Uitgelichte resultaten

8.800 bedrijfsplannen voor investering of handel ondersteund

255.000 directe banen ondersteund door PSD-programma’s

Inleiding

In ontwikkelingslanden treden jaarlijks meer jongeren tot de arbeidsmarkt toe dan dat er nieuwe banen bijkomen. Daarom geeft Nederland prioriteit aan stimulering van jong ondernemerschap en jeugdwerkgelegenheid, vooral in de focusregio’s. Zo neemt Nederland deel aan een innovatief fonds voor jong ondernemerschap van de African Development Bank. Nederland start zelf een Youth Employment Challenge Fund en neemt met Orange Corners ook lokaal initiatief om jonge mensen in Afrika en het Midden-Oosten te helpen ondernemer te worden. Via programma’s als Local Employment in Africa for Development (LEAD) en PUM Netherlands Senior Experts krijgen jonge ondernemers coaching aangeboden. Agriterra maakt landbouw voor jongeren aantrekkelijk en de investering in het One Acre Fund is vergroot. Het Dutch Good Growth Fund biedt starters en sociale ondernemers nieuwe financieringsvormen (werkkapitaal en financiering in de keten) en ruimere technische assistentie.

Resultaten 2018

Goede banen en stabiele inkomens bieden mensen perspectief en dragen bij aan bestrijding van armoede, conflicten en irreguliere migratie. Met programma’s voor bedrijfsontwikkeling zijn 8.800 bedrijfsplannen voor investering of handel en 255.000 directe banen ondersteund. Met verduurzaming van handelsketens zijn de arbeidsomstandigheden van 793.000 arbeiders verbeterd, 2.736.000 kleine boeren getraind en 6.070.000 hectare onder duurzaam landbeheer gebracht. Producenten uit ontwikkelingslanden konden met Nederlandse advisering $ 1.474 miljoen exporteren. 21 bouwprojecten zijn voltooid en voor 46 projecten is financiering verzekerd. Naar verwachting zullen 27 miljoen mensen profiteren van deze nieuwe infrastructuur. 2.686.000 mensen kregen toegang tot financiële diensten. Er zijn 90 nieuwe financiële producten voor achtergestelde groepen ontwikkeld. Goed economisch bestuur en economische instituties bevorderen de groei van de private sector. Nederland ondersteunt daarom 435 lokale organisaties van boeren, ondernemers en werknemers met capaciteitsopbouw. De samenwerking met belastingdiensten is uitgebreid om conform de afspraken in het Addis Tax Initiative de investeringen op dit punt te verdubbelen.

Resultaatgebieden

Bedrijfsontwikkeling Duurzame productie en handel Infrastructuur Financiële sectorontwikkeling Economisch bestuur en economische instituties

Uitgelicht project private-sectorontwikkeling

Sanadcom (DGGF-spoor 2): financiering voor lokaal mkb in Jordanië

Sanadcom, de eerste en enige volledig op het mkb gerichte kredietverstrekker in Jordanië, kan dankzij een lening van Dutch Good Growth Fund (DGGF) ongeveer 156 mkb’ers financieren. Veel van die bedrijven zijn eigendom van jonge ondernemende vrouwen. Ook verstrekt Sanadcom leningen aan migranten die een kans verdienen een onderneming te starten in Jordanië. Deze video toont hoe DGGF jonge en vrouwelijke ondernemers in Jordanië ondersteunt en welke resultaten zijn behaald.

Bedrijfsontwikkeling

Bedrijfsontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden

Een goede baan is de beste manier voor mensen om aan armoede te ontsnappen. Ondernemingen zorgen voor banen. Nederland versterkt daarom ondernemerschap in lage- en middeninkomenslanden, met nadruk op jongeren en vrouwen. Ook Nederlandse bedrijven worden gestimuleerd in deze landen te investeren en handel te drijven. Door snellere projectontwikkeling werd meer bedrijvigheid en werkgelegenheid ondersteund dan voorzien. Met 8.800 bedrijfsplannen in lage- en middeninkomenslanden werd de streefwaarde ruimschoots overtroffen. Ook zijn 255.000 directe banen in ondernemingen ondersteund door PSD-programma’s, waarmee de streefwaarde werd gehaald en het aantal banen bleef groeien.

Resultaatgebied openen

Resultaten

Indicator

Bedrijven met een ondersteund plan voor handel of investering

Voortgang

Op schema

Het aantal ondersteunde bedrijfsplannen voor investering of handel in lage- of middeninkomenslanden was bijna drie keer zo hoog als voorzien. Meer dan 90% van deze plannen is van lokale of andere bedrijven. Iets minder dan 10% betreft plannen van Nederlandse bedrijven. De fors hogere realisatie kwam door een snellere projectontwikkeling waarbij vooral het Dutch Good Growth Fund meer kon investeren in het mkb door ook startups te assisteren.

Nederland steunt het opstarten en de groei van bedrijven met advies en financiële middelen. De schaal van deze bedrijfsontwikkeling wordt gemeten aan de hand van het aantal ondersteunde plannen van bedrijven voor investering of handel in lage- en middeninkomenslanden. Het betreft plannen die via programma’s voor ontwikkeling van de private sector door Nederland worden ondersteund.

Indicator

Directe banen die ondersteund worden door programma’s voor private-sectorontwikkeling

Voortgang

Op schema

255.000 directe banen in ondernemingen zijn ondersteund door programma’s voor private-sectorontwikkeling. De streefwaarde van 220.000 werd hiermee gepasseerd en de opwaartse trend voortgezet.

Van de Nederlandse programma’s konden er drie programma’s in totaal 45.720 banen (54%) voor vrouwen rapporteren. Het blijft van belang dat uitvoerders objectieve informatie inwinnen over het aantal ondersteunde vrouwelijke werknemers en ondernemers om het bereik van vrouwen beter te kunnen evalueren.

Door succesvolle bedrijfsontwikkeling ontstaan meer en betere banen in de private sector. Volgens harmonisatieafspraken tussen internationale donoren is de jaarlijkse monitoring vooral gericht op directe banen binnen ondernemingen die worden ondersteund door programma’s voor private-sectorontwikkeling.

Indicator

Indirecte banen die ondersteund worden door programma’s voor private-sectorontwikkeling

Voortgang

Op schema

2.650.000

Er werden 2.650.000 indirecte banen ondersteund door programma’s voor private-sectorontwikkeling, vooral door ontwikkeling van infrastructuur.

Naast directe banen rapporteren sommige programma’s ook over indirect ondersteunde banen. Dit is het geval bij toeleveranciers van de ondersteunde onderneming of als voorziene macro-economische impact van ondersteunde infrastructuur. Het betreft hier andere manieren van werkgelegenheidsondersteuning die afwijkend worden gemeten. Daarom worden deze gerapporteerde indirecte banen apart bijgehouden.

Indicator

Private co-investeringen

Voortgang

Op schema

€ 2,8 miljard

De private co-investeringen door bedrijven en andere private organisaties als banken, kennisinstellingen en ngo’s onder tien Nederlandse programma’s voor private-sectorontwikkeling bedroegen in totaal € 2,8 miljard.

Regeringsleiders concludeerden bij de Financing for Development-conferentie in Addis Ababa dat naast publieke investering ook private investeringen en knowhow steeds belangrijker worden om de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 2030 te halen. Daarom ondersteunen verschillende Nederlandse programma’s lokale en Nederlandse ondernemingen met advies en financiële middelen om de hogere investeringsrisico’s in lage- en middeninkomenslanden te compenseren.

De mate waarin bedrijven en andere private organisaties, zoals banken, bereid en in staat zijn om deze hogere financiële en politieke risico’s te dragen wordt gemonitord met de omvang van de private co-investering onder het programma voor private-sectorontwikkeling.

The story of SAMS mobile application

Het Local Employment in Africa for Development programma (LEAD) ondersteunt jonge ondernemers in landen met vluchtelingen als Somalië om hun bedrijf en de werkgelegenheid daarin te laten groeien. Faysal is zo’n jonge ondernemer. Hij gebruikte technologie om het leven van boeren te verbeteren en zijn eigen bedrijf op te zetten. Deze winnaar van het Innovate Venture Start Up Accelerator Program maakte een gratis interactieve app voor boeren die hen in staat stelt marktconforme prijzen voor hun producten te vragen.

Recycling van plastic in Guinee

Recycling van plastic in Guinee

Touroulé Plastics in Guinee wil het plastic dat zij ophalen van de straat op een verantwoorde manier gaan recyclen. Dat is goed voor het milieu, voor de lokale werkgelegenheid en voor kennisoverdracht aan lokale medewerkers. De ondernemer kreeg voor onderzoek en proefdraaien met recycling hulp van het programma Dutch Good Growth Fund (DGGF).

Duurzame productie en handel

Duurzame productie en handel

Met goede banen en stabiele inkomens vermindert de armoede. In programma’s voor verduurzaming van internationale handelsketens zijn de arbeidsomstandigheden van 793.000 arbeiders verbeterd. 2.736.000 kleine boeren getraind en 6.070.000 hectare is onder duurzaam landbouwbeheer gebracht, aanzienlijk meer dan verwacht. Producenten in ontwikkelingslanden konden met advisering door CBI $ 1.474 miljoen exporteren, waarvan 645 miljoen naar EU-landen en 829 miljoen naar elders in de wereld.

Resultaatgebied openen

Resultaten

Indicator

Arbeiders met verbeterde arbeidsomstandigheden volgens internationale overeenkomsten

Voortgang

Op schema

793.000

De arbeidsomstandigheden van 793.000 arbeiders zijn verbeterd. Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) zet ook in op genderbeleid en leefbaar loon. Better Work van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werkt met overheden in textielproducerende landen aan de naleving van fundamentele arbeidsnormen. Better Work ondertekende een Zero Tolerance Protocol met de Vietnamese overheid voor aanpak van ernstige schendingen van arbeidsnormen en voert nu een genderstrategie.

Ontwikkelingslanden hebben kennis en technologie nodig om hun productie verder te kunnen uitbreiden dan de lokale vraag.

Door toepassing van internationale productiestandaarden met een gunstige sociale en milieu-impact en verbetering van arbeidsomstandigheden in sectoren waarin veel mensen werken, kunnen ontwikkelingslanden deelnemen in wereldwijde duurzame handel en zo hun welvaart vergroten.

Om te verzekeren dat de welvaart via handel in duurzaam geproduceerde goederen ten goede komt aan alle deelnemers in internationale waardeketens, bepleit Nederland de naleving door Nederlandse bedrijven van de OESO-richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met goede banen en stabiele inkomens vermindert armoede. Nederland ondersteunt actief initiatieven voor verbetering van arbeidsomstandigheden van arbeiders in verschillende productiesectoren in ontwikkelingslanden. Dit varieert van landbouw-producten als palmolie, cacao, thee en soja tot arbeidsintensieve productie zoals in de kledingindustrie. Partners hierbij zijn de Internationale Arbeidsorganisatie, multinationale ondernemingen en ngo’s.

Indicator

Training van kleinschalige boeren in duurzame landbouwpraktijken

Voortgang

Op schema

2.736.000 kleine boeren zijn getraind in duurzame landbouwmethoden, aanzienlijk meer dan verwacht. Bij het Initiatief Duurzame handel ging het om 29% vrouwen.

Door verschillende programma’s wordt vanuit Nederland gewerkt aan versnelling van duurzame productie binnen wereldwijde waardeketens zoals palmolie, thee en soja. De programma’s bevorderen een gezamenlijke overstap naar duurzame productiemethodes door wereldwijde samenwerking tussen bedrijven (de grote inkopers), ngo’s, overheidsinstanties en kennisinstituten. Training van kleinschalige boeren in de toepassing van duurzame landbouwpraktijken is essentieel voor de effectieve verspreiding van deze productiemethoden en voor hun deelname in handelsketens van bedrijven. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: betere landbouwmethodes en gewasbescherming, implementatie van duurzaamheidsstandaarden, certificering van productie, maar ook versterking van de positie van arbeiders en verbetering van arbeidsvoorwaarden (lonen, overwerk, kinderarbeid, genderkwesties).

Indicator

Hectares onder duurzaam landgebruik

Voortgang

Op schema

6.070.000 hectare is onder duurzaam landgebruik gebracht

IDH en Solidaridad (2016-2020) werken vanuit Nederland aan de versnelling van duurzame productie binnen wereldwijde waardeketens zoals palmolie, thee en soja.

Deze programma’s bevorderen een gezamenlijke overstap naar duurzame productiemethodes en duurzaam landgebruik door wereldwijde samenwerking tussen bedrijven (de grote inkopers), ngo’s, overheidsinstanties en kennisinstituten.

Indicator

Export in miljoen $

Voortgang

Op schema

Producenten uit lage- en middeninkomenslanden konden met advisering door het Nederlandse programma CBI $1.474 miljoen exporteren, waarvan 645 miljoen naar EU-landen en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en 829 miljoen naar elders in de wereld.

Ontwikkelingslanden hebben kennis en technologie nodig om hun productie verder te kunnen uitbreiden dan de lokale vraag. Door professionalisering van hun bedrijfsvoering en toepassing van internationale productiestandaarden waar de markt om vraagt kunnen exporteurs uit ontwikkelingslanden hun afzet over de grens uitbreiden. Nederland ondersteunt producenten in ontwikkelingslanden met expertise voor vermarkting en toepassing van hogere productiestandaarden om hen in staat te stellen te exporteren naar de regionale- of wereldmarkt. Ook ondersteunt Nederland programma’s voor handelsfacilitatie in lage- en middeninkomenslanden in samenwerking met lokale overheden en douaneautoriteiten.

Infrastructuur

Infrastructuur

Toegang tot betrouwbare infrastructuur is essentieel voor ontwikkeling van de private sector en verbetering van de levenskwaliteit van arme mensen. Realisatie van infrastructuur vergt langlopende committering van alle betrokken partijen. Reservering van benodigde financiering met partners is een cruciale mijlpaal voor realisatie. Zo zijn 21 projecten voltooid en is voor 46 toegezegde projecten de financiering verzekerd. Een indicator voor bereik en sociale impact is het verwacht aantal eindgebruikers. Zo zullen naar verwachting 27 miljoen mensen toegang krijgen tot nieuwe of verbeterde infrastructuur door voltooide en toegezegde projecten waarvoor de financiering is verzekerd.

Resultaatgebied openen

Resultaten

Indicator

Opgeleverde en toegezegde infrastructuurprojecten

Voortgang

Op schema

21 voltooide en 46 toegezegde infrastructuurprojecten

21 projecten zijn voltooid en voor 46 is financiering verzekerd. ORET voltooide 9 projecten. Volgend jaar worden nog 6 ORET-projecten opgeleverd en daarna de laatste 5. DRIVE paste beleidsregels aan om de pijplijn van projecten sneller te vullen zoals met Develop2Build (D2B) al is gelukt. Volgens recente evaluatie van IDF zijn het aantal toegezegde projecten en volume van privaat kapitaal dat uit de markt wordt aangetrokken, boven verwachting. DRIVE komt op gang. D2B laat bedrijven succesvol voorstudies doen.

Toegang tot betrouwbare fysieke infrastructuur is essentieel voor de ontwikkeling van de private sector en verbetering van de levenskwaliteit van arme mensen. Realisatie van infrastructuur vergt langlopende (financiële) committering van alle betrokken partijen. Nederland houdt het aantal infrastructuurprojecten bij dat elk jaar wordt voltooid onder programma’s voor private-sectorontwikkeling.

Reservering van de benodigde financiering met partners vormt een cruciale mijlpaal voor de realisatie van infrastructurele projecten. Daarom is ook het aantal toegezegde projecten met een ondertekende financieringsovereenkomst een belangrijke indicator voor de voortgang van programma’s voor ontwikkeling van infrastructuur.

De Private Infrastructure Development Group (PIDG), FMO’s Infrastructure Development Fund (IDF), Ontwikkelingsrelevante Export Transacties (ORET) en Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO) hebben zichzelf bewezen als effectieve programma’s voor verbetering van infrastructurele diensten. Van DRIVE komen in 2019 de eerste projecten in uitvoering. D2B ondersteunt met succes bedrijven die voorstudies doen.

Indicator

Eindgebruikers met toegang tot nieuwe of verbeterde infrastructuur

Voortgang

Op schema

27 miljoen

27 miljoen mensen krijgen toegang tot infrastructuur met voltooide en toegezegde projecten waarvoor de financiering is verzekerd. Dit is lager dan voorheen omdat ORET afloopt terwijl DRIVE nog onderweg is om het potentieel aan projectontwikkeling te realiseren. DRIVE komt langzaam op gang met de eerste projecten in de uitvoeringsfase. De eerste resultaten van projectontwikkeling onder DRIVE in termen van eindgebruikers worden in 2019 verwacht.

Een indicator voor het verwachte bereik en de sociale impact van infrastructuur (voor en tijdens de vaak lange bouwperiode) is het aantal eindgebruikers dat naar verwachting toegang krijgt tot nieuwe of verbeterde infrastructuur.

Ook wordt een schatting gemaakt van het aantal eindgebruikers van toegezegde projecten waarvoor partners een financieringsovereenkomst hebben ondertekend. Samen met het geschatte aantal eindgebruikers van projecten die in het rapportagejaar zijn voltooid geeft dit een indicatie van het verwachte bereik van ontwikkelde projecten.

De Private Infrastructure Development Group (PIDG), FMO’s Infrastructure Development Fund (IDF), Ontwikkelingsrelevante Export Transacties (ORET) en Ontwikkelingsrelevante Infrastructuur Ontwikkeling (ORIO) hebben zichzelf bewezen als effectieve programma’s voor verbetering van infrastructurele diensten. Van DRIVE komen in 2019 de eerste projecten in uitvoering. D2B levert nog geen resultaten in termen van eindgebruikers maar ondersteunt succesvol bedrijven die voorstudies doen.

Zanzibar Sugar Mill

Zanzibar Sugar Mill

Infrastructure Development Fund van FMO heeft geïnvesteerd in de rehabilitatie van deze suikerfabriek. Deze produceert suiker voor de lokale markt en genereert enkele honderden banen in de fabriek en de agrarische sector. Een deel van het bijproduct wordt gebruikt voor het opwekken van groene energie, die weer wordt gebruikt in het productieproces voor opwarmen van de boilers.

Financiële sectorontwikkeling

Financiële sectorontwikkeling

Toegang tot financiële dienstverlening is belangrijk voor arme mensen en kleine ondernemers om veilig te kunnen sparen of te investeren in een onderneming. Daarom worden speciale nieuwe of verbeterde financiële producten ontwikkeld of innovatief aangeboden, vooral om armere doelgroepen te bereiken. Zo ontvingen 2.686.000 mensen financiële diensten en zijn 90 nieuwe financiële producten ontwikkeld door programma’s voor financiële inclusie.

Resultaatgebied openen

Resultaten

Indicator

Ondernemingen of individuen die financiële diensten ontvangen

Voortgang

Op schema

2.686.000

2.686.000 mensen ontvingen financiële diensten. Door MASSIF’s investering in ASA Pakistan ontvingen duizenden vrouwelijke ondernemers financiering en financiële educatie. Dankzij het Health Insurance Fund zijn bijna 500.000 mensen verzekerd van goede gezondheidszorg. De Global Index Insurance Facility verzekerde 1,4 miljoen kleine (boeren) ondernemers tegen grote risico’s op inkomensverlies. Meer resultaat wordt verwacht naarmate de looptijd van deze programma’s voortschrijdt.

Toegang tot financiële dienstverlening is belangrijk voor arme mensen en kleine ondernemers om veilig te kunnen sparen of te investeren in een onderneming. Daarom worden speciale nieuwe of verbeterde financiële producten ontwikkeld of innovatief aangeboden, vooral om armere doelgroepen te bereiken. Een voorbeeld hiervan zijn voorzieningen voor vrouwelijke ondernemers met een beperkte krediethistorie.

Sinds 2017 wordt in deze indicator ook het aantal mensen meegeteld dat ingeschreven is voor speciale verzekeringen voor de armen die met Nederlandse steun zijn ontwikkeld. Deze speciale verzekeringsprogramma’s beschermen arme mensen tegen grote onvoorzienbare risico’s op inkomensverlies zoals misoogst door slechte weersomstandigheden of ziekte. Voorbeelden hiervan zijn landbouw- en klimaatverzekeringen voor kleinschalige boeren. Zo ook de elektronische portemonnee die vrouwen en hun kinderen verzekert van toegang tot gezondheidszorg die ontwikkeld is door het Health Insurance Fund.

Indicator

Geïntroduceerde nieuwe of verbeterde financiële producten

Voortgang

Op schema

90

90 nieuwe financiële producten zijn ontwikkeld door programma’s voor financiële inclusie. M-TIBA bereikte meer dan 800.000 gebruikers. Via FIRST werd een kapitaalmarktprogramma in Marokko gesteund. Ook zijn daar wetten op investeringsfondsen voor onroerend goed en aandelenbeurs aangenomen die beursnotering van midden- en kleinbedrijven stimuleert. Uitgifte van de eerste sukuk (Islamitische staatsobligatie) komt eraan. De Global Index Insurance Facility lanceerde 55 indexverzekeringsproducten.

Financiële dienstverlening is essentieel voor economische ontwikkeling. Toegang tot financiële diensten is belangrijk voor mensen om veilig te kunnen sparen, zich te verzekeren of te investeren in een onderneming. Dit geldt vooral voor arme mensen op het platteland en voor kleine ondernemers in landen met zwakke financiële markten en inefficiënte financiële instellingen. Daarom stimuleert Nederland de ontwikkeling van innovatieve of verbeterde financiële producten die speciaal zijn toegesneden op de specifieke behoeftes en lokale beperkingen van lage-inkomensgroepen. Voorbeelden hiervan zijn de elektronische portemonnee van het Health Insurance Fund die vrouwen en hun kinderen verzekert van toegang tot goede gezondheidszorg, de landbouw- en klimaatverzekeringen voor kleinschalige boeren die Global Index Insurance Facility ontwikkelt en voorzieningen voor vrouwelijke ondernemers met een beperkte krediethistorie.

Health Insurance Fund

Het Health Insurance Fund ondersteunde een pilot in Kenia met M-TIBA, een digitaal platform voor inclusieve gezondheidszorg waarmee al meer dan 800.000 gebruikers zijn bereikt. De ‘elektronische portemonnee’ van M-TIBA geeft arme mensen in Afrika toegang tot gezondheidszorg van goede kwaliteit door middel van een mobiele telefoon. M-TIBA is bekroond met de Financial Times/IFC Transformational Business Award voor duurzame ontwikkeling gericht op gezondheid, welzijn en ziektepreventie.

M-TIBA

Lees hier meer over M-TIBA, een digitaal platform voor inclusieve gezondheidszorg in Kenia

Economisch bestuur en economische instituties

Economisch bestuur en economische instituties

Goed economisch bestuur en professioneel georganiseerde economische instituties dragen bij aan een ondernemingsklimaat waarin de private sector kan groeien. Nederland ondersteunde daarom 435 organisaties die boeren, ondernemers en werknemers helpen zichzelf te organiseren in coöperaties, werkgeversverenigingen en vakbonden om gezamenlijk hun economische positie te versterken.
Goed functionerende belastingdiensten zijn in lage- en middeninkomenslanden van bijzonder belang om meer inkomsten te genereren voor ontwikkeling. Nederland breidt daarom zijn bilaterale samenwerking met belastingdiensten in ontwikkelingslanden verder uit, in lijn met de toezegging van donoren in het Addis Tax Initiative.

Resultaatgebied openen

Resultaten

Indicator

Ondersteunde economische instituties

Voortgang

Op schema

Nederland helpt boeren, ondernemers en werknemers zichzelf te organiseren en zo samen hun verdienvermogen te vergroten. Zo werden 435 lokale organisaties ondersteund. Nederland breidt zijn bilaterale samenwerking met belastingdiensten in ontwikkelingslanden verder uit, in lijn met de toezegging van donoren in het Addis Tax Initiative in 2015 om de inspanning in 2020 te hebben verdubbeld, met als doel de belastingwetgeving te verbeteren en de belastingdiensten efficiënter te laten functioneren.

Goed economisch bestuur en professioneel georganiseerde economische instituties dragen bij aan een ondernemingsklimaat waarin de private sector kan groeien en waarin arbeiders hun economische positie kunnen verbeteren binnen de bedrijven waarvoor zij werken. Door zich te organiseren kunnen boeren, arbeiders en ondernemers hun verdiencapaciteit vergroten. Voorbeelden zijn trainingen in professionele bedrijfsvoering, onderhandelen of leiderschap om gezamenlijk invloed uit te oefenen op de lokale overheid voor betere wet- en regelgeving. Nederland ondersteunt daarom organisaties die boeren, ondernemers en werknemers helpen zichzelf te organiseren in coöperaties, werkgeversverenigingen en vakbonden om gezamenlijk hun economische positie te versterken.

Goed functionerende belastingdiensten zijn in lage- en middeninkomenslanden van bijzonder belang om meer inkomsten te genereren voor ontwikkeling.

Powerwomen

Agriterra organiseert jaarlijks Female Leadership-trainingen. De brochure omvat 14 inspirerende verhalen van vrouwen die aan deze training deelnamen. In de video vertelt een jonge vrouw over haar eigen ondernemerschap en hoe zij anderen daartoe stimuleert.

DGGF – Marokko

Achtergrond informatie thema private-sectorontwikkeling

Blik op de toekomst

Met de focus op de regio’s Midden-Oosten, Noord-Afrika, Sahel en Hoorn van Afrika verschuift de inzet meer naar fragiele staten. In deze landen zal intensievere en langere ondersteuning nodig zijn om haalbare ondernemingsplannen te ontwikkelen en werkgelegenheid te realiseren. Als gevolg van deze beleidskeuzes zal naar verwachting het tempo van projectontwikkeling en realisatie van resultaten afnemen. De impact van private-sectorontwikkeling zal in deze landen echter aanzienlijk zijn, vanwege het lagere welvaartsniveau. Zo zijn in de Palestijnse Gebieden bijzonder waardevolle resultaten geboekt met jonge mensen die na een door Nederland gesteunde training met hun ICT-startup zelf werk vonden.

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Landen en regio's