Uitgelichte resultaten

Het aantal jongeren dat betrokken is bij voorlichtingsactiviteiten en belangenbehartiging voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de regio’s Ségou, Mopti, Timboektoe en Gao is toegenomen van 435 tot 9.481.

1.554 vrouwen en 1.347 mannen kregen juridisch advies en hulp van 28 juridische klinieken in 302 gemeenten in de regio's Ségou, Mopti, Timboektoe en Gao.

3.960 jeugdleiders (50% vrouwen, 50% mannen) modereerden dialogen tussen de bevolking en plaatselijke functionarissen in 180 gemeenten in de regio’s Ségou, Mopti, Timboektoe en Gao.

4.784 ton ui/sjalotten zijn geproduceerd in het Mopti-gebied: een bijna tienvoudige toename ten opzichte van het streefdoel in 2012 van 500 ton.

Inleiding

De toenemende onzekerheid in centraal Mali heeft zijn sporen nagelaten. Het openbare en economische leven in landelijke gebieden is in toenemende mate verstoord. De terugtrekking van de staat heeft geleid tot meer criminaliteit en een toename aan invloed van terroristische en jihadistische groepen. Terroristen en jihadisten maken in toenemende mate gebruik van bestaande ontevredenheid onder de bevolking , zoals landconflicten, die op hun beurt lokale milities en groeiend intercommunaal geweld veroorzaken.

Als voorzitter van de internationale donorgroep in Mali leidde Nederland de periodieke dialoog met de Malinese autoriteiten over veiligheid, bestuur en ontwikkelingskwesties. Deze dialoog heeft geleid tot een groter besef bij de overheid van de noodzaak om inspanningen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling te combineren. Het heeft ook geresulteerd in vooruitgang in anti-corruptiemaatregelen, bijvoorbeeld de wet op vermogensaangifte door ambtenaren.

Vanwege de al lang bestaande aanwezigheid van Nederlandse uitvoerende partners in het veld en hun goede relaties met de bevolking, bleven de activiteiten grotendeels doorgaan. De veiligheidssituatie in de focusgebieden van Nederland, Ségou, Mopti, Timboektoe en Gao, verslechterde. Nederlandse ontwikkelingsprogramma's leverden concrete resultaten op voor de Malinese bevolking, met name seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR), waarvoor de resultaten zelfs de verwachtingen overtroffen.

Resultaten 2018

De Nederlandse programma's zijn gericht op het verbeteren van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, het ontwikkelen van geïntegreerd waterbeheer met aandacht voor voedselzekerheid en de ontwikkeling van de particuliere sector, en het versterken van de veiligheid en de rechtsorde, inclusief lokaal bestuur.

Nederlandse inspanningen leidden tot de volgende resultaten:

• Versterkte samenwerking tussen verschillende door Nederland gefinancierde projecten. Meer meisjes en vrouwen zijn geïnformeerd over hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Ook kregen ze meer toegang tot diensten voor gezinsplanning.

• Lokale overheden in het centrum van Mali zijn transparanter en responsiever in het tegenaan van uitsluiting en het bijdragen aan lokale stabiliteit. Jeugdgroepen zorgen ervoor dat lokale overheden zich aan hun verplichtingen houden.

• Verbetering van het levensonderhoud van een groot aantal boeren in de regio Mopti nabij het grensgebied met Burkina Faso, dat in toenemende mate wordt beïnvloed door conflicten en instabiliteit.

• Het identificeren van institutionele knelpunten die de resultaten vertragen bij geïntegreerd waterbeheer. De overheid is begonnen met het aanpakken van deze problemen.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Veiligheid en Rechtsorde

Uitgelicht project Mali

Gouvernance Locale Redevable-programma

Het Local Responsible Governance Project (PGLR) in Mali heeft als doel het versterken van de democratische instellingen in 180 gemeenten in de regio's Gao, Timboektoe, Mopti en Ségou.

Drie Nederlandse NGO's (ICCO, Oxfam en SNV) voerden het programma samen uit. Jongerenleiders worden gecoacht om hun lokale autoriteiten verantwoordelijk te houden. Ze overleggen met de gemeenten en overheidsfunctionarissen over het beheer van publieke aangelegenheden, zoals gezondheid, onderwijs, beroepsopleiding en toegang tot drinkwater. Op deze manier wordt bestuur responsiever, transparanter en verantwoordelijker.

Voedsel- en voedingszekerheid

Resultaten

Indicator

Aantal familiebedrijven waarvan de landbouwonderneming veerkrachtiger is geworden tegen schokken

Score

68.918

Voortgang

Op schema

Nederland ondersteunt drie voedsel- en voedingszekerheidsprojecten in de binnendelta van de Niger (regio Mopti). Sinds 2012 assisteerden deze projecten bijna 70.000 familiebedrijven (ongeveer 420.000 mensen).

De projecten ontwikkelen waardeketens, bijvoorbeeld voor het op de markt brengen van rijst en tuinbouwproducten, en versterken mechanismen voor conflictoplossing.

Omdat het gezinsinkomen is verbeterd, zijn gezinnen in een steeds moeilijkere omgeving toch veerkrachtiger. Onveiligheid, instabiliteit, een snelgroeiende bevolking en de gevolgen van klimaatverandering maken het echter moeilijker om deze positieve resultaten uit te breiden.

Indicator

Productie van uien/sjalotten (ton per jaar)

Score

4.784 ton

Voortgang

Op schema

De gecombineerde inspanningen van drie voedsel- en voedingsbeveiligingsprojecten resulteerden in een bijna vertienvoudiging van de productie van uien en sjalotten in de regio Mopti (Centraal Mali). Kleine bedrijven en familiebedrijven zijn ondersteund bij het toepassen van betere landbouwtechnieken en het gebruik van kwalitatief zaadgoed en materiaal, het verbeteren van de opslag van uien en het verkrijgen van meer toegang tot kopers en markten.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Resultaten

Indicator

Aantal koppels beschermd door verschillende anticonceptie over een periode van een jaar

Score

484.193

Voortgang

Op schema

In Mali bevallen 36,5% van de meisjes vóór de leeftijd van 18 jaar. Hierdoor is het belangrijk jongeren te informeren over gezinsplanning en diensten. De uitvoerende partners van Nederland werken nauw samen om dit doel te bereiken.

Het UNFPA (United Nations Population Fund) koopt en distribueert anticonceptie. Diensten voor gezinsplanning worden aangeboden in openbare klinieken en via stimuleringsactiviteiten door partners. Jeugdcentra worden ondersteund, zodat jongeren zonder obstakels toegang hebben tot informatie en diensten. Het Debbo Alafia-programma mobiliseert gemeenschappen om gezinsplanningsdiensten te komen gebruiken.

Jeugdleiders zijn opgeleid om informatie te verstrekken aan hun leeftijdsgenoten. Het werken met kleine lokale organisaties en jeugdleiders heeft krachtige effecten: het programma werkt ver buiten de stedelijke centra en bereikt ook onveilige gebieden. Alle Nederlandse uitvoerende partners hebben actief deelgenomen aan de jaarlijkse campagne voor gezinsplanning in nauwe samenwerking met de Malinese overheid.

Deze geïntegreerde benadering zorgde ervoor dat het aantal extra beschermde vrouwen bijna verdubbelde in vergelijking met 2016 en heeft al 69% van het streefdoel voor 2019 bereikt (388.470).

Indicator

Percentage vrouwen (20-24 jaar) die vóór de leeftijd van 15 en 18 jaar getrouwd of in verbintenis waren

Score

13,28%

Voortgang

Op schema

In Mali trouwt 17% van de meisjes voor de leeftijd van 15 jaar en 52% voor de leeftijd van 18 jaar. In vergelijking met andere landen blijft Mali hoog scoren en staat wereldwijd op de 6e plaats op het gebied van kindhuwelijken.

In het interventiegebied van het Debbo Alafia-programma (Ségou, Mopti, Gao, Timboektoe regio's) daalde het aantal kinderhuwelijken voor de leeftijd van 15 jaar van 23,55% in 2017 naar 13,28% in 2018. Dit is een aanzienlijke verbetering en beduidend beter dan het nationale gemiddelde.

Nederlandse partners werken samen met lokale organisaties die ver in de dorpen kunnen reiken. Lokale en religieuze leiders nemen deel aan alle activiteiten. Dit maakt het eenvoudiger om tot een aanpak te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. Een succesvolle manier om kinderhuwelijken te bestrijden is door dorpen formeel te laten verklaren dat ze geen kinderhuwelijk of andere schadelijke culturele praktijken meer accepteren, zoals vrouwelijke genitale verminking. Tot dusver hebben 1.130 dorpen een dergelijke verklaring afgelegd.

Veiligheid en Rechtsorde

Resultaten

Indicator

Aantal versterkte instellingen: aantal functionele juridische klinieken

Score

2018: 28 juridische klinieken

Voortgang

Op schema

Momenteel zijn de vier regio's Ségou, Mopti, Gao en Timboektoe afhankelijk van één advocaat die in Bamako woont en slechts incidenteel de regio bezoekt vanwege de veiligheidssituatie. Bovendien werd het rechtssysteem geplaagd door frequente stakingen.

DEME-SO, een juridische hulporganisatie, ondersteunt 28 juridische klinieken in 302 gemeenten in de vier regio's. De juridische assistenten van DEME-SO spelen een belangrijke rol bij het opvullen van een leemte en het vergemakkelijken van de toegang tot de rechter. De klinieken helpen arme cliënten hun rechten bij rechtbanken en tribunalen op te eisen. Ook bieden de klinieken bemiddeling. De belangrijkste redenen om juridische bijstand te zoeken, waren echtscheiding en erfenis, conflicten over grondgebruik en eigendom, en gevallen van verlies of diefstal van eigendom.

In totaal zijn 2.901 mensen voorzien van informatie en juridische ondersteuning. Hiervan was meer dan 50% vrouw (1.554).

Indicator

Aantal versterkte instellingen: aantal dagen tot de eerste hoorzitting na hechtenis

Score

4 dagen

Voortgang

Op schema

Het Mandela-project ondersteunt het strafrechtsysteem om beter te functioneren. Gevangenissen, politie en justitie en partners in de strafrechtsketen bespreken nu bestaande problemen om hun functioneren te verbeteren. Als onderdeel van het project worden de gebouwen verbeterd, waardoor het welzijn van gevangenen dramatisch toeneemt. Het project richt zich ook op het verminderen van de hoeveelheid tijd dat gedetineerden moeten wachten op hun eerste hoorzitting. Dit is teruggebracht van 45 naar 4 dagen.

Achtergrond en toekomst Mali

Achtergrond

Nederlandse seksuele en reproductieve gezondheidsprogramma's hebben de verwachtingen overtroffen. De twee belangrijkste redenen voor dit succes is dat Nederland jeugdleiders aan het roer heeft gezet en uitvoerende partners heeft aangemoedigd om beter samen te werken.

De resultaten op het gebied van veiligheid en rechtsorde liggen op schema. De transparantie en verantwoordingsplicht van gemeentelijke overheden is verbeterd en het vertrouwen van de bevolking in de overheid is toegenomen. Dit is belangrijk voor stabiliteit en het voorkomen van radicalisering. Meer mensen hebben toegang tot rechtspraak, maar nog meer mensen hebben juridisch advies en hulp nodig, vooral vrouwen.

Op het gebied van voedselzekerheid is de productiviteit en veerkracht van familiebedrijven verbeterd. De voortgang van de viskwekerij verloopt trager, omdat het proces technisch moeilijker is dan verwacht. De productie van uien is sinds 2012 bijna vertienvoudigd, waardoor de inkomens voor een groot aantal gezinnen zijn verbeterd.

De lessen die werden getrokken uit het GIRE-programma (Integrated Management of Water Resources) zijn opgenomen in het nieuwe beleid voor geïntegreerd waterbeheer van de Malinese overheid. Ook zijn de lessen gebruikt om een geïntegreerd beheerplan te formuleren voor water en landgebruik in de Sourou-regio.

De Mopti regio grenst aan Burkina Faso. Het project ontwikkelt een actieplan voor lokale autoriteiten en gemeenschappen voor geïntegreerde en duurzame sociaaleconomische. Dit biedt donoren die willen ingrijpen in deze regio focus en helpt ze op één lijn te brengen.

Blik op de toekomst

Zoals reeds het geval was voor de regio's Timboektoe en Gao, worden programma's in de Ségou en Mopti regio's in toenemende mate beïnvloed door onveiligheid en instabiliteit. Lokale partners kunnen terugvallen op hun langdurige samenwerking en wederzijds vertrouwen met de plaatselijke bevolking en blijven mogelijk onder deze moeilijke omstandigheden opereren.

De toegang van internationale partners wordt echter steeds meer beperkt tot de grotere steden en gemeenten. Nederland moet de manier aanpassen waarop het programma's implementeert en de voortgang bewaakt. In de toekomst kunnen de mogelijkheden van smartphones en moderne gegevensanalyses worden gebruikt.

Het valt nog te bezien of activiteiten, zoals die gerelateerd aan seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, belemmerd worden door jihadisten. In afwachting van deze ontwikkelingen is Nederland bezig met een strategie om ervoor te zorgen dat meisjes en vrouwen toegang hebben tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op website Nederlandse overheid

Huidig Nederlands beleid in Mali

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Mali

Website Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Mali

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Mali

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Mali

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Mali

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven