Uitgelichte resultaten

1.522 Zuid-Soedanezen (655 vrouwen) hebben toegang gekregen tot juridische hulp

2.200 vrouwen, meisjes en jongens zijn getraind in het herkennen en voorkomen van en het reageren op gender-gerelateerd geweld

11.060 familieboerderijen met verbeterde toegang tot invoer- en/of uitvoermarkten

10.000 proefboerderijen (voor demonstratie van nieuwe en verbeterde landbouwtechnieken) ondersteund

224.287 mensen kregen toegang tot veilig drinkwater

Inleiding

In 2011 werd Zuid-Soedan onafhankelijk van Soedan, waarmee een eind kwam aan de langstlopende burgeroorlog van Afrika. Twee jaar later brak echter een gewelddadig conflict uit na politieke onenigheid tussen de president en zijn vicepresident.

Gedurende deze rapportageperiode is een vredesovereenkomst getekend die een einde maakte aan de burgeroorlog die leidde tot de dood van bijna 400.000 mensen tussen 2013 en 2018. Dit hernieuwde vredesakkoord biedt hoop en kansen, maar de armoede en humanitaire behoeften blijven aanzienlijk. Van de geschatte 11 miljoen Zuid-Soedanezen hebben meer dan zeven miljoen noodhulp nodig. De burgeroorlog heeft geleid tot meer dan twee miljoen vluchtelingen in de regio en nog eens twee miljoen ontheemden in het land zelf.

Nederland heeft altijd zijn stem gebruikt om steun uit te spreken aan de mensen van Zuid-Soedan. Zo heeft Nederland tijdens het lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad bijgedragen aan resoluties over zowel politieke als sociale kwesties in Zuid-Soedan. De ontwikkelingen in Zuid-Soedan en de kwestie van gender-gerelateerd geweld staan nog steeds op de agenda van de Veiligheidsraad.

Nederland heeft bijgedragen met ontwikkelingsprogramma's op het gebied van veiligheid, vredesopbouw, rechtsorde, toegang tot schoon water, voedsel- en voedingszekerheid, humanitaire hulp en klimaatbestendigheid. Wij richten ons op lokale initiatieven in regio's met een redelijke en werkbare mate van stabiliteit.

Resultaten per thema

Water Voedsel- en voedingszekerheid Veiligheid en Rechtsorde

Uitgelicht project Zuid-Soedan

Euroconsult Mott MacDonald - Water for Lakes-project

Het Water for Lakes-project (2013-2019) is een zesjarig initiatief van de Nederlandse overheid, gericht op het potentieel van geïntegreerde ontwikkeling van water- en landschapsbeheer ten behoeve van landbouw en gezondheidsbevordering. Het initiatief rustte op drie pijlers: water voor economische ontwikkeling, veilig water en verbetering van waterzuivering, en integraal waterbeheer.

Na vijf jaar in lastige veiligheidssituaties gewerkt te hebben heeft het Water for lakes-project een redelijke benchmark gezet voor duurzaam waterbeheer. Dit behelst onder meer het opzetten van lokale watermanagementcomités, het initiëren van lokale activiteiten om waterpunten mogelijk te maken, en het ontwikkelen van passende managementsystemen voor de lokale overheid. Onze initiatieven hebben lokale kennis en verantwoordelijkheidsgevoel versterkt.

Er is bijvoorbeeld veel kennis op lokaal niveau gegenereerd en zijn er lessen geleerd over het organiseren van duurzaam waterbeheer met actieve participatie van de gemeenschap in een kwetsbare omgeving.

In een situatie zoals die in Zuid-Soedan is het meestal niet de fysieke kant van de watervoorziening, maar eerder het bouwen van een management- en beheersstructuur die tot resultaten leidt die na de projectperiode voortduren.

Water

De resultaten in context

Onze belangrijkste bijdrage lag in het duurzaam beschikbaar maken van waterbronnen door het betrekken van lokale gemeenschappen. In totaal zijn 633 lokale watermanagementcomités opgericht, die zijn opgeleid in onderhoud van hun waterpunten. Meer dan de helft van deze punten functioneert naar behoren; en levert duurzaam veilig drinkwater voor 224.287 mensen.

Sanitaire voorzieningen en gedragsverandering hebben voor 20.000 mensen geleid tot betere hygiëne. 85% geeft aan op drie kritische momenten per dag de handen te wassen, 81% heeft toegang tot toiletten en handenwasfaciliteiten en 51% wast de handen regelmatig met zeep. Hierdoor zijn onder deze mensen watergerelateerde ziekten afgenomen met gemiddeld 34%.

Door duurzame waterpunten in deze gemeenschappen zijn:

Vrouwen en meisjes in staat zich op andere economische activiteiten te richtenMeisjes in staat naar school de gaanVerkrachtingen afgenomenOnenigheden tussen gemeenschappen over toegang tot waterpunten afgenomenNaast veilige watervoorziening en sanitaire voorzieningen heeft Nederland een pilot opgezet voor stroomgebiedbeheer langs het bekken van de Kinneti-rivier. Door deze interventie zijn aanzienlijke stappen gemaakt in het beheer van dit stroomgebied.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Door voedselprogramma's hebben ongeveer 400.000 mensen steun gekregen bij het verbeteren van hun levensonderhoud, voeding en inkomen.

Meer dan 11.060 familiebedrijven, met daarop 77.887 mensen, hebben geprofiteerd van actieve deelname aan de productie van granen en groenten voor eigen consumptie en de verkoop. Ongeveer 100 leden van deze families hebben tijdens het hele seizoen intensieve training gehad op dit gebied. Daarnaast zijn 10.000 demonstratieboerderijen opgezet om lokale gemeenschappen te informeren over goede gewasproductietechnieken. Hierdoor is 27.468 hectare landbouwgrond op een meer milieuvriendelijke manier bewerkt, en is 10 ton zaad omgezet in 1.383 ton zaad.

Alle programma's hebben tot doel een duurzame groei in voedselproductie te bewerkstelligen, onder andere door het ontwikkelen van de capaciteit van lokale actoren. Hierdoor hebben inmiddels zes studenten met steun van het project een mastergraad behaald in de zadensector.

Door dit project lijden minder mensen in West- en Centraal-Equatoria aan voedselonzekerheid.

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Met de steun van Nederland is het aantal conflicten afgenomen door het opzetten van lokale actiegroepen die vredesdialogen hebben georganiseerd binnen en tussen gemeenschappen, en met lokale en nationale autoriteiten.

Overlevers van seksueel en gender-gerelateerd geweld hebben zorg ontvangen in klinieken en kregen toegang tot politie- en juridische hulpverlening. Rechterlijke en veiligheidsfunctionarissen kregen training over vrouwenrechten, seksueel en gender-gerelateerd geweld en bescherming. In totaal zijn 6.000 vrouwen en meisjes bereikt door bewustwordingscampagnes en informatie over gedragsverandering rondom seksueel en gender-gerelateerd geweld, vredesopbouw en bescherming. Mannen en jongens hebben deelgenomen aan workshops en lokale activiteiten rondom dezelfde thema's.

Via het Nederlandse rechtsordeprogramma zijn de volgende resultaten behaald:

65 achterstallige rechtszaken werden opgelost598 mensen (515 vrouwen) werden geholpen door slachtofferhulpgroepen1.883 mensen (1.107 vrouwen) werden bereikt via hulpverleningsprogramma's over de overgang van conflict naar vrede1.522 mensen (655 vrouwen) kregen juridische hulp822 slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld (174 vrouwen) profiteerden van gerichte responsmechanismen41% van de gewone rechtbanken handhaafden mensenrechtenprincipes in hun vonnissen

Achtergrond en toekomst Zuid-Soedan

Achtergrond

De belangrijkste thema's van Nederlandse betrokkenheid zijn Veiligheid en rechtsorde, Voedsel- en voedingszekerheid en Water.

Nederland steunt de versterking van mensenrechten en het rechtssysteem in de overgang naar een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Dit behelst de fysieke en juridische bescherming van mensen en gemeenschappen, het borgen van juridische vertegenwoordiging, toegang tot het rechtssysteem en het versterken van gemeenschappen. We werken aan capaciteitsontwikkeling van justitie en wetshandhavingsinstanties en publieke controle van veiligheidsinstanties. De nadruk ligt op de aanpak van seksueel en gender-gerelateerd geweld.

De helft van alle Zuid-Soedanezen had een verslechterde toegang tot veilig drinkwater in de afgelopen vijf jaar. Slechts 10% van de bevolking heeft toegang tot verbeterde sanitaire voorzieningen, terwijl 61% zich nog steeds in het open veld ontlast. Nederland heeft gezorgd voor duurzame veilige waterbronnen, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne in twee regio's met een totale populatie van ongeveer 2 miljoen Zuid-Soedanezen.

De voedselsituatie in Zuid-Soedan blijft kritiek; meer dan 60% van de bevolking heeft te maken met ernstige voedselonzekerheid. Nederland richtte zich op het versterken van de weerbaarheid van lokale gemeenschappen door steun aan de productie van zaden, toegang tot wegen en financiering, en capaciteitsontwikkeling en creëren van banen.

Blik op de toekomst

De Nederlandse aanpak richt zich op stabiele plekken bij het leveren van herstel- en weerbaarheidsinterventies in Zuid-Soedan. Deze aanpak heeft tot doel de stabiele locaties weerbaar te maken en is onderdeel van een brede aanpak van een groot aantal donoren, het Partnership for Recovery and Resilience (PfRR). Via humanitaire hulp en stabilisatieprogramma's zal Nederland ook actief zijn in minder stabiele gebieden.

Het doel is de Zuid-Soedanezen zo veel en zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Als het vredesakkoord gestand houdt, zou het moeten leiden tot meer stabiliteit en daarmee tot een grotere weerbaarheid tegen alle schokken die dit kwetsbare land nog te verduren kan krijgen. Nederland zal zich blijven richten op voedselveiligheid, water, creëren van banen, en rechtsorde, inclusief het voorkomen van seksueel en gender-gerelateerd geweld.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Informatie over Zuid-Soedan

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Zuid-Soedan

Facebookpagina Zuid-Soedanese ambassade

Zuid-Soedanese ambassade in België

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Zuid-Soedan

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Zuid-Soedan

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Zuid-Soedan

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven