Uitgelichte resultaten

Versterking van gerechtelijke instellingen in het hele land, om zo de toegang tot de rechtspraak en juridische diensten te vergroten, met een speciale focus op toegang tot recht voor vrouwen

Versterking van Afghaanse overheidsinstanties voor herstel en sociaal-economische ontwikkeling, alsmede versterken van de Afghaanse veiligheidssector

Versterking van de capaciteit van Afghaanse overheidsinstellingen t.b.v. herstel en sociaal-economische ontwikkeling en lokale bevolking weerbaarder gemaakt tegen natuurrampen

Uitvoering en monitoring van programma's rondom de oorzaken van migratie en sociale ontwikkeling

Inleiding

Het doel van ons Afghanistanbeleid is om bij te dragen aan een zelfredzaam Afghanistan en het land te helpen een veilige, stabiele en goed bestuurde staat te worden. De Nederlandse inzet richt zich op het versterken van de rechtsorde; het bevorderen van veiligheid, vrede en stabiliteit; sociale en economische ontwikkeling; vrouwenrechten; de aanpak van de oorzaken van ongeregelde migratie; en het voorkomen dat Afghanistan opnieuw een vrijhaven voor internationaal terrorisme kan worden.

Resultaten 2018

Al sinds 2002 draagt Nederland bij aan de steun voor Afghanistan. Als gevolg van deze internationale, gecoördineerde steun is het aantal schoolgaande kinderen gestegen van 1 tot 9,2 miljoen, onder wie 39% meisjes. Een kwart miljoen leraren heeft een bevoegdheid gehaald en miljoenen Afghanen hebben nu toegang tot elektriciteit. De kindersterfte is gedaald van 257 naar 55 per 100.000 inwoners, en vrouwen hebben, in het algemeen, een betere positie in de maatschappij dan in 2002.

De eerste Afghaanse VN-jeugdvertegenwoordiger, Ramiz Bakhtiar, beschreef de huidige situatie in Afghanistan tijdens zijn toespraak aan de VN-Veiligheidsraad op 17 september 2018 als volgt: "Een van de grootste triomfen van Afghanistan is de nieuwe generatie van activisten, leraren, journalisten, juristen, politiek leiders, kunstenaars en jongeren, die samen willen werken aan een nieuw Afghanistan."

Resultaten per thema

Veiligheid en Rechtsorde

Veiligheid en Rechtsorde

De resultaten in context

Rechtsorde

Het doel van de Nederlandse betrokkenheid bij dit thema is het versterken van het nationale rechtssysteem, om zo de toegang tot de rechtspraak en juridische diensten te vergroten, met een speciale focus op vrouwen. Onze partners op dit gebied zijn IDLO, GIZ en The Asia Foundation.

Verschillende projecten hebben de afgelopen jaren steun ontvangen:

Kunduz Rule of Law II, door GIZ;Afghan Justice Institutions Strengthening, door IDLO;Improving Justice for Women, door GIZ.Via deze projecten zijn advocaten en andere juridische professionals opgeleid om hun kennis te vergroten en om zelf trainer te worden. De Afghaanse Onafhankelijke Orde van Advocaten heeft een belangrijke rol in het trainingsprogramma gespeeld.

Behalve het opleiden van juridische professionals, was er aandacht voor de gebruikers van het Afghaanse rechtssysteem: de Afghaanse burgers. Familieadviescentra zijn opgericht om mensen van (gratis) juridisch advies te voorzien. Ten opzichte van het jaar ervoor zijn twee keer zoveel zaken door vrouwen aangebracht bij de 'Huquq'-afdeling. Dit is een duidelijke indicatie van hoezeer het programma heeft bijgedragen aan een betere toegang tot de rechtspraak.

Veiligheid en stabiliteit

Het doel van de Nederlandse betrokkenheid binnen dit thema is bij te dragen aan langdurige veiligheid en stabiliteit in Afghanistan, inclusief een vredesproces van en door de Afghanen.

In 2018 heeft Nederland € 7 miljoen bijgedragen aan het Afghan National Army Trust Fund,. Dit multinationale fonds focust op vier gebieden om het Afghaanse leger te verbeteren: alfabetisering, opleiding en standaardisatie, integriteit, en deelname van vrouwen. Zo heeft Nederland in 2018 bijgedragen aan de modernisering van klaslokalen en lerarenruimtes op de Kabul Military High School. Ten behoeve van de Afghan National Defense and Security Forces (ANDSF) droeg Nederland bij aan de aanschaf van medische apparatuur en van elektronische apparatuur om bermbommen (IED's) eerder te ontdekken.

Sociale ontwikkeling

Sociale ontwikkeling en het verbeteren van de leefomstandigheden in Afghanistan zijn cruciaal voor het vergroten van de stabiliteit van de Afghaanse samenleving in het algemeen, en voor het verbeteren en behouden van de economische stabiliteit in het bijzonder. Gezien de complexe veiligheidssituatie en de ruige natuurlijke omstandigheden, inclusief de gevolgen van klimaatverandering, dient het vermogen van de bevolking om met natuurrampen om te kunnen gaan te worden versterkt.

Nederland steunt verschillende activiteiten binnen dit thema, waarvan de grootste financiële bijdrage naar het multi-donor trustfonds Afghan Reconstruction Trust Fund (ARTF) gaat, dat beheerd wordt door de Wereldbank.

Resultaten

Indicator

Kunduz Rule of Law II project

Score

Voortgang

Voortgang, niet op schema

Tijdens het Kunduz Rule of Law II project (2015 - 2017) zijn 498 advocaten (428 mannen en 70 vrouwen) opgeleid door de Afghaanse Onafhankelijke Orde van Advocaten (AIBA) in Kunduz. Daarnaast hebben 258 personen (182 mannen en 76 vrouwen) het examen van de Orde in Kunduz afgelegd. Hoewel de veiligheidssituatie in Kunduz is verslechterd, zijn toch de volgende doelen gehaald:

Professionalisering van het Directoraat van Justitie (DoJ) en de Huquqs

Eind 2017 heeft het DoJ in Kunduz een trainingsplan aangenomen.In het algemeen is het bewustzijn van zowel mannen als vrouwen over hun rechten onder seculiere en islamitische wetgeving (Sharia) in de provincie Kunduz gegroeid. Gedurende de drie jaar van het project zijn 12 bewustmakingscampagnes over rechten uitgevoerd. Circa 930 burgers hebben deelgenomen aan deze campagnes, onder wie 420 vrouwen.

Het doel was een stijging van 30% van Afghaanse burgers die juridisch advies zochten bij de formele rechterlijke instanties (Huquq) tegen het eind van 2017. Tot eind 2015 verliep dit zoals gepland. Daarna is een groot aantal mensen ontheemd geraakt door gewapende schermutselingen, waardoor zij niet langer in de gelegenheid waren zaken aan te brengen bij de Huquq-kantoren. Daardoor is het doel van 30% uiteindelijk niet gehaald.

Steun aan de Afghaanse Onafhankelijke Orde van Advocaten (AIBA)

Tussen 2015 en 207 hebben 428 mannelijke en 70 vrouwelijke advocaten uit Kunduz en de omliggende noordoostelijke provincies deelgenomen aan verschillende trainingen.

In deze periode hebben 182 mannelijke studenten deelgenomen aan het toelatingsexamen van de Orde van Advocaten; 122 van hen zijn geslaagd. Vanwege het lage aantal vrouwelijke geslaagden van de rechtenfaculteit hebben slechts 76 vrouwelijke studenten deelgenomen aan hetzelfde examen; 55 van hen zijn geslaagd.

Gedurende de drie jaar van het project zijn 12 bewustmakingscampagnes over rechten uitgevoerd. Circa 930 burgers hebben deelgenomen aan deze campagnes, onder wie 420 vrouwen.

Steun aan de Legal Clinic van de Rechtenfaculteit van Kunduz University

93 mannelijke studenten zijn in staat gesteld een stage te doen bij juridische instellingen in Kunduz, zoals het Departement van Justitie, het Departement voor Vrouwenzaken (Department of Women Affairs of DoWA), het Openbaar Ministerie, AIBA, de afdeling recherche van politie en het kantongerecht.

Aan de rechtenfaculteit van Kunduz University hebben 79 vrouwelijke studenten van het eerste tot het vierde jaar deel kunnen nemen aan de Legal Clinic, een programma dat erop gericht is afgestudeerden beter voor te bereiden op de juridische praktijk. 95 studenten, van wie vier vrouwen, hebben deelgenomen aan het Juridisch Adviesprogramma van de Legal Clinic, waarbij zij werkten aan echte en voorbeeldzaken.

Om de resultaten te bestendigen is het Rule of Law programma uitgebreid naar vier provincies in de periode 2018-2021. Voor dit vervolgtraject zal GIZ samenwerken met The Asia Foundation.

498 advocaten (428 mannelijke en 70 vrouwelijke) uit Kunduz en de omliggende noordoostelijke provincies zijn getraind
Indicator

Afghan Reconstruction Trust Fund (ARTF)

Score

Voortgang

N.v.t.

Met een jaarlijkse bijdrage van € 20 miljoen is Nederland een van de belangrijkste donoren van het ARTF. Nederland heeft voor de periode 2018-2021 een totaalbedrag van € 60 miljoen euro (€ 20 miljoen per jaar) goedgekeurd. Deels door de Nederlandse steun zijn in de afgelopen 15 jaar de volgende resultaten behaald

Het aantal goed draaiende gezondheidscentra is gestegen van 14% in 2002 naar 87% in 2017. Mede daardoor is de babysterfte met 60% gedaald. Meer dan 28 miljoen Afghanen hebben toegang gekregen tot basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en wegen.In totaal 9,3 miljoen kinderen (39% meisjes) genieten momenteel basisonderwijs, tegenover 800.000 in 2001, van wie nauwelijks meisjes.

Meer dan 28 miljoen Afghanen hebben toegang gekregen tot basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en wegen.
Indicator

Ontwikkeling van voedselproductie

Score

Voortgang

N.v.t.

Nederland ondersteunt de ontwikkeling van voedselproductie via activiteiten die worden beheerd door het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, de Wageningen University (WUR) en de Aga Khan Foundation.

WUR ondersteunt het National Agriculture Education Centre (NAEC) sinds 2011 bij capaciteitsopbouw en onderwijs in de agrarische sector. Deze langdurige betrokkenheid is effectief gebleken. In de rapportageperiode 2017-2018 is 80% van de docenten getraind, zijn 151 curricula ontwikkeld en 120 instellingen ondersteund.

Ondanks de uitdagende omstandigheden in Afghanistan bereikt het project zijn doelen: een nieuw curriculum is ontwikkeld en wordt uitgerold binnen agrarische middelbare scholen. Hiermee neemt het aantal directe begunstigden snel toe van een paar honderd bij NAEC in Kabul, tot duizenden in heel Afghanistan.

Met de steun van het National Skills Development Programme, gefinancierd door de Wereldbank, breidt het NAEC nu ook uit naar agrarische beroepsopleidingen. Het tweede doel is vrouwen meer kansen bieden. Dit doel wordt binnen het project behaald, met steun van USAID.

80% van de docenten getraind, 151 curricula ontwikkeld en 120 instellingen ondersteund

Aanvullende informatie Afghanistan

Achtergrond

VN-Habitatprogramma in Bamiyan. Deze watergoot, mogelijk gemaakt door Nederlandse steun, was één van de verzoeken van de lokale bevolking aan de VN.Dit project is één van de vele manieren waarop Nederland heeft bijgedragen aan het verbeteren van het dagelijkse leven van de Afghaanse bevolking.

Aanvullende bronnen

Resultaten Veiligheid en Rechtsorde

Download PDF met resultaten voor Veiligheid en Rechtsorde in Afghanistan

Uitgaven per kanaal

Uitgaven

Uitgaven per thema

Uitgaven