Over de resultatenrapportage

Waarom een resultatenwebsite?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken presenteert jaarlijks een online overzicht van behaalde resultaten van ontwikkelingssamenwerking. Dit overzicht is een aanvulling op het Jaarverslag Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS), de officiële rapportage van minister Kaag aan het parlement over de voortgang en resultaten van het beleid. Deze resultatenwebsite is dan ook een statische presentatie van een selectie van behaalde resultaten, geïllustreerd aan de hand van voorbeeldprojecten.

Welke resultaten?

De gepresenteerde resultaten zijn behaald met de Nederlandse financiering van ‘Official Development Assistance’. Nederland financiert zowel multilaterale programma’s, via de Europese Unie (EU), Wereldbank en Verenigde Naties (VN) als bilaterale programma’s, via bedrijfsleven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Daar waar programma’s door andere partijen worden medegefinancierd, zijn de resultaten aan Nederland toegerekend op basis van het percentage dat Nederland heeft bijgedragen aan het totaalbudget van het programma en/of de organisatie.

Deze programma’s worden geïmplementeerd in meerdere landen. De landen die we presenteren op deze website, zijn de belangrijkste landen waar Nederland inspanningen levert op ontwikkelingssamenwerking. De landenpagina’s geven een overzicht van de resultaten die in een land behaald zijn met Nederlandse financiering1. De themapagina’s geven een overzicht van de behaalde resultaten per thematische doelstelling van het OS-beleid2.

De meeste streefwaarden zijn uitgedrukt in absolute getallen die in het specifieke jaar worden bereikt (aantal personen, organisaties). In een aantal gevallen betreffen de streefwaarden cumulatieve waarden: een optelsom van de bereikte resultaten in alle jaren binnen de meetperiode.

Het uitgegeven budget in 2018 is niet een-op-een te relateren aan de gepresenteerde resultaten; verandering kost immers tijd. De resultaten zijn voor een deel dus ook gevolg van eerder ingezet beleid (en uitgaven). De financiële cijfers en resultaten die we hier laten zien corresponderen met het BHOS Jaarverslag 2018.

Alleen voor het thema Klimaat gebruiken we andere financiële cijfers: uit het Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) jaarverslag 2018. Hiervoor is gekozen omdat klimaatfinanciering meer is dan het budget voor klimaat in de BHOS-begroting; ook met andere begrotingsartikelen wordt aan klimaatactie bijgedragen. In bijlage 6 van het HGIS-Jaarverslag 2018 wordt een overzicht van de Nederlandse klimaatfinanciering gegeven, de cijfers onderaan de themapagina klimaat verwijzen hiernaar.

Rapportageperiode

Het kost de uitvoerders van de programma’s in de diverse landen tijd om de benodigde informatie te verzamelen en daarover te rapporteren. Dit kan oplopen tot zes maanden na afloop van een kalenderjaar. We willen namelijk niet alleen de directe resultaten van onze activiteiten meten, maar vooral zien wat we ermee bereiken. Wat is de impact die we ermee maken? Daarom is gekozen voor een methode waarbij we resultaten gebruiken uit de rapportages van de uitvoerders die zijn ontvangen en goedgekeurd in de periode van september 2017 tot september 2018. Dit geeft ook de ruimte om de gegevens te analyseren. Gevolg is dat de gerapporteerde resultaten gedeeltelijk behaald zijn in 2017 en voor een deel in 2018. Deze methode zal ook in de toekomst worden gehanteerd.

Deze methode wijkt af van die gehanteerd voor de voorgaande online rapportages die de resultaten van één kalenderjaar presenteerden. Behaalde resultaten in de huidige rapportage zijn daarom niet afgezet tegen de resultaten van de vorige editie. Door deze rapportageperiode zijn nieuwe thematische prioriteiten zoals onderwijs en de geografisch verschuiving naar focusregio’s zoals uiteengezet in de BHOS-nota Investeren in Perspectief nog niet zichtbaar in deze presentatie. Ook is een deel van de resultaten op deze website op basis van het beleid van de vorige kabinetsperiode behaald (A World to Gain).

Totstandkoming van de resultaten

De Sustainable Development Goals (SDGs) vormen een belangrijke basis voor de doelstellingen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en daarmee voor de totstandkoming van resultateninformatie over ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast specificeren en onderbouwen Theories of Change de keuzes voor thema’s, interventies en de verwachtingen van hoe deze interventies bijdragen aan de beoogde maatschappelijke en economische veranderingen.

Door middel van voortgangsrapportages van onze partners monitoren we beleidsuitvoering en kunnen we waar nodig bijsturen om thematische doelstellingen en landendoelstellingen te behalen. Het meten van de voortgang gebeurt aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren. Op deze manier kunnen resultaten zo gelijksoortig mogelijk worden gemonitord. Gezien de dynamische en gevarieerde context van ontwikkelingsinspanningen kan er niet alleen van indicatoren worden uitgegaan. Het beoordelen en monitoren van resultaten heeft daarom een kwantitatieve én een kwalitatieve dimensie. Vooral het plaatsen van de resultaten in de lokale context is daarbij van belang. Meer informatie over de indicatoren in de begroting staat in de methodologische notities, hier worden de gebruikte definities en methodologie verder uitgelegd. Op deze website lichten we enkele aanvullende indicatoren toe en voorzien we de resultaten van context en duiding.

Resultaten in Europese context

Nederland financiert niet alleen zelf ontwikkelingsprojecten, maar draagt ook bij aan ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door de Europese Commissie. Op de Resultaten van EU-ontwikkelingssamenwerking pagina wordt een beknopt overzicht gegeven van deze resultaten en doorverwezen naar de aanvullende bronnen.

1 Betreft alleen van aan de ambassades gedelegeerde fondsen.

2 Betreft zowel centrale en gedelegeerde fondsen (bevat dus deels dezelfde resultaten als in het landenfiche).