Uitgelichte resultaten

Bijgedragen aan de ontwikkeling en accreditatie van uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) door de overheid

50.360 mensen kregen duurzaam toegang tot veilig drinkwater

Ondersteuning van het creëren van 346.981 tijdelijke banen als onderdeel van de feeder road-programma's, waardoor jongeren de beschikking kregen over een startkapitaal om economisch actief te worden

Aanvullende bronnen

Openaid NL

Meer projectinformatie

Landenpagina op Rijksoverheid.nl

Nederland wereldwijd - Benin

Inleiding

In april 2016 kwam president Talon aan de macht met een veelbelovend hervormingsprogramma. Zijn Governmental Action Plan (PAG) behelst hervormingen in de politieke sector, investeringen in de infrastructuur en het bereiken van Benins SDGs. Het PAG heeft tot doel tegen 2021 een toegankelijk ondernemings- en investeringsklimaat te bieden en Benins kwakkelende economie te transformeren.

Het resultaat van dit beleid is inmiddels zichtbaar op een aantal gebieden, waaronder stroomvoorziening, vermindering van kleinschalige corruptie, reorganisatie van de politie, verantwoording van overheidsuitgaven en het aanstellen van competente professionals op sleutelposities.

De Nederlandse inzet heeft zich gericht op die gebieden waar de hervormingen al een zeker momentum hebben gecreëerd:

Uit zorg over het hoge aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken hebben Nederland en Benin nauw samengewerkt in het stimuleren van uitgebreide seksuele voorlichting, beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen en rechten van meisjes.

Het Nederlandse waterprogramma heeft technische en financiële steun verleend aan Benins ambitie van universele toegang tot drinkwater tegen 2021, alsook aan de ontwikkeling van nationale expertise over duurzaam gebruik van water.

In de landbouwsector lag de Nederlandse focus op het creëren van economische kansen voor jonge mensen via infrastructuur op het platteland, IT voor de landbouw, jeugdondernemerschap en het verzekeren van toegang tot landbouwgrond.

Ten slotte zijn door Nederlandse steun de indicatoren van 'gemakkelijk zakendoen' langzaam aan het verbeteren. Het stimuleren van de lokale economie blijft belangrijk om binnen- en buitenlandse investeerders aan te trekken en regionale handel te bevorderen.

Resultaten 2018

Afgezien van significante en concrete resultaten als gevolg van individuele activiteiten en projecten heeft Nederland indirect bijgedragen aan belangrijke hervormingen in de publieke sector van Benin:

Benin heeft recent een aantal nationale instanties gecreëerd t.b.v. de capaciteitsopbouw en effectiviteit bij het implementeren van beleid en het op tijd behalen van de SDGs. Door nauw samen te werken met deze nieuwe instituties heeft Nederland geholpen bij het opstarten en operationeel management.

Nederlandse steun aan het nationaal agentschap voor drinkwater op het platteland heeft geleid tot de introductie van een veelbelovend opschaalmodel voor investeringen in de infrastructuur. Daarnaast heeft onze steun aan het nationale kadaster gezorgd voor een effectievere registratie van landrechten. Dit heeft geleid tot meer rechtszekerheid en transparantie.

De Nederlandse steun aan de complexe implementatie van beleid voor de rechten van vrouwen en meisjes heeft gezorgd voor de officiële accreditatie van uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) in Benin.

Nederland heeft krachtig gepleit voor meer jeugdvriendelijk beleid in Benin. Recente ontwikkelingen laten zien dat de overheid inmiddels een meer inclusieve aanpak heeft omarmd.

Resultaten per thema

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten Water Voedsel- en voedingszekerheid

Uitgelicht project Benin

Kennisvergroting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor adolescenten en jongeren in Benin

Het verbeteren van de situatie rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in Benin vereist een verandering van sociale normen. Gericht lobbyen en diplomatieke inspanning zijn nodig om het beleid op het gebied van gezondheid, onderwijs, recht en de financiële sector te beïnvloeden. Politieke, religieuze en traditionele leiders, ouders, leraren, sociaal werken en vooral adolescenten en jongeren moeten zich bewust worden van de voordelen van investeringen in SRGR voor menselijke ontwikkeling.

Onder leiderschap van het UNFPA is een curriculum rondom uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) ontwikkeld, zijn docenten opgeleid en is de relevante gezondheidszorg versterkt. Dit zal bijdragen aan de toename en verbetering van jeugdvriendelijke SRGR-zorg.

Gedurende deze rapportageperiode heeft de Beninse overheid het curriculum voor CSE op scholen officieel geaccrediteerd.

Kennisvergroting over seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) voor adolescenten en jongeren in Benin
Details about this project on OpenAid

Lees meer over dit project over uitgebreide seksuele voorlichting (CSE) op OpenAid

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De resultaten in context

Het vruchtbaarheidscijfer in Benin is 5,1 (OECD, 2018), het percentage kindhuwelijken is 30%, er is een grote onvervulde behoefte aan anticonceptiemiddelen en de moedersterfte ligt op 347 per 100.000 levendgeborenen.

De Nederlandse steun richt zich op het breder verspreiden van informatie over SRGR en het verbeteren en toegankelijker maken van SRGR-zorg, met name voor de jeugd. Nederland werkt met meerdere ketenpartners (zoals private en openbare ziekenhuizen en gezondheidscentra en lokale, nationale en internationale NGO's) en verscheidene ministeries en donoren.

Het Nederlandse SRGR-programma steunt de ontwikkeling en implementatie van voor alle leeftijden passende en gepaste uitgebreide seksuele voorlichting (CSE), zowel binnen als buiten de school. Hierbij is ook aandacht voor kindhuwelijken. Relevante ministeries, VN-organisaties, NGO's, jongerenorganisaties, religieuze en traditionele leiders en (onder andere Nederlandse) kenniscentra zijn bij dit proces betrokken.

In juni 2018 heeft de Beninse overheid het CSE-curriculum aangenomen, een belangrijke mijlpaal. Tegelijkertijd werkte de UNFPA aan het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van SRGR-zorg en anticonceptiemiddelen.

Resultaten

Indicator

Percentage van jonge mensen dat is bereikt met volledige en juiste informatie over seksualiteit, HIV/Aids, SOA's, zwangerschap en anticonceptie

Score

3%

Voortgang

Op schema

Hoewel op schema, is het aantal jonge mensen dat bereikt wordt met CSE nog steeds laag. Aangezien Benin inmiddels een CSE-curriculum heeft ontwikkeld wordt vooruitgang verwacht.

Het verbeteren van de situatie rondom seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) in Benin vereist een verandering van sociale normen. Hiervoor zijn gericht lobbyen en diplomatieke inspanning nodig om het beleid op het gebied van gezondheid, onderwijs, recht en de financiële sector te beïnvloeden. Politieke, religieuze en traditionele leiders, ouders, leraren, sociaal werken en vooral adolescenten en jongeren moeten zich bewust worden van de voordelen van investeringen in SRGR.

In 2018 heeft Benin formeel het CSE-curriculum voor scholen aangenomen. Dit was een belangrijke mijlpaal in een context waarin mensen door traditionele en religieuze overtuigingen vaak tegen een dergelijk curriculum zijn. Er moest een voorzichtige benadering worden gevolgd om de acceptatie van religieuze en traditionele leiders te garanderen, wat enige vertraging in het proces heeft veroorzaakt.

In de tussentijd werden leraren getraind, werden buitenschoolse CSE-programma's ontwikkeld en geïmplementeerd door NGO's en werd een methode voor ouder-kindgesprekken ontwikkeld en geïmplementeerd. Vanaf 2019 verwachten we een stijging van de resultaten binnen scholen.

3%
Indicator

Beschermde stellen per jaar (CYP)

Score

627.445

Voortgang

Op schema

Dit zijn de resultaten van Nederlandse steun aan NGO's. Hoewel er andere initiatieven en activiteiten bestaan in Benin, zijn er nog geen betrouwbare data beschikbaar over de resultaten op nationaal niveau.

De verwachte resultaten zijn behaald door gratis gezinsplanningszorg die werd aangeboden tijdens campagnes in gezondheidscentra. Het gebruik van moderne anticonceptiemiddelen is nog steeds erg laag en de onvervulde behoefte eraan zeer groot (32%). De financiële en geografische beschikbaarheid van anticonceptiemiddelen blijft een uitdaging.

627.445

Water

De resultaten in context

Benin heeft zich tot doel gesteld dat iedereen in 2021 toegang heeft tot schoon drinkwater. Momenteel heeft de helft van de bevolking dit. Nederland steunt Benin en verschillende NGO's op dit gebied, ook door het betrekken van jongeren.

Het financieren van boorgaten, leidingen, openbare kranen en huishoudelijke aansluitingen draagt bij aan het verbeteren van de drinkwatervoorzieningen. Daarnaast steunen we organisaties om de duurzaamheid van deze voorzieningen te waarborgen. Nederland investeert ook in promotiecampagnes en de infrastructuur.

Zorgen voor watervoorzieningen is één, ervoor zorgen dat water beschikbaar is voor allerlei toepassingen, ook voor toekomstige generaties, is een volgende uitdaging. Het Nederlandse waterprogramma ondersteunt autoriteiten, organisaties, onderzoeksinstituten en NGO's bij verbeterd waterbeheer. Het belangrijkste doel is beter te meten hoeveel water beschikbaar is en van welke kwaliteit, en om te onderzoeken hoe dit duurzaam kan worden gebruikt en hoe toekomstig gebruik moet worden gepland.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen dat duurzaam toegang kreeg tot veilig drinkwater

Score

50,360 mensen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Veel mensen op het platteland van Benin hebben nog geen toegang tot veilige drinkwatervoorzieningen. Nederland steunde 21 gemeenten in het uitbreiden van openbare voorzieningen, waardoor mensen in landelijke gebieden toegang kregen tot drinkwatervoorzieningen.

50,360 mensen
Indicator

Aantal stroomgebiedorganisaties dat wordt ondersteund bij waterbeheer

Score

3 organisaties

Voortgang

Op schema

Het Nederlandse waterprogramma bevordert waterbeheer door het versterken van drie organisaties: de Interministeriële Watercommissie (CIE), de Nationale Waterraad (CNE) en het Agentschap voor het Stroomgebied van de Ouémé (ABO). De ambassade bood ook hulp aan het Nationale Waterinstituut (INE), een kennis- en onderwijsinstituut van de Universiteit van Abomey-Calavi.

3 organisaties
Indicator

Aantal gebouwde klimaatbestendige drinkwaterpunten

Score

136 drinkwaterpunten

Voortgang

Op schema

Het Water Transitiefonds liep van 2016 tot september 2018. Dit programma heeft gezorgd voor de uitbreiding van watervoorzieningen naar 21 gemeenten. Het programma is geïmplementeerd door deze gemeenten en het nationale stedelijke waterbedrijf, en de resultaten liggen op schema.

Het Water Transitiefonds liep van 2016 tot september 2018 en had als specifiek doel veilige drinkwatervoorzieningen te brengen naar 162.500 mensen. Het programma is geïmplementeerd door 21 gemeenten en het nationale stedelijke waterbedrijf (SONEB) en behelsde:

de constructie van drinkwaterleidingen met openbare kranen en huishoudelijke aansluitingen;een toename in de productiecapaciteit van water;hulp aan kwetsbare groepen bij het verkrijgen van een huishoudelijke aansluiting;verbeterd onderhoud van handpompen.

Naast andere technologieën zijn waterpompen op zonne-energie aangeschaft en geïnstalleerd in geïsoleerde rurale gemeenschappen en gemeenschappen met een overstromingsrisico.

136 drinkwaterpunten

Voedsel- en voedingszekerheid

De resultaten in context

Benin heeft hervormingen in de landbouwsector doorgevoerd – van verbeterd landbouwadvies tot financiële diensten voor boeren. De hervormingen van het grondbeleid zijn in volle gang. Daarnaast is de wetgeving veranderd om ruimte te geven aan lokale behoeften, vooral het investeren in en behoud van landbouwgrond en milieuvriendelijk landgebruik.

Toch lijkt de scheiding platteland-stad en noord-zuid groter te worden, vooral in termen van economische kansen en de digitale kloof. Daarom blijven voedsel- en voedingszekerheidsprogramma's gericht op economische ontwikkeling van het landelijk gebied en investeren in jongeren, bijvoorbeeld via infrastructuur, landbouw-IT, jeugdondernemerschap en het ontwikkelingen van landkaarten om toegang tot landbouwgrond te faciliteren.

Resultaten

Indicator

Aantal mensen met (meer) zekere landrechten

Score

6,000 personen

Voortgang

Op schema

Meer dan 6.000 mensen in plattelandsgebieden ontvingen steun bij het verkrijgen van eigendomsrechten in gebieden die bekend staan om de vele conflicten over land. Ondanks een veelvoud aan campagnes en het specifiek benaderen van vrouwen zijn slechts 1.200 van de nieuwe landrechten naar vrouwen gegaan.

Vrouwen worden in Benin nog steeds op veel vlakken gediscrimineerd, ondanks wetten en verdragen die mannen en vrouwen gelijke rechten geven. De twee belangrijkste redenen voor deze ongelijkheid zijn:

1. Het speelveld is ongelijk. Vrouwen zijn lager opgeleid en minder vaak geregistreerd; zij hebben bijvoorbeeld geen geboortebewijs. Dit verhindert hun gelijke toegang tot goederen en diensten.

2. Bestaande wetten en tradities. Ook al hebben alle kinderen onder nationale wetgeving gelijke erfrechten, vrouwen en meisjes worden vaak uitgesloten. Ook is het gebruikelijk dat na een huwelijk landeigendom alleen in de naam van de man wordt geregistreerd.

Aangezien slechts 20% van de mensen die toegang kregen tot land en landrechten vrouw was, moet nog meer aandacht gaan naar het stimuleren van de rechten van vrouwen en het verzekeren van gelijke toegang tot productiemiddelen. Daarom zijn deze onderwerpen als belangrijk element opgenomen in het nieuwe kadasterprogramma.

Dit programma beoogt het stimuleren van juridische zekerheid en transparantie en het opzetten van een nationaal kadaster. Onderwerpen als gelijke toegang tot diensten, betaalbaarheid, en bescherming van natuurlijke hulpbronnen zijn van belang. Daarnaast worden aspecten van een kadaster als ruimtelijke ordening (bijvoorbeeld ter bestrijding van de klimaatverandering) ondersteund.

Aantal mensen
Indicator

Aantal banen ondersteund in landbouwketens/-sectoren

Score

346,981 banen

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Ondersteuning van het creëren van 346.981 tijdelijke banen als onderdeel van de feeder road-programma's (de aanleg van verbindingswegen tussen kleine dorpjes/gemeenschappen en doorgaande wegen). Hiervan profiteerden met name jonge mensen met weinig bestaansmiddelen en/of in een zwakke sociaal-economische positie.

Hoewel de resultaten fantastisch zijn in termen van werk, is er ook ruimte voor verbetering. Bij evaluatie bleek dat de impact van de verbindingswegen in termen van toegang tot landbouwmarkten en hogere inkomsten voor huishoudens beperkt was. Ook bleek dat de gecreëerde banen (onderhoud en constructie van wegen) vaak tijdelijk of seizoensgebonden waren, en niet genoeg om mensen aan een vast en voldoende inkomen te helpen.

Toch is het duidelijk dat bij een groeiende populatie en weinig banenkansen voor veel jonge mensen, de kans op werk, zelfs voor een paar maanden, waardevol is. In een aantal gevallen gebruikten de jongeren hun verdiensten om wat land te kopen of een bedrijfje te starten.

Het economische empowerment van jonge Beniners wordt verder ondersteund door het Benibiz-programma, dat hulp biedt aan jonge ondernemers die een bedrijf willen starten of laten groeien.

346,981 banen
Indicator

Aantal familieboerderijen met verbeterde toegang tot input- en/of outputmarkten

Score

16,283 boerderijen

Voortgang

Op schema

De Nederlandse inzet richtte zich op het versterken van de capaciteit van voedselproducenten, -verwerkers en -verhandelaars en hielp hen zich te organiseren in bedrijfsclusters voor gezamenlijke marketing, branding en onderhandelingen.

In deze rapportageperiode viel het aantal begunstigden van dit programma lager uit dan in eerdere jaren. Dit kwam door de ontwikkeling en start-up van de tweede projectfase, waarin de focus is verschoven naar het aanbieden van digitale en mobiele diensten aan producenten en het begeleiden van jonge ondernemers.

In deze nieuwe projectfase kan kennis en informatie efficiënter en breder worden gedeeld via digitale platforms. Deze platforms kunnen verder worden versterkt door digitale financiële en technische diensten, van mobiel bankieren tot geo-data en marktinformatie. Dit gebeurt in samenwerking met commerciële dienstverleners en softwareontwikkelaars.

Momenteel wordt gewerkt aan strategieën om de autoriteiten bij dit proces te betrekken om te zorgen voor voldoende schaalgrootte en te garanderen dat de platforms en diensten in gebruik blijven na het einde van het project. Ook wordt samenwerking gezocht met andere donoren op dit gebied.

16,283 familieboerderijen

Achtergrond en toekomst Benin

Achtergrond

Nederland heeft ervoor gekozen nauw samen te werken met de nieuwe uitvoerende instanties van Benin om de complexe processen te ondersteunen waarin verschillende ministeries en andere relevante instanties werken aan de gezamenlijke doelen. Wij hebben ervaren dat het operationeel maken van deze instituties en het introduceren van een nieuwe interdisciplinaire manier van werken tijd kost en kan leiden tot vertragingen op korte termijn. Inmiddels werpt deze manier van werken zijn vruchten af.

Blik op de toekomst

Deze rapportageperiode werd gekenschetst door planning en ontwerp van nieuwe programma's en door het ontwikkelen van praktische implementatie, samenwerking en monitoren van procedures.

In de nabije toekomst verwachten we de uitkomsten van deze inspanningen terug te zien in een impuls van tastbare resultaten, vooral rondom een meer inclusieve economie met kansen voor jongeren, vrouwenrechten, en het digitaliseren van onze aanpak om een grotere doelgroep te bereiken en transparanter te opereren.

Om resultaten te behalen is het belangrijk dat de aandacht verschuift van ontwerp naar uitvoering en monitoring van de projecten. Context en realiteit veranderen constant en vereisen een voortdurende aanpassing van interventiemethoden. Samen met onze Beninse partners richten we ons op:

de brede implementatie van CSE, en betere seksuele gezondheidszorg;

nieuwe duurzame en veilig beheerde drinkwatervoorzieningen, evenals verbeterde hygiëne- en sanitaire voorzieningen;

betere landrechten en effectievere nationale registratie van grondbezit (kadaster), vooral voor vrouwen;

digitalisering, professionalisering en innovatie in voedselsystemen om de groeiende bevolking te voeden en (economische) vooruitzichten te creëren voor de jeugd;

meer interventie van het maatschappelijk middenveld in het lokaal bestuur;

verdere implementatie van het masterplan voor de haven.

Aanvullende bronnen

Facebookpagina Nederlandse ambassade

Nederlandse ambassade in Benin

Website Consulaat van Benin

Benins consulaat in Nederland

Resultaten Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Download PDF met resultaten voor Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in Benin

Resultaten Water

Download PDF met resultaten voor Water in Benin

Resultaten Voedsel- en voedingszekerheid

Download PDF met resultaten voor Voedsel- en voedingszekerheid in Benin

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven