Uitgelichte resultaten

3.374 mensen geholpen toegang te krijgen tot het rechtssysteem

49.200 mensen profiteerden van verminderde bodemerosie op de heuvels, minder residuen in waterbronnen en betere behoud van water in de bodem

1.497.095 kinderen verbeterden hun voedselinname, onder meer door toevoeging van vitamine A- of micronutriënt-supplementen aan hun dieet

Inleiding

De economische groei in Rwanda blijft stabiel, hoewel de effecten van klimaatveranderingen merkbaar zijn. Rwanda bleef goed presteren op gendergelijkheid; vrouwen en mannen genieten gelijke sociaal-economische en politieke rechten. Wel spelen nog de volgende uitdagingen:

Voortdurende ondervoeding bij kinderen;Een substantieel verschil in de ontwikkeling tussen stad en platteland;Grote inkomensverschillen;Armoede is niet significant afgenomen in de afgelopen jaren.

Het bilaterale programma van Nederland en Rwanda richt zich op interventies die bijdragen aan economische ontwikkeling, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan:

Zorgen voor verbeterde voedsel- en voedingszekerheid in verband met risico's van klimaatverandering;Ontwikkeling van de groei in vroege kinderjaren;Algemene toegang tot het rechtssysteem;Meer democratische ruimte voor burgers;Duurzaam waterbeheer.Economische diplomatie voor duurzame handel en investeringen blijft, wanneer relevant, voor Nederland centraal staan binnen ieder resultaatgebied.

Resultaten 2018

Nederland heeft een omvangrijk bilateraal hulpprogramma geïmplementeerd in de sectoren Voedsel- en voedingszekerheid, Water, en Veiligheid en rechtsorde.

Nederland steunde de strijd tegen ondervoeding, en met name tegen groeiproblemen van kinderen onder twee jaar, via een multisectoraal programma. Het voornaamste succes was de significante stijging in het effectieve gebruik van specifieke voedingssupplementen in 14 districten.

Het geïntegreerde water- en bronnenbeheerproject heeft geleid tot plannen voor waterbeheer, die de overheid ondersteunen in het ontwikkelen van wetgeving op het gebied van water en capaciteit om deze te implementeren.

Rwanda en Nederland hebben een productieve en nauwe samenwerking in het stimuleren van de bescherming van burgers. De capaciteit van Rwandese NGO's om effectief te lobbyen voor mensenrechten is verbeterd. Speciale aandacht is hierbij geschonken aan gender, seksueel geweld en LGBT'ers. De mensenrechtensituatie in Rwanda is gemonitord en schendingen zijn gemeld bij de relevante instellingen.

Coördinatie binnen de justitiële sector is verbeterd, maar capaciteit blijft een uitdaging en een aandachtspunt voor verbetering.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Water Private sector ontwikkeling Voedsel- en voedingszekerheid

Uitgelicht project Rwanda

Ontwikkelen van menselijke kapitaal in Rwanda

Thee is een van de belangrijkste exportproducten van Rwanda, en de meeste plantagemedewerkers zijn jonge vrouwen. Sommigen van hen zijn zwanger, geven borstvoeding of hebben jonge kinderen. Aangezien de plantages geen veilige omgeving zijn voor kinderen, kunnen moeders ze niet meenemen om ze te voeden of te zorgen voor een goede maaltijd. Met steun van Nederland werkt UNICEF met de theebedrijven om arbeidsomstandigheden te verbeteren en kinderopvang te regelen. De theebedrijven bouwen de crèches en UNICEF leidt het personeel op. Een theebedrijf met onder meer een locatie in Gicumbi geeft het goede voorbeeld, zoals te zien is in deze video.

Gelukkiger gezinnen door de thee-industrie

Verbeterde toegang tot consultatiebureaus voor gezinnen en kinderen, voornamelijk rond de theefabriek en plantages in de districten Rolinda en Gicumbi.

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Nederland droeg bij aan het versterken van de rechtsorde in Rwanda, zodat burgers beter in staat zijn hun recht te halen via eerlijke, efficiënte, onpartijdige, onafhankelijke en verantwoordelijke instituties. Door sectorale steun aan de Rwandese overheid heeft Nederland 2.457 mensen geholpen toegang te krijgen tot het rechtssysteem. Door onze steun aan het Legal Aid Forum zijn nog eens 917 geholpen met andere juridische ondersteuning, zoals rechtsvertegenwoordiging en juridisch onderwijs.

In lijn met internationaal mensenrechtenbeleid heeft de ambassade de volgende gebieden prioriteit gegeven: steun aan mensenrechtenactivisten, stimuleren van vrijheid van meningsuiting en bevorderen van LGBTI-rechten. De capaciteit van mensenrechtenactivisten en journalisten is vergroot door trainingen in digitale veiligheid en het rapporteren van schendingen van de mensenrechten. Nederland droeg bij aan de vrijheid van meningsuiting door steun aan een progressieve en inclusieve radioshow. Als gevolg hiervan heeft meer publieke discussie plaatsgevonden tussen journalisten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, overheidsfunctionarissen en burgers over de ontwikkeling van Rwanda.

Water

De resultaten in context

Nederland steunt Rwanda sinds 2015 bij de invoer van geïntegreerd waterbeheer. Binnen een technisch assistentieprogramma werken we met de betrokken autoriteiten aan beheerplannen voor ongeveer een derde van de nationale waterbronnen met als doel de capaciteit te verhogen.

Belangrijke activiteiten van deze waterbeheerplannen zijn inmiddels geïmplementeerd en 49.200 mensen hebben direct geprofiteerd van minder erosie op de heuvels, minder residuen in waterbronnen en betere waterbehoud in de bodem.

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

De prioriteiten waren het vergroten van de Nederlandse aanwezigheid in de Rwandese landbouwsector door het leveren van onze diensten, goederen en innovaties, en het vergroten van de Nederlands-Rwandese samenwerking op het gebied van infrastructuur, water en hernieuwbare energie.

Nederlandse bedrijven hebben geïnvesteerd in tal van sectoren, zoals energie, landbouw, gezondheidszorg en onderwijs. Nederland heeft samen met het Verenigd Koninkrijk een tuinbouwconferentie georganiseerd in Rwanda waarop acht importeurs uit die landen bijeenkwamen. Tijdens de conferentie is een overeenkomst gesloten tussen een Nederlandse importeur en een Rwandese boerderij, die heeft geleid tot de export van bonen.

Gedurende deze rapportageperiode is duidelijk geworden dat de infrastructuur van gekoelde opslag in Rwanda tekortschiet. Een overeenkomst is opgesteld tussen de overheden van Nederland en Rwanda en de private sector om dit probleem aan te pakken.

Nederland heeft ook samengewerkt met de Rwandese overheid om markttoegang te bewerkstelligen voor Nederlandse aardappelvariëteiten. De toestemmingsprocedure van drie variëteiten is inmiddels in de laatste fase beland.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Rwanda heft vooruitgang geboekt in de aanpak van ondervoeding en voedselonzekerheid, maar chronische ondervoeding bij kinderen is nog steeds een enorme uitdaging, die ook gevolgen heeft voor de inclusieve economische groei.

Nederland steunt een programma dat de veelvoud aan oorzaken van groeiachterstand bij kinderen onder twee jaar aanpakt, en helpt de omstandigheden van kinderen in de armste districten te verbeteren zodat zij tot volle bloei kunnen komen. De voedselinname van niet minder dan 1.497.095 kinderen onder vijf jaar is verbeterd, inclusief kinderen die aanvullende vitamine A ontvingen en ondervoede kinderen die (micro-) voedingssupplementen in poedervorm kregen.

Samenwerking met de private sector groeide van een partnerschap met een enkel theebedrijf tot het samenwerken met de National Agricultural Export Development Board (NAEB), een overheidsinstantie die alle thee-, koffie- en tuinbouwbedrijven onder zich heeft. Theebedrijven en theecoöperaties hebben toegezegd te werken aan de groeiachterstanden van kinderen. Ook steunen ze de vroege ontwikkeling van kinderen door kinderdagverblijven op te zetten voor de moeders die op de plantages werken.

Achtergrond en toekomst Rwanda

Blik op de toekomst

Nederland en Rwanda hebben al twee decennia een hecht partnerschap. Inmiddels is besloten de ontwikkelingssamenwerking met Rwanda langzaam uit te faseren. Onze strategie heeft duidelijke richtlijnen voor een geleidelijk vierjarig proces en een nieuwe focus voor onze relatie met Rwanda.

Rwanda en Nederland zullen hun inspanningen voortzetten om de politieke en economische banden te intensiveren. In de komende jaren zal een sterke nadruk liggen op het verduurzamen van de huidige activiteiten.

Tegelijkertijd kijken de landen samen met andere partners uit o.a. de private sector naar innovatieve manieren en alternatieve financieringsmechanismen om de economische samenwerking te versterken, ten gunste van beide landen.

Toegang tot het rechtssysteem zal bijdragen aan het oplossen van knelpunten in andere sectoren: het mogelijk maken van resultaten op het gebied van grond- en arbeidsrechten, het verminderen van (gender-gerelateerd) geweld en het ontwikkelen van een private sector in een stabiele juridische omgeving.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Nederland Wereldwijd – Rwanda

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Rwanda

Website Rwandese ambassade

Rwandese ambassade in Nederland

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Rwanda

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Rwanda

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Rwanda

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven