faciliteren van gratieverlening aan gevangenen, het wegwerken van achterstanden en het opleiden van justitieambtenaren heeft de organisatie de toegang tot de rechter voor 99.574 mensen (in 2018) veiliggesteld. Als onderdeel van een consortium zijn ongeveer 25.000 van deze zaken direct toe te schrijven aan de steun van Nederland.

Begin november 2019 verzorgde JFA een opleiding voor de lokale politie van de zuidelijke landen ter voorbereiding op het referendum over de soevereiniteit van de regio Sidama. Het referendum van 20 november verliep vreedzaam en zonder veiligheidsincidenten.

De algemene doelstelling van het lopende Justice Capacity Building Project dat de Vrije Universiteit Amsterdam uitvoert, is het verminderen van de heersende technische capaciteitsproblemen van de federale en regionale instellingen. Dit gebeurt door het upgraden van de professionals die werkzaam zijn in het Ethiopische federale en regionale rechtssysteem. Het project biedt daarom een kortlopende opleiding en juridische opleidingen aan medewerkers van justitiële instellingen op federaal niveau, alsook aan hun collega's van de regionale overheid van Oromia.

Over het geheel genomen zijn de projecten goed verlopen. Het project 'Versterking van de hervormingsagenda' is uitgebreid naar de regio Amhara.

Met het oog op de komende verkiezingen en het risico van escalerende gewelddadige conflicten is Nederland begonnen met het ondersteunen van de opbouw van democratische instellingen via UNDP. Dit omvat een systeem voor vroegtijdige waarschuwing om verkiezingsgerelateerd geweld op te sporen en te beperken. Het opbouwen van capaciteit met het ministerie van Vrede en een aantal verwante instituten, zal zorgen voor een grotere capaciteit voor conflictoplossing en vredesopbouw in Ethiopië. Het Institute for Security Studies (ISS) en Clingendael voert dit project uit.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

Nederland streeft naar SRGR-resultaten op 4 gebieden:

Betere informatie en meer keuzevrijheid voor jongeren met betrekking tot hun seksualiteit: Ethiopië heeft toegezegd het kindhuwelijk tegen 2025 helemaal uit te bannen. Nederland heeft consequent steun geleverd en gepleit voor het uitbannen van kindhuwelijken en schadelijke traditionele praktijken. Zie indicator 1.

Verbetering van de toegang tot anticonceptiemiddelen en geneesmiddelen: dit is een topprioriteit voor het federale ministerie van Volksgezondheid en wordt ondersteund en aangevuld door ngo’s, die Nederland afzonderlijk ondersteunt. DKT, de Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) en Marie Stopes International bieden samen toegang tot meer dan 40% van alle producten op het gebied van reproductieve gezondheid in Ethiopië. Zie indicator 2.

Betere openbare en private gezondheidszorg voor gezinsplanning, zwangerschappen en bevallingen, met inbegrip van veilige abortussen: Ethiopië heeft het merendeel van de milleniumdoelstellingen op het gebied van gezondheid (1990-2015) bereikt door moedig te investeren in Health Extension Workers (circa 40.000 in 2018, voornamelijk vrouwen) om zo dicht mogelijk bij de gemeenschap/familie eerstelijnsgezondheidszorg te bieden. Zie indicator 3.

Meer respect voor de seksuele en reproductieve rechten van groepen die deze rechten momenteel worden ontzegd: Nederland steunt één safe house in Addis Abeba, waar vrouwen en meisjes die het geweld hebben overleefd uitgebreide rehabilitatiesteun krijgen, inclusief steun met betrekking tot SRGR, gezondheid, counseling, opvolging van rechtszaken, basiskennis, empowerment en zelfverdediging. Zie indicator 4.

Resultaten

Indicator

Aantal jongeren bereikt met uitgebreide, correcte informatie over seksualiteit, hiv/aids, soa's, zwangerschap en anticonceptie

Score

846.519

Voortgang

Voortgang, niet op schema

846.519 jongeren bereikt met uitgebreide, correcte informatie over seksualiteit, hiv/aids, soa's, zwangerschap en anticonceptie van de beoogde 1.017.217.

De Family Guidance Association Ethiopia Nationwide en het Engenderhealth/Amref/Philips/Triggerise consortium in Afar zijn het meest actief.

Mensen die bereikt worden met Comprehensive Sexuality Education is niet duidelijk gedefinieerd en kan variëren van een cursus van 3 weken, als onderdeel van het schoolcurriculum, tot een-op-een gesprekken met peer educators. Politieke onrust heeft het aantal bereikte mensen beïnvloed.

846.519 mensen
Indicator

Aantal koppels dat gedurende een periode van een jaar door verschillende anticonceptiemiddelen wordt beschermd (couple-years protection)

Score

22.132.574

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Bijna alle partners dragen bij aan deze indicator. DKT, Family Guidance Association Ethiopia en MSI zijn de belangrijkste in de particuliere non-profitsector. Het ministerie van Volksgezondheid is de belangrijkste in de publieke sector, maar gebruikt deze indicator niet.

Het doel van 27.377.452 koppels werd niet gehaald omdat DKT, de belangrijkste verstrekker, zich moest aanpassen aan de verminderde financiering.

22.132.574 koppels beschermd
Indicator

Aantal geboortes bijgewoond door geschoold gezondheidspersoneel

Score

3.686.205

Voortgang

Voortgang, niet op schema

3.686.205 geboorten zijn bijgewoond door geschoold gezondheidspersoneel. Dit aantal vertegenwoordigt 50% van alle geschatte geboorten, terwijl de doelstelling van het ministerie van Volksgezondheid 62% was. Nederland levert ongeveer 1% van het jaarlijkse budget van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.

Hoewel er vooruitgang is geboekt, is de toegang tot goede kwaliteit Basic en Comprehensive Emergency Obstetric & Neonatal Care nog steeds onvoldoende, bijvoorbeeld door het gebrek aan goede kwaliteit water en/of elektriciteit in de gezondheidszorg.

3.686.205 geboorten
Indicator

Veranderingen in wetten, richtlijnen en (gezondheids)beleid en praktijken die leiden tot een vermindering van de barrières voor SRHR- en hiv/aids-diensten

Score

Voortgang

Op schema

Brede bevordering van aanvaardbare kwaliteitsnormen voor de lokale productie van herbruikbaar maandverband tegen eind 2017

Nationale herziening en validatie van de institutionele WASH-ontwerp- en bouwhandleiding om binnen 2016 veilige, particuliere en menstruatievriendelijke WASH-voorzieningen op scholen te kunnen aanbieden

Nationale integratie van Menstrual Hygiene Management (MHM) in het gezondheidsuitbreidingsprogramma (HEP) tegen eind 2017

Aannemen van de nationale MHM-richtlijnen door het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Volksgezondheid en Onderwijs (MHM) en opneming ervan tegen eind 2016

Nationale normen voor maandverband goedgekeurd.

Voedsel- en voedingszekerheid

Resultaten

Indicator

Aantal door Nederlandse programma's bereikte familiebedrijven in Ethiopië

Score

Totaal 1.326.087

Voortgang

Op schema

Totaal aantal gezinsbedrijven (gewassen/vee/vissen) dat direct en indirect wordt bereikt. Deze indicator geeft inzicht in het brede bereik van de Nederlandse programma's. De landbouwinnovaties die onze programma's opleveren worden verspreid via het landbouwvoorlichtingssysteem van de Ethiopische overheid, waardoor ze zo'n groot aantal boeren bereiken.

De meeste resultaten zijn bereikt via BENEFIT, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse ambassade en Wageningen University & Research dat 5 projecten omvat die gericht zijn op het verbeteren van de landbouwprestaties van Ethiopië. BENEFIT heeft samen met sectorprogramma's als HortiLIFE2 (groenten) en BRIDGE (zuivel) een enorme bijdrage geleverd aan het werk dat de Ethiopische overheid doet in haar Agricultural Growth Programme en via het Agricultural Transformation Agency, die beide ook financiële steun ontvangen van Nederland. Verbetering van de landbouwproductiviteit is de motor achter duurzame ontwikkeling.

Indicator

Aantal mensen met een verbeterde voedselinname

Score

187.170 mensen

Voortgang

Op schema

Het Productive Safety Net Programme (PSNP) voor Ethiopië is een door de overheid beheerd sociaal beschermingsprogramma dat zich sinds 2005 richt op huishoudens met chronische voedselonzekerheid. Het PSNP werkt aan het voorkomen van uitputting van het vermogen van huishoudens en aan het creëren van gemeenschapsgoederen. Daartoe voorziet het programma in contante betalingen of voedselbetalingen voor openbare werken voor de aanleg van lokale infrastructuur (bijvoorbeeld wegen) of de bescherming van het milieu (bijvoorbeeld terrassen).

Het Productive Safety Net Programme (PSNP) in Ethiopië bereikt jaarlijks zo'n 8 miljoen (chronisch) mensen met voedselonzekerheid. Nederland is sinds de start van dit programma donor en verstrekt niet alleen kernfinanciering aan het trustfonds van de Wereldbank dat deze activiteiten financiert, maar wil ook een bijdrage leveren door mensen te helpen bij het voltooien van het vangnetprogramma. REALISE, een van de projecten in het kader van het BENEFIT-partnerschap, heeft specifiek tot doel de klanten van het PSNP te ondersteunen bij het genereren van hun eigen levensonderhoud door het ontwikkelen van landbouwinnovaties die in de context van het PSNP werken. Deze innovaties worden aan het PSNP-management gecommuniceerd om een grotere impact te creëren en meer mensen te helpen zichzelf te onderhouden en uit het vangnet te klimmen.

187.170 mensen
Op 20 november 2019 stemde het Sidama-volk massaal en vreedzaam voor een eigen regionale staat binnen de Federale Democratische Republiek Ethiopië (foto: Tim Kos)

Achtergrond en toekomst Ethiopië

Achtergrond

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking vond plaats tegen een achtergrond van veelbelovende, maar fragiele democratische hervormingen. De grotere politieke vrijheid heeft ook oude en nieuwe conflicten aangewakkerd die soms zeer snel gewelddadig worden.

Blik op de toekomst

Met verkiezingen in het verschiet kan 2020 een make-or-break jaar worden voor het hervormingsproces. Nederland ondersteunt de regering bij de opbouw van geloofwaardige democratische instellingen, zoals de Nationale Verkiezingsraad, via UNDP en het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD). Samen met het Instituut voor Veiligheidsstudies (ISS) en Clingendael zal Nederland de vredesopbouwcapaciteit van onder andere het ministerie van Vrede ondersteunen.

De belangrijkste prioriteit van de Afrikaanse Unie (AU) voor 2020 is ‘Silencing the Guns’. Zuid-Afrika, de voorzitter van de AU in 2020, ziet vrede en veiligheid als een topprioriteit. De IGAD heeft zijn leiderschap veranderd en vrede en stabiliteit in de Hoorn van Afrika zijn sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de IGAD-landen.

Het Ethiopische ministerie van Volksgezondheid staat op het punt de laatste hand te leggen aan het hervormingsplan voor de gezondheidssector (medio 2020 - medio 2024), dat voortbouwt op successen uit het verleden, maar geconfronteerd wordt met uitdagingen die verband houden met veranderingen in het klimaat (extreem weer en epidemieën), ziektepatronen (bijv. hart- en vaatziekten) en demografie (meer jonge mensen).

De uitbraak van sprinkhanen in de woestijn is een grote bedreiging voor de voedselzekerheid, vooral als deze niet voor het plantseizoen in april 2020 wordt teruggedrongen. De Nederlandse programma's zullen blijven streven naar voedselzekerheid voor iedereen door kleine boeren te commercialiseren.

Het Corona virus zal naar verwachting een forse impact hebben. De mate waarin deze crisis gevolgen zal hebben voor lopende en geplande ontwikkelingsactiviteiten is momenteel nog niet duidelijk.

Aanvullende bronnen

Op de begrotingswebsite kunt u precies terugvinden hoe het budget voor 2019 is onderverdeeld en welke projecten ermee gefinancierd zijn.

  1. Bezoek de website
    Programma begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  2. Selecteer het begrotingsjaar 2019
Facebook pagina

Volg de Nederlandse ambassade in Ethiopië op Facebook

Website van de Nederlandse ambassade in Ethiopië

Bezoek de website van de Nederlandse ambassade in Ethiopië

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Ethiopië

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Ethiopië

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Ethiopië

Uitgaven ambassade per kanaal

Metric

Uitgaven ambassade per thema

Metric

Dit zijn de financiële uitgaven van het kalenderjaar 2019. Dit komt niet volledig overeen met de resultaten op deze pagina die verzameld zijn tussen oktober 2018 - oktober 2019. Meer informatie hierover vindt u onder 'Over de Resultatenrapportage'.