Uitgelichte resultaten

3.374 Ethiopiërs zijn geholpen toegang te krijgen tot het rechtssysteem

745 meisjes zijn gered van kindhuwelijken en de levenslange gevolgen ervan

305 vrouwen en meisjes die het slachtoffer waren van gender-gerelateerd geweld zijn opgevangen in een opvanghuis in Addis Ababa

1.494.990 familieboerderijen met verdubbelde productiviteit en/of inkomen

Inleiding

In Ethiopië hebben enorme politieke veranderingen plaatsgevonden. Na jarenlange volksprotesten heeft een nieuwe regering democratische veranderingen toegezegd. Duizenden politieke gevangenen zijn bevrijd, als terroristen bestempelde oppositiebewegingen zijn weer welkom in het land en er kwam een vredesakkoord met Eritrea. Door het meer open politieke klimaat is er ook erkenning gekomen voor (vermeende) vroegere onrechtmatigheden tussen verschillende etnische groeperingen, waardoor miljoenen mensen ontheemd zijn geraakt.

De Ethiopische Familiebegeleidingsorganisatie (FGAE) weigerde een wereldwijde Amerikaanse verordening voor NGO's te tekenen die inhield dat zij niets te maken mochten hebben met abortuszorg, en verloor daardoor de financiering van tien klinieken voor sekswerkers. Dankzij aanvullende fondsen van She Decides was Nederland in staat zijn bijdrage aan FGAE te verhogen en de klinieken open te houden.

Met steun van onder meer Nederland is Ethiopië erin geslaagd ondervoeding terug te dringen. Huishoudens met chronische voedselonzekerheid ontvingen langdurige steun van het door Nederland gefinancierde Productive Safety Net-programma, en boerenhuishoudens verduurzaamden hun landgebruik en vergrootten hun productiviteit.

Resultaten 2018

Nederland steunt het politieke hervormingsproces in Ethiopië. Op het gebied van veiligheid en rechtsorde zijn verschillende bestuursprojecten gestart om het hervormingsproces in de regio Oromia te ondersteunen.

Onze partner FGAE rapporteerde een substantiële toename in het aantal vrouwelijke sekswerkers die bereikt zijn met SOA-/HIV-programma's: 20.180; een toename van meer dan 5.000 ten opzichte van het jaar ervoor.

Door Nederlandse programma's op het gebied van productietoename zijn 518.665 familieboerderijen direct bereikt, en nog eens 3.933.457 indirect.

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde Voedsel- en voedingszekerheid Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Uitgelicht project Ethiopië

Steun aan het strategische plan van de FGAE (2016-2020)

De huidige Amerikaanse overheid heeft de zogenaamde gag rule geïntensiveerd: geen enkele NGO die buiten de VS opereert krijgt Amerikaanse steun tenzij ze een verklaring tekenen waarin staat dat ze op geen enkele wijze iets te maken zullen hebben met abortuszorg, zelfs als die zorg door een andere donor wordt gefinancierd. De Ethiopische Familiebegeleidingsorganisatie (FGAE) weigerde deze verklaring te tekenen en verloor daarmee Amerikaanse financiële steun voor hun tien klinieken voor sekswerkers in heel Ethiopië.

Ongeveer een kwart van de Ethiopische sekswerkers is HIV-positief, tegenover slechts 1% van de totale bevolking. Daarom is adequate zorg voor sekswerkers van groot belang. Dankzij aanvullende fondsen van She Decides was Nederland in staat zijn financiële bijdrage aan FGAE te verhogen en de klinieken open te houden.

Family Guidance Association Ethiopia (FGAE)

Lees meer over FGAE (Engels)

Uitgelicht project Ethiopië

Opschaling van de mensenrechtenbescherming en de resultaten van het rechtssysteem in Ethiopië

Uitgelicht project Ethiopië

BENEFIT

BENEFIT, het Bilateral Ethiopia Netherlands Effort for Food, Income and Trade Partnership, is opgericht in 2016 en verenigt vijf landbouwontwikkelingsprogramma's in Ethiopië. BENEFIT wordt gecoördineerd door het Centrum voor Ontwikkelingsinnovatie van de Wageningen University.

Onder BENEFIT vallen de volgende projecten:

1. Integrated seed sector development (ISSD)

2. Capacity building for scaling up evidence-based best practices in agricultural production (CASCAPE)

3. Ethiopia-Netherlands trade facilitation for agribusiness (ENTAG)

4. Sesame business network support (SBN)

5. Realising sustainable agricultural livelihood security (REALISE)

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Binnen dit thema zijn de Nederlandse programma's gericht op het versterken van de rechtsorde en het verbeteren van het bestuur. Nederlandse steun aan de Ethiopische NGO Justice for All (JFA) heeft direct geleid tot toegang van 8.728 Ethiopiërs tot het rechtssysteem door:

rechtshulp in gevangenissen;

gratie-evaluaties voor gevangenen;

steun aan rechters om achterstanden weg te werken;

(mensenrechten-) trainingen voor medewerkers in de justitiële sector, inclusief politieagenten.

JFA pleit voor verbeterde wetgeving, vredesopbouw, vrijheid van meningsuiting en verbeterde rehabilitatie van gevangenen in Ethiopische gevangenissen, en het uitbannen van kindhuwelijken, vrouwenbesnijdenis (FGM) en gender-gerelateerd geweld.

Nederland ondersteunde ook het VN-bureau voor drugs en criminaliteit (UNODC) bij het verbeteren van de kwaliteit van de justitiële sector door een nationale strategie voor misdaadpreventie en beleid inzake rechtsbijstand te ontwikkelen.

Ten slotte is Nederland een project gestart met het Afrika-Studiecentrum Leiden om de onderzoekscapaciteit van de regionale overheid van Oromia te vergroten. Dit moet leiden tot wetenschappelijk onderbouwde wetgeving. Met de VU is een project opgezet om de capaciteit van de federale procureur-generaal en rechterlijke macht, en hun regionale tegenhangers in Oromia, te vergroten.

Resultaten

Indicator

Mensen die toegang kregen tot het rechtssysteem

Score

8,728

Voortgang

Op schema

In totaal heeft JFA 62.344 mensen geholpen toegang te krijgen tot het rechtssysteem via rechtshulp in gevangenissen, steun aan rechtbanken om achterstanden weg te werken, het faciliteren van gratie-evaluaties voor gevangenen en het trainen van medewerkers in de justitiële sector.

JFA is hierin gesteund door een consortium van Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland. Op basis van de relatieve aandelen van elke donor kan gesteld worden dat 8.728 mensen toegang kregen tot het rechtssysteem door de Nederlandse bijdrage.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Nederland draagt op drie manieren bij aan het vergroten van de voedsel- en voedingszekerheid in Ethiopië:

1. door mensen uit ondervoeding te halen;

2. door het verdubbelen van de productiviteit en het inkomen van boerenhuishoudens;

3. door boerenland geschikt te maken voor duurzaam gebruik.

Aanpak van het eerste vraagstuk vindt voornamelijk plaats voor steun aan het Productive Safety Net-programma van de Ethiopische overheid, dat zich richt op het verbeteren van voedsel- en voedingszekerheid van de meest kwetsbare huishoudens.

De tweede en derde problemen zijn aangepakt door steun aan programma's voor duurzame landbouwontwikkeling, met een focus op potentieel voor commercialisatie. Nederland droeg bij aan het Ethiopische Agrarische Groeiprogramma, dat zich richt op gebieden met grote potentie, en aan het Landbouwtransformatieagentschap, belast met het uitvoeren van het Groei- en Transformatieplan.

Alle bilaterale landbouwontwikkelingsprojecten dienden ter ondersteuning van deze grote overheidsprogramma en werden geholpen met Nederlandse expertise op het gebied van marketing, productietoename, innovatieve technologie, kennis van landbouw, en opschalen.

Vier sectoren kregen intensieve ondersteuning: zuivel, tuinbouw, zaden en sesam.

Resultaten

Indicator

Familieboerderijen met verdubbelde productiviteit en/of inkomen

Score

1.494.990 familieboerderijen

Voortgang

Op schema

BENEFIT, het Bilateral Ethiopia Netherlands Effort for Food, Income and Trade Partnership, heeft sterk bijgedragen aan dit resultaat. Verbeteringen in productiviteit verhogen niet alleen het inkomen van de begunstigde, maar dragen ook bij aan voedselzekerheid doordat meer producten beschikbaar worden op de lokale markt. Hierdoor kunnen mensen met voedselonzekerheid makkelijker aan een vers, gezond en gevarieerd dieet komen.

Indicator

Aantal boerderijen dat bereikt is door Nederlandse steun

Score

4,452,122 familieboerderijen

Voortgang

Op schema

In heel Ethiopië zijn bijna 4,5 miljoen familieboerderijen bereikt door Nederlandse programma's. Boerderijen die direct zijn bereikt zijn diegene die hebben deelgenomen aan Nederlandse projecten op lokaal niveau. De indirecte bereikt boerderijen hebben geprofiteerd van informatieprogramma's. Zij passen bijvoorbeeld betere methoden toe door bezoek aan een modelboerderij.

Indicator

Boerenland (inclusief weiden en visvijvers) dat is omgezet naar duurzaam gebruik

Score

564.858 hectare

Voortgang

Op schema

Landbouwgrond met een oppervlakte van meer dan een half miljoen hectare wordt duurzamer beheerd via door Nederland gefinancierde projecten door:

efficiënter watergebruik;

betere toepassing van meststoffen;

het gebruik van verbeterde zaadvariëteiten;

conserveringsmaatregelen ter verbetering van vruchtbaarheid van de bodem.

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

Nederland heeft binnen het thema SRGR op vier manieren bijgedragen:

1. Betere informatie en grotere keuzevrijheid voor jonge mensen omtrent hun seksualiteit.

Ethiopië heeft toegezegd per 2025 kindhuwelijken helemaal uit te bannen. Nederland heeft hier jaren voor gepleit en steunt Ethiopië in het afschaffen van kindhuwelijken en andere schadelijke traditionele gewoonten.

2. Verbeterde toegang tot anticonceptie en medicijnen.

Dit is een topprioriteit voor het Federale Ministerie van Gezondheid en wordt ondersteund en aangevuld door NGO's die Nederland separaat ondersteunt. Gezamenlijk bieden DKT Ethiopia, de Ethiopische Familiebegeleidingsorganisatie (FGAE) en Marie Stopes International (MSI) toegang tot een geschatte 40% van de anticonceptiemiddelen in Ethiopië.

3. Betere publieke en private gezondheidszorg voor gezinsplanning, zwangerschap en geboorte, inclusief veilige abortuszorg.

Ethiopië heeft de meeste van de gezondheids-MDGs (2015) gehaald door moedig te investeren in de inzet van gezondheidswerkers (ongeveer 40.000 in 2018, vooral vrouwen) om de primaire zorg zo dicht mogelijk bij de bevolking te brengen.

4. Groter respect voor de seksuele en reproductieve gezondheid van groepen die deze rechten niet hadden.

Nederland steunt een opvanghuis in Addis Ababa waar vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel en gender-gerelateerd geweld complete ondersteuning krijgen, inclusief steun op het gebied van SRGR, gezondheid, therapie, rechtshulp, alfabetisme, empowerment en zelfverdediging.

Resultaten

Indicator

Voorkomen en stoppen van alle vormen van schadelijke praktijken tegen kinderen en adolescenten, inclusief kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis (FGM), gemeten in het percentage vrouwen (20-24 jaar) dat getrouwd of in een relatie was tussen 15 en 18 jaar

Score

745 meisjes gered

Voortgang

Op schema

Het resultaat is behaald door het verbinden, leren en versnellen van bestaande Ethiopische initiatieven op het gebied van het beëindigen van kindhuwelijken.

745 meisjes zijn gered van kindhuwelijken en de levensbedreigende gevolgen ervan. Voorkomen en aanpakken van kindhuwelijken was een onderdeel van dit programma maar niet het primaire doel. Hierdoor zijn er geen basisinformatie en streefcijfers.
Indicator

Beschermde stellen per jaar (CYP)

Score

6.106.374

Voortgang

Op schema

Het CYP-programma is uitgevoerd door drie NGO's: DKT, de Ethiopische Familiebegeleidingsorganisatie (FGAE) en Marie Stopes International (MSI). In 2016 verloor DKT een belangrijke donor waardoor de organisatie de prijzen van sociaal vermarkte anticonceptiemiddelen moest verhogen. Hierdoor is het vallen de totalen lager uit.

Indicator

Percentage bevallingen dat begeleid wordt door bekwaam medisch personeel

Score

66%

Voortgang

Geen voortgang

Deze indicator is gerapporteerd door het Federale Ministerie van Gezondheid en bevat niet de cijfers van bevallingen in de private zorg (een relatief laag getal). Mede door sociaal-politieke onrust is het resultaat lager dan verwacht. Ethiopië heeft ook zijn one-size-fits-all-aanpak moeten veranderen, aangezien stedelijke, plattelands- en pastorale gemeenschappen verschillende behoeften hebben.

66%
Indicator

Steun aan het beëindigen van geweld tegen en discriminatie van kernpopulaties, vrouwen en meisjes rondom SRGR, gemeten in het aantal vrouwen en meisjes en hun kinderen dat na seksueel en gender-gerelateerd geweld complete steun ontvingen

Score

305 vrouwen en meisjes

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Het opvanghuis in Addis Ababa heeft beperkte ruimte. Het onthaalt slachtoffers van gender-gerelateerd geweld die tot de armste der armsten behoren. De score is gebaseerd op het aantal vrouwen en meisjes dat is doorverwezen naar het opvanghuis, bijvoorbeeld door de politie.

Het aantal vrouwen en meisjes dat jaarlijks geholpen kan worden hangt af van hoeveel zorg elk slachtoffer nodig heeft voor een compleet herstel. Daardoor is het streefgetal tamelijk onvoorspelbaar, hoewel het opvanghuis normaal gesproken volledig bezet is.

305 vrouwen en meisjes

Achtergrond en toekomst Ethiopië

Achtergrond

De Nederlandse ontwikkelingssamenwerking in Ethiopië vond plaats tegen een achtergrond van razendsnelle politieke en democratische hervormingen. Nederland steunt deze hervormingen en zal dat blijven doen.

Blik op de toekomst

Nederland steunt het hervormingsproces in Ethiopië. Op het gebied van veiligheid en rechtsorde zijn verschillende bestuursprojecten gestart om het hervormingsproces op federaal niveau en in de regio Oromia te ondersteunen. Soortgelijke initiatieven zullen worden opgestart in andere regio's. De verwachting is dat deze projecten zullen leiden tot een algehele kwaliteitstoename in de rechtspraak en het bestuur.

Ethiopië gaat voor een toegankelijk, kwalitatief voldoende en duurzaam gezondheidssysteem waarbinnen Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) een prominente plaats innemen. Hiermee zullen gezondheidszorg en gratis seksuele en reproductieve zorg, inclusief volledige seksuele voorlichting op scholen, beschikbaar worden voor alle Ethiopiërs, met een focus op jongeren en adolescenten.

Kwetsbare gemeenschappen en huishoudens met chronische voedselonzekerheid zullen steun van Nederland blijven ontvangen. Daarnaast wil Nederland familieboerderijen helpen met hun potentieel voor commercialisatie van de productie. Daarom ondersteunen wij twee grote sectorprogramma's in de zuivel (BRIDGE) en de tuinbouw (HortiLIFE). De Ethiopische overheid blijft een krachtige partner in de uitvoering van deze programma's en zal steun ontvangen voor het blijven agenderen van groei en transformatie in de agrarische sector.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Nederland wereldwijd – Ethiopië

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Ethiopië

Website ambassade van Ethiopië

Ethiopische ambassade in Nederland

Resultaten Private sector ontwikkeling

Download PDF met de resultaten voor Private sector ontwikkeling in Ethiopië

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Ethiopië

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Ethiopië

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Ethiopië

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven