Uitgelichte resultaten

72.462 mensen kregen toegang tot veilig drinkwater

7.548 familieboerderijen met toegenomen productiviteit en/of inkomen

192 banen ondersteund in de water- en afvalverwerkingssector

Inleiding

Nederland heeft de goede samenwerking met Ghana in het verbeteren van de economische welvaart voortgezet. Het Nederlandse beleid Van Hulp naar Handel is in lijn met het Ghanese beleid , dat erop gericht is de eigen ontwikkeling te financieren en de ontwikkelingssamenwerking geleidelijk over te laten gaan in handelsbetrekkingen. Nederland en Ghana werken intensief samen om inclusieve groei te bereiken.

Het Nederlandse beleid is gericht op het stimuleren van handel en investeringen in landen waarmee de ontwikkelingssamenwerking wordt afgebouwd. Nieuwe financierings- en bedrijfsmodellen zijn geïntroduceerd om de private sector, kennisinstituten en NGO's in Nederland en Ghana bij de voornaamste thema's te betrekken. Nederland bleef innovatieve en duurzame initiatieven steunen die boeren helpen hun productiemethoden te verbeteren en hun toegang tot markten te vergemakkelijken.

Daarnaast heeft Nederland stimulansen gecreëerd om het voor de Ghanese en Nederlandse private sector aantrekkelijk te maken te investeren in schoon drinkwater, schone en veilige sanitaire voorzieningen en recycling van afval. Deze inspanningen hebben geleid tot goede resultaten, waarbij doelen werden gehaald of zelfs overstegen.

Terwijl we werken aan een verantwoordelijke en duurzame overgang van hulp naar handel, heeft Nederland in Ghana ook zichtbaar bijgedragen aan een aantal andere SDGs, te weten: 6, 8, 12 en 16

Resultaten 2018

Door het op handel gerichte ontwerp van de verschillende programma's heeft Nederland op een aantal niveaus impact gehad. De programma's hebben de productiviteit en levensstandaard van boeren verbeterd, en hebben gezorgd voor betere toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen voor huishoudens en scholen. De Ghanese publieke en private sector heeft handvatten gekregen om met technologie en kennis hun innovatieve kracht te verbeteren en hun internationale ambities waar te maken.

Resultaten per thema

Private sector ontwikkeling Voedsel- en voedingszekerheid Water

Uitgelicht project Ghana

GhanaVeg

Het GhanaVeg-programma is uitgevoerd tussen 2013 en 2017, en had als doel een concurrerende en duurzame groentesector in Ghana te ontwikkelen. Het programma heeft 30 innovatieve projecten van vooraanstaande bedrijven ondersteund. Er werd o.a. gewerkt aan maatregelen voor de bestrijding van plantenziekten ten behoeve van de voedselveiligheid, het aanpakken van milieukwesties en het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van gezondheid en voeding.

Door een uitvoerverbod van de EU in 2015 bleef de export achter, echter, in de hoogwaardige Ghanese markt groeide de omzet. Door versterking van capaciteit voor regelgeving en technische ondersteuning van boeren kwam de kwaliteit van de producten op het door de EU vereiste niveau. Hierdoor daalde het aantal geëxporteerde producten dat niet door de EU-controle kwam van 326 in 2014 naar drie.

Inmiddels is GhanaVeg uitgebreid naar HortiFresh, een regionaal programma dat naast groente ook fruit omvat.

GhanaVeg
Lees meer op de HortiFresh website (Engels)

Lees meer over GhanaVeg en HortiFresh (Engels)

Private sector ontwikkeling

De resultaten in context

Nederland heeft de ontwikkeling van de Ghanese private sector gesteund door jonge ondernemers hulp te bieden om hun winstgevendheid te vergroten.

Zo hebben we voor het Probable to Profitable (P2P) project samengewerkt met een Ghanese bank om op lokaal niveau water- en sanitaire voorzieningen te financieren. In dit project konden personen en het MKB gesubsidieerde leningen krijgen om een bedrijf te starten op het gebied van water en hygiëne. Daarnaast kregen zowel de bankmedewerkers als de bedrijven trainingen om goed met deze leningen om te leren gaan. Deze strategie is succesvol gebleken, wat blijkt uit het hoge terugbetalingspercentage van 92% en het feit dat de overheid aanbevelingen uit het project heeft overgenomen voor het nationale volksgezondheidsfonds. Via dit project zijn 192 banen in water en sanitaire voorzieningen ondersteund.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

In voedsel- en voedingszekerheid heeft Nederland de Ghanese cacaosector ondersteund door het oprichten van Rural Service Centres, private organisaties die diensten verlenen zoals het vergroten van de kennis van bedrijfsfinanciering van lokale boeren. Dit heeft geleid tot zakelijke kredietverstrekking aan meer dan 8.350 boeren. In de binnenlandse groentemarkt is zakelijke steun verleend aan 22 bedrijven in de sector; van telers, leveranciers van grondstoffen, voedselverwerkende bedrijven en binnenlandse detailhandel tot exporteurs. De Ghanese groentemarkt is gegroeid van US$ 607.000 in 2013 tot meer dan US$ 10 miljoen in 2017, en de export steeg met 35%. Het aantal kwalitatief hoogstaande groothandels en winkels steeg sterk.

Resultaten

Indicator

Boeren met verhoogde productiviteit en inkomen

Score

2.548 cacaoboerderijen

Voortgang

Op schema

Het Cocoa Rehabilitation and Intensification programma (CoRIP) is opgezet om de productiviteit, winstgevendheid en concurrentiepositie van de Ghanese cacaosector te verbeteren, die leden onder slechte dienstverlening aan de cacaoboeren.

Het programma kijkt naar uitdagingen in de hele cacaoketen; van plant naar consument. Via het CoRIP-model zijn Rural Service Centres opgericht, private organisaties die diensten verlenen aan lokale boeren. Hierdoor kregen boeren betere toegang tot landbouwproducten (plantmateriaal, meststoffen, pesticiden), productiediensten, krediet en andere bijstand om de productie te kunnen verhogen.

Standaard was de gemiddelde opbrengst van een cacaoboerderij in Ghana 400kg/ha. CoRIP-begunstigde boeren in vier belangrijke gebieden behaalden daarentegen een gemiddelde opbrengst van 900kg/ha. Boeren verdubbelden dus hun productie in cacao en andere gewassen (voornamelijk tuinbouw), wat leidde tot een inkomensstijging.

2.548 extra cacaoboerderijen met toegenomen productiviteit en/of inkomen (2.057 mannen, 491 vrouwen)

Water

Resultaten

Indicator

Aantal studenten/leerlingen met verbeterde toegang tot sanitaire voorzieningen op scholen (2018)

Score

59.094

Voortgang

Op schema

Door een aantal innovatieve projecten draagt Nederland in Ghana significant bij aan het verbeteren van de sanitaire omstandigheden in scholen. De projecten zijn duurzaam door aandacht voor onderhoud, schoonhouden en gedragsverandering.

Door het Football for WASH-project hebben 82 Ghanese scholen nieuwe of tweedehands toiletvoorzieningen ontvangen, samen met relevante watervoorzieningen. Hiervan profiteerden bijna 40.000 schoolkinderen. Het project had echter een bredere impact, doordat voetbalprofessionals hebben geholpen bij het stimuleren van gedragsverandering bij de kinderen. Die beïnvloedden op hun beurt hun ouders over de noodzaak van sanitaire voorzieningen thuis.

Daarnaast heeft Nederland door samenwerking met UNICEF bijgedragen aan verbeterde sanitaire omstandigheden voor nog eens bijna 12.000 schoolkinderen. Het Water and Sanitation for Urban Poor Partnership heeft daarnaast 7.700 schoolkinderen in Accra-West toegang gegeven tot sanitaire voorzieningen.

Indicator

Aantal mensen dat gebruikmaakt van verbeterde toegang tot water

Score

625.481 mensen met toegang

Voortgang

Op schema

In Ghana heeft 89% van de mensen toegang tot water, wat betekent dat de millenniumdoelen van 2015 op het gebied van water zijn behaald. Er is echter nog sprake van grote ongelijkheid, bijvoorbeeld tussen stad en platteland, rijk en arm, vrouwen/meisjes en mannen/jongens. Om eraan bij te dragen deze ongelijkheid uit te roeien hanteert Nederland een zakelijke aanpak voor de levering van water- en sanitaire voorzieningen in zowel landelijke als stedelijke gebieden.

Door het succes van verschillende projecten onder het Ghanees-Nederlandse WASH-programma – dat gericht was op het bieden van schoon drinkwater – wordt het ambitieuze doel van een bereik van meer dan 800.000 mensen in 2021 gehaald en kunnen we een hoger doel stellen. De voortgang tot nu toe is veelbelovend en de resultaten zijn naar verwachting duurzaam.

Zo blijft het aantal waterpunten dat gebouwd is met een goed businessplan toenemen doordat bedrijven uitbreiden. Als onderdeel van het eerdergenoemde doel bracht het Cape Coast Water Supply-project toegang tot schoon drinkwater naar 400.000 mensen in Centraal-Ghana.

Het WASH-programma steunt Ghana ook in het toepassen van de lessen die geleerd zijn op het gebied van effectief waterbeheer, zodat ze gebruikt worden om beleid en regelgeving effectiever te maken.

Achtergrond en toekomst Ghana

Blik op de toekomst

Hoge verwachte groeicijfers zullen in de nabije toekomst leiden tot een betere economische situatie en een meer ondernemingsvriendelijke omgeving. Daarbij wordt voorspeld dat Ghana's schulden af zullen nemen. Dit alles zal onze programma's op het gebied van water en sanitaire voorzieningen en landbouw naar verwachting positief beïnvloeden.

Nederland heeft tot doel programma's te ondersteunen die een levensvatbaar bedrijfsmodel hebben en zijn ontworpen om op de langere termijn succesvol te zijn, ook zonder buitenlandse steun. Door deze aanpak hebben we waardevolle lessen geleerd over het genereren van financiering via de private sector, bijvoorbeeld cofinanciering door bedrijven, het verlagen van het investeringsrisico van banken d.m.v. training en door het subsidiëren van rente op leningen. De belangrijkste les is dat de beste resultaten bereikt worden wanneer leningen en eigen vermogen beschikbaar zijn en worden beheerd door professionele financiële instituten.

De verwachting is dat eind 2021, en in lijn met de transitie van hulp naar handel, de ambassade in Accra niet langer ontwikkelingshulp zal bieden. De komende jaren zullen Nederland en Ghana gebruik blijven maken van bestaande instrumenten om de handel en investeringen alsmede de ontwikkeling van de private sector te stimuleren.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Nederland wereldwijd - Ghana

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Ghana

Website ambassade van Ghana

Ghanese ambassade in Nederland

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Ghana

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Ghana

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven