Resultaten van EU-ontwikkelingssamenwerking

De Europese Unie (EU) en haar lidstaten zijn samen de grootste donor van ontwikkelingshulp ter wereld: in 2017 verstrekten zij €75,7 miljard aan officiële ontwikkelingshulp. EU-lidstaten financieren en implementeren niet alleen zelf ontwikkelingsprojecten. Ze dragen ook bij aan de ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door de Europese Commissie. Dit doet de Europese Commissie via verschillende financieringsinstrumenten. Op deze manier boekt Nederland dus ook via de EU vooruitgang op de doelen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

De EU rapporteert zelf over haar resultaten en deze resultatenpagina geeft in vogelvlucht de resultaten weer van EU-ontwikkelingssamenwerking tussen juni 2016 en juni 2017 (verslagjaar 2017); de periode waarvoor de meest recente gegevens beschikbaar zijn.

In het verslagjaar 2017 had de Europese Commissie bijna €17 miljard tot haar beschikking voor ontwikkelingssamenwerking wereldwijd. Hiervan is circa 5% bijgedragen door Nederland, zowel via de EU-begroting als het Europees Ontwikkelingsfonds. De EU Consensus inzake Ontwikkeling vormt het beleidskader voor Europese ontwikkelingssamenwerking, en gaat uit van vijf uitgangspunten die fundamenteel zijn voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDGs): mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

Deze vijf uitgangspunten van de EU Consensus inzake ontwikkeling sluiten aan bij Nederlandse beleidsprioriteiten. Alle behaalde resultaten in verslagjaar 2017 staan bondig beschreven in het Jaarverslag van de Europese Commissie over ontwikkelingssamenwerking in 2017, en uitgebreid in het Staff Working Document on the Implementation of the EU’s Instruments for Financing External Actions in 2017.

De volgende selectie van resultaten in verslagjaar 2017 laat zien dat ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd door de Europese Commissie mede bijdraagt aan het behalen van Nederlandse doelstellingen.

Externe bronnen

Jaarverslag Europese Commissie

Jaarverslag van de Europese Commissie over ontwikkelingssamenwerking in 2017

Staff Working Document

Staff Working Document on the Implementation of the EU’s Instruments for Financing External Actions in 2017

Mensen

Armoede en honger in alle vormen bestrijden en zorgen voor waardigheid en gelijkheid

Een van hoofddoelen van het Nederlands ontwikkelingssamenwerkingsbeleid is het verminderen van armoede en maatschappelijke ongelijkheid. Het bereiken van dit doel wordt bevorderd door te werken aan prioriteiten zoals voedsel- en voedingszekerheid, humanitaire hulp, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en vrouwenrechten en gendergelijkheid. De Europese Commissie werkt hier vanuit het uitgangspunt “mensen” ook aan. Voorbeelden hiervan in verslagjaar 2017 zijn:

De EU financierde humanitaire hulpacties in meer dan 90 landen met een totale waarde van €2.2 miljard. Een nieuw partnerschap tussen de EU en VN werd gelanceerd om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes uit te bannen. De EU ondersteunt, verspreid over meerdere jaren, dit Spotlight Initiative met een bedrag van €500 miljoen.

Planeet

Toekomstige generaties beschermen tegen milieuvernietiging en uitputting van grondstoffen

Klimaatverandering is een grote internationale uitdaging. Nederland zet daarom onder andere in op het bevorderen van inclusieve groene groei en klimaatactie wereldwijd. “Planeet” is ook een van de uitgangspunten voor ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie. Dit vertaalt zich in verslagjaar 2017 onder andere in de volgende resultaten:

Via het Electrification Financing Initiative werden in Zambia, Benin, Ivoorkust en Nigeria in totaal 452.000 huishoudens aangesloten op een elektriciteitsnetwerk en wordt duurzame elektriciteitsopwekking gestimuleerd.De Global Climate Change Alliance (GCCA+) ondersteunde meer dan 70 kleine eilandstaten en minst ontwikkelde landen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

Welvaart

Zorgen dat mensen in welvaart en met voldoening kunnen leven, in harmonie met de natuur

Nederland richt zijn ontwikkelingssamenwerking op instabiele regio’s. Bijdragen aan armoedebestrijding en inclusieve, duurzame ontwikkeling is een doel op zich. Ook is dit de beste aanpak voor tegengaan van instabiliteit en het verminderen van het risico van gewapend conflict. Mensen meer perspectief bieden op een behoorlijk en veilig bestaan is tevens een lange termijn investering in het tegengaan van irreguliere migratie. Ook de Europese Commissie werkt aan het bevorderen van welvaart wereldwijd, middels gerichte programma’s en door kennisuitwisseling te bevorderen. Een selectie van de resultaten in verslagjaar 2017 is als volgt:

Wereldwijd namen 166.000 mensen via EU-ontwikkelingssamenwerking deel aan onderwijs- en beroepsopleidingsprogramma’s die hun kansen op de lokale arbeidsmarkt vergroten.Het EU-programma International Urban Cooperation startte. Met een budget van €20 miljoen voor 2016-2019, helpt dit programma steden in verschillende werelddelen oplossingen te delen voor problemen zoals snelle verstedelijking.

Vrede

Vreedzame, eerlijke en inclusieve samenlevingen opbouwen

Nederland richt zijn ontwikkelingssamenwerking op het voorkomen van conflicten en het tegengaan van instabiliteit en onveiligheid. Of een land te maken heeft met fragiliteit en conflict bepaalt in hoge mate het ontwikkelingsperspectief. Vanuit het uitgangspunt “vrede” werkt de Europese Commissie onder andere aan het bevorderen van veiligheid en rechtsorde en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Zo behaalt de Europese Commissie in verslagjaar 2017 de volgende resultaten:

1.420.000 mensen profiteerden rechtstreeks van programma’s die civiele post-conflict vredesopbouw en conflictpreventie ondersteunen. De EU en haar lidstaten richtten samen het EU Trustfonds voor Colombia op, dat het land ondersteunt in het vredesproces dat volgt na ruim vijftig jaar burgeroorlog.

Partnerschap

Ontwikkelingswerk uitvoeren via partnerschappen

Zowel Nederland als de Europese Commissie werken voor het behalen van ontwikkelingsdoelen nauw samen met partners zoals multilaterale instellingen, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en niet-EU landen. In verslagjaar 2017 resulteerde dit in onder andere:

De EU nam deel aan verschillende processen van de Verenigde Naties omtrent ontwikkelingssamenwerking, zoals de High-Level Political Forum on Sustainable Development en de Financing for Development Forum.De EU werkt nauw samen met lokale ngo’s, zoals staat beschreven in een rapport uit 2017 over de samenwerking tussen de EU en ngo’s

Wereldwijde betrokkenheid

Mondiale uitdagingen effectief aanpakken door financiering van verschillende partijen samen te brengen

Voor het realiseren van de SDG’s zijn grote investeringen nodig. Hiervoor is het van belang dat financiering van verschillende partijen, waaronder de private sector, wordt samengebracht. De Europese Commissie stimuleert het samenbrengen van financiering van verschillende partijen. Voorbeelden hiervan in verslagjaar 2017 zijn:

Het EU Extern Investeringsplan ging van start. Dit plan stimuleert investeringen in Afrika en het nabuurschap van de EU. De bijdrage van de Europese Commissie van €4.1 miljard zal naar verwachting resulteren in €44 miljard in investeringen. In het kader van het EU-noodtrustfonds voor Afrika zijn 40 programma’s goedgekeurd, gericht op stabiliteit en de aanpak van (de grondoorzaken van) irreguliere migratie in een groot aantal Afrikaanse landen.