Uitgelichte resultaten

23,178 familieboerderijen zijn veerkrachtiger geworden

682,201 stellen beschermd door verschillende anticonceptiemiddelen gedurende een jaar

178 conflicten opgelost binnen gemeenschapstructuren

Inleiding

Sinds de politieke crisis van 2015 heeft Burundi te maken met politieke instabiliteit en een trage economie. Dit heeft geleid tot gebrek aan ruimte voor een politieke dialoog, herhaaldelijke schendingen van de mensenrechten en gebrek aan vertrouwen in de overheid.

De crisis heeft ook gevolgen gehad voor de sociaal-economische situatie in het land. Armoede blijft een punt van zorg, net als de scherpe daling van het nationale inkomen, gebrek aan basisproducten en vreemde valuta en verminderde bedrijfsactiviteit.

Nederland draagt bij aan het verminderen van het effect van de belangrijkste bronnen van conflict in Burundi:

de impact van klimaatverandering en de hoge mate van voedselonzekerheid en ondervoeding;

de grote bevolkingsgroei en de voortdurende genderongelijkheid en seksueel en gender-gerelateerd geweld;

het gebrek aan vooruitzichten en kansen op werk voor de jongere generatie;

het fragiele politieke bestuur.

Om dit te bereiken lag de focus op:

positie aantoonbaar verbeterd van (boeren-) gezinnen op het platteland door ontwikkeling van de landbouw en de private sector, waardoor hun veerkracht toeneemt;

positie aantoonbaar verbeterd van vrouwen en jongeren door het wijd verspreiden van informatie, producten en diensten rondom seksuele en reproductieve gezondheid;

de ontwikkeling van vaardigheden voor betere kansen op werk en verhoogde inkomens;

de versterking van de stem en participatie van de Burundezen op verschillende niveaus in de samenleving door deel te nemen aan gesprekken met de overheid en verzoeningsinspanningen.

Resultaten 2018

Ondanks het veranderde politieke landschap sinds de crisis in 2015 hebben de Nederlandse programma's een behoorlijke bijdrage kunnen leveren binnen de thema's Voedsel- en voedingszekerheid, Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en Veiligheid en rechtsorde.

Het voedselzekerheidsprogramma stimuleerde het veerkrachtiger maken van landbouw bij boerenfamilies, wat heeft geresulteerd in een toename van milieuvriendelijke agrarische productie en een stijging van inkomens. Hierdoor zijn de boeren en hun families financieel onafhankelijker geworden.

Als gevolg van ons SRGR-programma is de beschikbaarheid en kwaliteit van informatie over seksuele en reproductieve gezondheid verbeterd, als ook de beschikbaarheid van anticonceptie. Dit heeft geleid tot een stijging in het gebruik van anticonceptie, verhoogde bescherming, en een daling in het aantal tienerzwangerschappen.

Door verschillende activiteiten op het gebied van veiligheid en rechtsorde, inclusief mensenrechten, is ondanks de veranderende politieke context een aantal resultaten behaald. Zo is de politie getraind op het gebied van mensenrechten en goede omgangsvormen om het vertrouwen en begrip tussen de bevolking en de politie te vergroten.

Resultaten per thema

Voedsel- en voedingszekerheid Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Veiligheid en Rechtsorde

Uitgelicht project Burundi

Projet d'Appui à la Production Agricole au Burundi (PAPAB)

PAPAB (2015-2019) richt zich op verbetering van de voedselproductie in Burundi door het stimuleren van marktgerichte, klimaatbestendige en duurzame landbouwtechnieken, gesteund door mestsubsidies.

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Land is de basis van de regenlandbouw, de belangrijkste bron van levensonderhoud voor 90% van de bevolking. Snelle bevolkingsgroei, klimaatverandering en een gebrek aan economische diversificatie hebben geleid tot degradatie van het land. Tot op heden zijn meer dan 23.000 boerenhuishoudens geholpen om deze degradatie aan te pakken en de productiviteit van hun landbouwbedrijven te verhogen om een grotere voedselzekerheid te waarborgen.

De toegang tot hoogwaardige landbouwproductiemiddelen, financiën en grond is ook verbeterd. Ten minste 26.000 kleine zaadproducenten werden getraind en een zadenbestelsysteem en zaadopslagfaciliteiten werden geïnstalleerd. 90.000 nieuwe landbouwhuishoudens kregen toegang tot kunstmest en 41.000 maakten gebruik van inclusieve financiering. Er zijn inmiddels 7.200 landeigendommen geregistreerd en als gevolg hiervan zijn verschillende landconflicten opgelost. Dit heeft ook bijgedragen aan sociale cohesie en de bescherming van vrouwenrechten.

Gewoonten rondom voeding zijn verbeterd om voedingsonzekerheid en chronische ondervoeding aan te pakken. Ongeveer 150.000 kinderen ontvingen dagelijks een gezonde schoolmaaltijd gemaakt van lokale ingrediënten.

Resultaten

Indicator

Aantal boerenbedrijven dat veerkrachtiger is geworden

Score

23.178 familieboerderijen

Voortgang

Op schema

Aantal familieboerderijen dat is getraind in veerkrachtige landbouw via de geïntegreerde planningsaanpak voor boerenhuishouden (PIP)

PIP-boeren dragen hun kennis graag over aan hun collega's, wat mogelijkheden biedt voor snelle uitbreiding van veerkrachtige landbouw. Het biedt ook ondersteuning aan kleine boeren in de distributieketen en draagt bij aan sociale relatie op gemeenschapsniveau.

Verder is de PIP-aanpak een goede opening voor de aanpak van genderrelaties, integratie van jongeren, verbeteren van voeding en gezinsplanning op familieniveau, alsmede de groei van alternatieve energiebronnen en goed waterbeheer.

23.178 familieboerderijen
Indicator

Aantal mensen met verbeterde voedselinname

Score

150.712 leerlingen

Voortgang

Op schema

Aantal leerlingen met toegang tot gezonde voeding

Het schoolvoedselprogramma stimuleerde ook lokale agrarische productie en het inkomen van kleine boeren door lokale inkoop

150.712 leerlingen

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

De snelle bevolkingsgroei vormt een bedreiging voor de stabiliteit en sociaal-economische ontwikkeling, met name voor de jeugd en hun toekomst. Om het doel van maximaal drie kinderen per vrouw te bereiken wordt ingezet op gezinsplanning. UNFPA leverde 1,7 miljoen condooms die zijn gedistribueerd door het nationale gezondheidsprogramma, en door Nederland gesteunde verspreiding van anticonceptiemethoden voor de langere termijn bereikte ruim 35.000 vrouwen.

De meeste districten hebben nu medewerkers die zijn opgeleid in het voorschrijven van anticonceptie. De private verkoop van condooms is met 50% gestegen en het gebruik van chirurgische anticonceptie neemt langzaam toe: tot drie keer het niveau van 2016. De onvervulde behoefte aan gezinsplanning blijft hoog, namelijk 30%.

Op 481 scholen werd seksuele voorlichting gegeven en meer dan 200 contactpunten voor leerlingen zijn opgezet. Hierdoor kunnen meisjes beter keuzes maken en dit heeft geleid tot positieve gedragsverandering. Het aantal tienerzwangerschappen is gedaald van 11% in 2010 naar 8% . De overheid heeft een herzien handboek voor seksuele voorlichting uitgebracht, en het eerdere plan om zwangere tieners van school te weren ingetrokken.

Dankzij steun van Nederland zijn 533 slachtoffers van seksueel en gender-gerelateerd geweld doorverwezen naar een specialist en hebben 2.095 vrouwen medicijnen ontvangen zodat ze na blootstelling geen HIV op zouden lopen.

Resultaten

Indicator

Beschermde stellen per jaar (CYP)

Score

Voortgang

Op schema

De Nederlandse bijdrage aan het totaal aantal stellen dat beschermd wordt door een variëteit aan anticonceptiemiddelen. Om een stijging in vrijwillige chirurgische anticonceptie te bewerkstelligen, zijn per district twee gezondheidswerkers getraind. Het doel is een verbetering van de verspreiding en impact van deze middelen door specifieke benadering van boerenfamilies die deelnemen aan de PIP-aanpak (zie Voedsel- en voedingszekerheid), zodat gezinsplanning onderdeel kan uitmaken van de algehele ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden.

* Aantal stellen beschermd door verschillende anticonceptiemiddelen over een periode van 1 jaar (aantal dagen per jaar dat een anticonceptiemiddel een zwangerschap voorkomt)

Indicator

Anticonceptiegebruik

Score

-17,9% (2017)

Voortgang

Geen voortgang

Aantal gebruikers van moderne anticonceptiemethoden.

Het anticonceptiegebruik voor alle methoden bedroeg 29%, iets minder voor moderne methoden. Het gebruik is hoger in stedelijke gebieden (25%) dan op het platteland (22%). De daling in het aantal gebruikers is veroorzaakt door grote terugroepacties van implantaten (voornamelijk vanwege de bijwerkingen) en spiraaltjes. Het aantal nieuwe gebruikers is echter gestegen (480.398).

Indicator

Relatief geboortecijfer onder adolescenten

Score

-3% (2017)

Voortgang

Op schema

Aantal geboorten per 1.000 vrouwen per leeftijdsgroep (10-14 jaar; 15-19 jaar)

Een groot deel van de populatie bestaat uit jongeren, daarom blijft focus op deze groep een prioriteit. Om het aantal ongeplande en ongewenste zwangerschappen te verminderen zullen nieuwe en innovatieve manier om jongeren te bereiken en weerbaarder te maken worden onderzocht.

2010 (DHS): 11% (DHS): 8%

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

De politieke situatie had een grote impact op de veiligheid en rechtsorde in Burundi. Het programma voor veiligheid en rechtsorde, dat direct samenwerkte met bestuursinstellingen, moest worden uitgefaseerd. De politie bleef echter training ontvangen op het gebied van mensenrechten en goed gedrag, en werd betrokken bij gesprekken met het maatschappelijk middenveld, politieke vertegenwoordigers en de bevolking. Dit heeft geleid tot meer vertrouwen en begrip tussen de bevolking en de politie.

Op gemeenschapsniveau zijn gesprekken georganiseerd om verzoening en recht te stimuleren. Nederland heeft verschillende programma's ondersteund die ruimte boden voor politieke dialoog en zorgden voor inclusieve politieke beslissingen. Daarnaast werd steun geboden voor de Burundi-dialoog van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en droeg Nederland bij aan het werk van het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (Netherlands Institute for Multiparty Democracy, of NIMD) bij de capaciteitsopbouw van Burundese politieke partijen, met ook aandacht voor een effectievere deelname aan de politieke dialoog. Ook is steun verleend aan het bevorderen van politieke participatie door vrouwen en jongeren. Ruimte voor publiek politiek debat is gestimuleerd door steun aan de professionele journalistiek.

Resultaten

Indicator

Betere dialoog op gemeenschapsniveau

Score

178 opgeloste conflicten

Voortgang

Op schema

Aantal conflicten dat is opgelost binnen de gemeenschapsstructuur

Om de dialoog binnen gemeenschappen te stimuleren steunt Nederland Peace Clubs in Burundi. Het doel van elke Peace Club is het voorkomen van en bemiddelen bij conflicten, en het faciliteren van een vredige samenleving door voorlichting over vrede, geweldloosheid en burgerschap.

De Peace Club-structuur bestaat uit mannen en vrouwen met een goede reputatie die een variëteit aan politieke en sociale achtergronden vertegenwoordigen. Samen implementeren zij mechanismen voor verzoening en vredesopbouw. Ze worden gekarakteriseerd door waarden zoals eerlijkheid, integriteit en hun commitment aan langdurige vrede onder de burgers.

178
Indicator

Verhoogde professionalisering van Burundese media

Score

6 mediaorganisaties

Voortgang

Op schema

Aantal mediaorganisaties dat is ondersteund.

De Burundese media zijn essentieel als bron van informatie en platform voor debat. Burundezen worden vaak gezien met een klein radiootje aan hun oor, luisterend naar de laatste ontwikkelingen in hun land.

Nederland heeft ondersteuning geboden aan zes grote private mediaorganisaties door het trainen van journalisten, het verbeteren van het interne management, het bieden van redactionele coaching en het stimuleren van onderlinge samenwerking en uitwisseling.

6 mediaorganisaties ontvingen redactionele ondersteuning

Achtergrond en toekomst Burundi

Achtergrond

De Nederlandse programma's zijn uitgebreid geëvalueerd, en enkele zwakheden maar ook kansen zijn aan het licht gekomen. De conclusie luidde dat de fragiele context in Burundi het belang van het ontwikkelen en implementeren van programma's voor conflictbeheersing benadrukt. Sterkere onderlinge relaties tussen de thematische programma's werden geïdentificeerd als een kans om de resultaten en impact te vergoten.

Blik op de toekomst

Nederland blijft inspanningen leveren voor de aanpak van (geselecteerde) bronnen van conflict en geweld in Burundi, met name:

de hoge mate van voedselonzekerheid en ondervoeding;

de demografische ontwikkeling;

de hardnekkig genderongelijkheid en seksueel en gender-gerelateerd geweld;

het gebrek aan vooruitzichten en kansen op werk voor de jongere generatie;

de beperkte stem en participatie van de bevolking.

Hoewel handel en investeringen nog verwaarloosbaar zijn, zullen kansen voor ontwikkeling van de private sector en handel en investeringen, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven, worden geïdentificeerd (rekening houdend met de fragiele situatie).

Door het grote aantal niet-opgeleide, of opgeleide maar vaak werkeloze, jongeren en de voortdurende grote genderongelijkheid zullen onze inspanningen op een inclusieve samenleving gericht zijn. Dit betekent het aanpakken van de vooruitgang van de positie en participatie van vrouwen en jongeren, evenals terugkerende vluchtelingen (waar mogelijk), gezien hun specifieke kwetsbaarheid.

Innovatie en technologische ontwikkeling zijn en worden gestimuleerd binnen alle programma's.

Aanvullende bronnen

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Nederland wereldwijd – Burundi

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Burundi

Website ambassade van Burundi

Nederlandse ambassade in Burundi

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Burundi

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Burundi

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Burundi

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven