Uitgelichte resultaten

Meer dan 100.000 mensen in Gaza en de Westelijke Jordaanoever kregen betere toegang tot water en sanitaire voorzieningen

Rechtsbijstand, juridisch advies en bemiddeling creëerden toegang tot het rechtssysteem voor ongeveer 10.000 mensen, voornamelijk vrouwen

1.500 jonge inwoners van Gaza (man-vrouwverdeling van bijna 50-50) kregen banen voor korte of lange termijn en professionele training in de IT-sector

Meer dan 10.000 Palestijnse boeren zijn hun land duurzaam gaan bewerken en boerenbedrijven zijn concurrerender geworden

Inleiding

In de Palestijnse gebieden is het overkoepelende doel van Nederland het creëren van een meer vruchtbare omgeving voor conflictoplossing en het bereiken van een tweestatenoplossing waarbinnen een onafhankelijke, democratische en levensvatbare Palestijnse staat wordt gesticht, met toegang tot de eigen (natuurlijke) bronnen en naast een veilig en internationaal erkend Israël.

De rapportageperiode 2017-2018 was een moeilijke tijd voor de Palestijnse gebieden, met plotselinge geweldsuitbarstingen in Gaza, de beslissingen van de VS en Israël om fondsen terug te trekken uit de UNRWA en de Palestijnse Autoriteit, de snel verslechterende situatie in Gaza, de doorzetting van de uitbreiding van nederzettingen, het gebrek aan succes bij de verzoening van de Palestijnse bewind in Gaza en de Westelijke Jordaanoever, en de beperkte vooruitzichten voor vrede op de korte of middellange termijn.

De Nederlandse activiteiten waren gericht op:

Veiligheid en rechtsorde: versterking van de tegenkrachten van het maatschappelijk middenveld en toegang tot het rechtssysteem;

Economische ontwikkeling: het creëren van banenkansen voor Palestijnen in de IT- en landbouwsector;

Handel: het identificeren van praktische oplossingen om handelsbelemmeringen weg te nemen, inclusief verlaging van de transactiekosten voor Palestijnse bedrijven.

Water: dienstverlening aan gemarginaliseerde en onderbediende gemeenschappen, en afvalwater;

Voedsel- en voedingszekerheid: boeren in staat stellen hun land beter te bewerken, en het creëren van krachtigere boerenbedrijven.

Resultaten 2018

De Nederlandse programma's hebben geleid tot:

meer banen in de IT en de landbouw;

meer exportmogelijkheden en lagere transactiekosten voor bedrijven;

meer landbouwgrond;

meer boeren die de trotse eigenaar werden van boerenbedrijven;

meer mensen die toegang kregen tot veilig drinkwater en de veilige afvoer van afvalwater;

meer mensen die toegang kregen tot het rechtssysteem en een sterker maatschappelijk middenveld dat de autoriteiten aanspreekt op hun verantwoordelijkheden;

meer Palestijnen die in staat waren klachten over mensenrechtenschendingen te melden;

meer persoonlijk contact tussen Palestijnen en Israëli's.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Water Voedsel- en voedingszekerheid Private sector ontwikkeling

Uitgelicht project Palestijnse gebieden

Gaza Sky Geeks - the first tech hub in Gaza

Het vinden van werk en je brood verdienen is moeilijk als je in Gaza woont. Er zijn beperkingen op bewegingen en toegang, echter, het internet kent geen grenzen en veel getalenteerde afgestudeerden, mannen en vrouwen, ambiëren een carrière in de IT.

Gaza Sky Geeks is de eerste technische hub in Gaza. Via de gezamenlijke werkruimte, de incubator en technisch onderwijs komen online freelancers, outsourcers en start-ups samen. Nederland heeft Gaza Sky Geeks gesteund met het creëren van een twaalftal betaalde banen voor afgestudeerde programmeurs, bijna 1.500 freelanceopdrachten en 26 banen via de start-ups.

Jonge afgestudeerden van de Freelance Academy verdienden meer dan US$ 300.000 en twee start-ups wisten investeringen van meer dan US$ 100.000 binnen te halen. In een regio waar 53% van de bevolking onder de armoedegrens leeft (OCHA statistieken, juni 2018), dragen initiatieven als Gaza Sky Geeks significant bij aan banenkansen en de economische ontwikkeling.

Meer over dit project op OpenAid

Lees meer over Gaza Sky Geeks op OpenAid

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Ondanks de voortdurende inspanningen van de uitvoerende macht om te domineren in de justitiële sector, heeft het Nederlandse rechtsordeprogramma wederom de beoogde resultaten behaald. Bijvoorbeeld:

In 2017 werden in Gaza bijna 7.000 mensen geholpen met juridische vertegenwoordiging, juridisch advies of bemiddeling, van wie 65% vrouw. Vrouwen in Gaza die geprofiteerd hebben van rechtshulp bij het Aisha-genootschap, getuigen aldus: "Er bestond een grote afstand tussen ons en onze rechten voor we juridische training kregen. We weten nu wat onze rechten zijn en hoe we ze kunnen beschermen, in tegenstelling tot voorheen, toen ons leven was verdeeld over drie ruimten: ouderlijk huis, echtelijk huis en het graf."AMAN behield het vertrouwen van de Palestijnse burgers bij het melden van vermeende corruptie, en het zoeken naar hulp na het aan de kaak stellen van een corruptiezaak. Dit leidde tot een toename van 37% van het aantal meldingen over corruptie.Door Nederlandse steun aan organisaties in het maatschappelijke middenveld kwam het meer dan 20 keer voor dat de opinie of het advies van zo'n organisatie werd aan- of meegenomen door een beslisser of invloedrijke stakeholder.Tijdens de rapportageperiode registreerde de Palestijnse Internationale Commissie voor Mensenrechten 573 klachten over marteling, 289 op de Westelijke Jordaanoever en 284 in de Gazastrook. Hiervan is 65,3% naar tevredenheid afgehandeld, en 28% niet, terwijl in 2,6% van de gevallen geen enkele coöperatie kwam van de relevante autoriteiten.Door Nederlandse steun kwamen meer dan 200 Palestijnen en Israëli's samen om te werken aan wederzijds begrip en vertrouwen en te komen tot een meer vruchtbare omgeving voor het vredesproces. Daarnaast ontvingen 30 professionals culturele competentietraining, 54 kregen training in mensenrechten en democratie en 24 personen werden intensief getraind in bemiddelingsvaardigheden. Deze interacties blijven lastig en liggen zeer gevoelig in het huidige politieke klimaat, waardoor het aantal deelnemers aan activiteiten soms achterblijft bij de verwachting.

Water

De resultaten in context

Gedurende de rapportageperiode heeft Nederland ongeveer 100.000 Palestijnen geholpen met toegang tot duurzaam water en waterbeheer. Het Nederlandse programma is holistisch van aard, verschillende aspecten van de keten die leidt tot goed waterbeheer werden aangepakt.

In Gaza en Bethlehem zijn grote waterinfrastructuurprojecten in uitvoering, waarmee wordt gezorgd voor herstel of constructie van water- en afvalwatersystemen. Inmiddels is 80% van het werk afgerond. Via kleinere waterinfrastructuurprojecten hebben 66 afgelegen huishoudens betere watervoorzieningen gekregen. Infrastructureel werk wordt aangevuld met technische training en capaciteitsopbouw en behandeling van de problemen van niet-gefactureerd en/of betaald water en ongelijke distributie.

Als gevolg van deze inspanningen is het percentage niet-gefactureerd en/of betaald water in Gaza verlaagd van 42% (in 2014, na de crisis) naar 34% nu. Adequate energievoorziening van (afval-)waterfaciliteiten in de Gazastrook blijft een punt van zorg. Als direct resultaat van de Nederlandse inspanningen om internationale steun te verkrijgen voor het Gas4Gaza-initiatief, heeft de EU politieke steun toegezegd en wordt gekeken naar financieringsmogelijkheden.

Op academisch niveau worden projecten om te komen tot de ontwikkeling van relevante kennis, beleid, praktijken en technologieën voor duurzaam beheer van water en de aanpak van milieuproblemen uitgevoerd. Deze activiteiten vergroten de capaciteiten van academische instellingen op het gebied van water. Inmiddels zijn vijf grote geïntegreerde projecten opgestart. Een ander onderzoeksproject, dat zich richt op veilig en productief gebruik van gezuiverd afvalwater, heeft zich het eerste jaar gefocust op voorbereidend werk voor het opzetten van een zelfvoorzienend laboratorium dat watervervuiling zal monitoren.

In aanvulling op de financiële en technische steun bezit Nederland de rol van vicevoorzitter van een forum binnen de watersector dat zich tot doel heeft gesteld het partnerschap tussen de Palestijnse waterautoriteit en de internationale gemeenschap te versterken, om zo gezamenlijk te komen tot een sterke en duurzame watersector. In onze beleidsdiscussies moedigen we de Palestijnse Autoriteit aan de geplande hervormingen in de watersector door te voeren om de waterproblemen het hoofd te kunnen bieden.

Gebrek aan controle over en toegang tot watervoorraden en onenigheid tussen de partijen over waterbeheer in lijn met de Oslo-akkoorden hebben een negatieve impact op de gevolgen van het gebrek aan (schoon) water. Nederland is gastheer geweest voor trilaterale bijeenkomsten (Palestijnse gebieden, Israël en Nederland) om technische oplossingen voor de Palestijnse watersector te bespreken.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Onze partners werken direct samen met boeren, maar ook met coöperaties, bedrijven binnen de sector, onderzoeksinstellingen en de overheid. Nederland helpt Palestijnse boeren om hun land op een duurzame en economisch rendabele wijze te gebruiken, helpt bedrijven hun concurrentiepositie te verbeteren en steunt het bestrijden en voorkomen van plantenziekten in de Gazastrook en op de Westelijke Jordaanoever. Dat laatste behelst onder andere het vinden van manieren om de export van bewerkt voedsel mogelijk te maken.

Met steun van Nederland is een totaal van 960 hectare boerenland omgevormd voor duurzaam gebruik. Ongeveer 10.000 familieboerderijen hebben hun productiviteit en/of inkomen verdubbeld, het aantal banen in de agrarische sector/waardeketen is toegenomen met 1.200 en het aantal mensen dat (meer) landrechten bezat steeg naar ongeveer 500.

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

Met steun van Nederland is Gaza Sky Geeks, de eerste techhub in Gaza, hard op weg zijn doelen en ambities te bereiken. Ondanks de zware dagelijkse omstandigheden waar de bevolking mee te maken heeft, is Gaza Sky Geeks in staat de leden van zijn community vaardigheden en praktische instrumenten te geven om ze te helpen aan werk op korte en lange termijn.

Gaza Sky Geeks traint mensen in de IT-vaardigheden waar de arbeidsmarkt in zowel de Palestijnse Gebieden als het buitenland om vraagt. Via het Digitale Agentschap worden jonge mannen en vrouwen gelinkt aan klanten binnen en buiten de Palestijnse Gebieden.

Concreet betekent dit dat Nederlandse steun 13 afgestudeerden van de Coding Academy aan werk geholpen heeft in betaalde projecten. Daarnaast werden 1.477 freelanceopdrachten binnengehaald en werden 26 banen gecreëerd via de start-ups in het Gaza Sky Geeks-programma. In totaal zijn nu 145 getrainde professionals afgestudeerd aan de Freelance Academy, met een gezamenlijk inkomen van meer dan US$ 315.000, en twee lokale start-ups ontvingen initiële of aanvullende investeringen van US$ 120.000. Dit soort financiering is zeer moeilijk te krijgen voor start-ups in Gaza.

Aanvullende bronnen

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Palestijnse gebieden

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Palestijnse gebieden

Resultaten Private sector ontwikkeling

Download PDF met resultaten voor Private sector ontwikkeling in Palestijnse gebieden

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven