Context

De Palestijnse Gebieden (PG) hebben te maken met grote politieke en economische uitdagingen. De tweestatenoplossing is vastgelopen. Beide zijden hebben stappen gezet die een oplossing moeilijk maken. De Palestijnse verdeeldheid nam toe en Israël (ISR) bleef zijn nederzettingen uitbreiden. Het aantal gevallen van sloop in het C-gebied en Oost-Jeruzalem neemt toe. Deze ontwikkelingen hinderen de politieke en economische ontwikkeling in de PG. Nederland (NL) wil bijdragen aan het vredesproces in het Midden-Oosten, helpen met het opbouwen van de Palestijnse staat en de sociaaleconomische ontwikkeling mobiliseren. Binnen de PG richt Nederland zich met name op de thema's water, voedselzekerheid, veiligheid en rechtsorde. Het heeft goede betrekkingen met de PG en ook met Israel. Nederland maakt optimaal gebruik van deze positie om de tweestatenoplossing dichterbij te brengen, naast andere methoden door middel van trilaterale (ISR-PG-NL) besprekingen over water, energie en grensverkeer.

Uitgelicht project

Land and Water Resource Management-programma (LWRM)

Land and Water Resource Management-programma (LWRM)

Het Land and Water Resource Management-programma (LWRM), dat wordt uitgevoerd door verschillende Palestijnse NGO's richt zich op de toegang tot grond en water in de Westelijke Jordaanoever. In Qusra hadden het leger en kolonisten het voorzien op landbouwgrond. Met hulp van het LWRM zijn 150 dunums hersteld en is er een collectief regenwateropvangsysteem aangelegd. In Izbet Jaloud waren de voornaamste uitdagingen de hoge kosten en gebrekkige toegang tot water voor irrigatie. Het LWRM heeft de noodzakelijke installaties geplaatst, waardoor de kosten daalden en de toegang verbeterde. Deze acties hebben geleid tot een groter aantal bewoners die hun grond terugeisen en bewerken.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Palestijnse Gebieden

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Productiviteit per hectare grond met steun van het Netherlands Representative Office (NRO)

149,58 ton Op schema
149,58 ton
Interpretatie van de resultaten in context

De productie in door donoren ondersteunde gebieden stijgt, maar is sterk afhankelijk van de donorondersteuning. In 2016 vond er een aanzienlijke stijging van de productie plaats, maar een daling in de economische waarde. De risico's in de sector blijven hoog, door onder meer beperkte toegang tot water, grond en markten, de dreiging van sloop en/of onteigening en het onrechtvaardige marktsysteem.

Permanente arbeidskrachten in de landbouwsector via door NRO gefinancierde programma's

6.550 Op schema
6.550
Interpretatie van de resultaten in context

Het aantal banen dat de afgelopen jaren is gecreëerd en vervuld in de landbouwsector is gestegen. Deze trend hangt nauw samen met de verhoging van de productie, die sterk afhankelijk is van donorondersteuning. Dezelfde risico's zijn aanwezig: beperkte toegang tot water, grond en markten, de dreiging van sloop en/of onteigening en het onrechtvaardige marktsysteem.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen dat is bereikt met duurzame toegang tot en gebruik van verbeterde watervoorzieningen in Gaza

1,8 miljoen Op schema
Aantal mensen dat is bereikt
Interpretatie van de resultaten in context

De NRO-programma's in Gaza hebben de afgelopen jaren geholpen de waterlevering te herstellen - niet alleen door de infrastructuur te vernieuwen en desinfectiemiddelen te verstrekken, maar ook door de capaciteit van de voorzieningen te vergroten. De invoerbeperkingen op materialen, de vernietiging van waterinfrastructuur en het overmatig gebruik van het grondwater aan de kust blijven bijdragen aan de dramatische situatie in Gaza.

Aantal Nederlandse waterkennisinstellingen die actief zijn in de lokale watersector

7 Op schema
7
Interpretatie van de resultaten in context

Nederlandse instellingen blijven betrokken bij een aantal onderzoeksinitiatieven die helpen sterkere programma's met betrekking tot water te ontwikkelen in het hoger onderwijs in de Palestijnse Gebieden. Het Palestijns-Nederlandse academische consortium verbeterde in 2016 de samenwerking tussen de verschillende instellingen in de watersector en creëerde meer mogelijkheden voor meer betrokkenheid van Nederlandse instellingen in de toekomst.

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal begunstigden van activiteiten die het rechtsbewustzijn vergroten (gesplitst in Westelijke Jordaanoever/Gaza)

10.169 Op schema
Aantal begunstigden - by sex
Aantal begunstigden - by region
Interpretatie van de resultaten in context

De sessies die mensen meer bewust moeten maken van het recht en op juridische onderwerpen. De sessies richtten zich onder meer op jongeren, vrouwen en arbeiders. Het toegenomen bewustzijn leidt tot meer klachten en dat leidt weer tot meer uitspraken. Als het recht op een eerlijk proces wordt nageleefd kan dat bijdragen aan het vertrouwen van de burgers in het rechtsstelsel. Het opbouwen van vertrouwen in een landelijk rechtsstelsel in een bezettingssituatie is moeilijk.

Percentage van de begunstigden dat tevreden is met rechtshulpdiensten (score: tevreden en zeer tevreden gecombineerd) (gesplitst naar geslacht)

97,4 Op schema
97,4% (97,7% vrouw)
Interpretatie van de resultaten in context

Het soort zaken dat wordt behandeld, variëert aanzienlijk in context en jurisdictie. In een land dat is verdeeld en bezet en dat in de praktijk drie rechtsstelsels heeft, is het moeilijk rechtshulpdiensten te leveren. Niettemin is de tevredenheidsgraad van de mensen die rechtshulp hebben ontvangen in 2016 (zeer) hoog.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

De NRO-programma's hebben successen geboekt, maar ondervonden ook haperingen. De voedselzekerheidssector heeft te maken met voortdurende risico's als de beperkte toegang tot water, grond en markten, de dreiging van sloop en/of onteigening en het onrechtvaardige marktsysteem. Ondanks deze hindernissen slaagde het NRO erin meer werk uit te voeren in het C-gebied. Dit was een van de hogere doelen voor de sector. Met betrekking tot de watersector blijven de invoerbeperkingen op materialen (in Gaza), de vernietiging van waterinfrastructuur en het overmatig gebruik van het grondwater aan de kust de programma's tegenwerken. Interventies in de rechtsorde sector blijven succesvol op dienstverleningsniveau en als het gaat om de effectiviteitsscores. Voor essentiële hervormingen is echter sterkere nationale en internationale betrokkenheid nodig op politiek niveau. De situatie waarin de NRO moet werken, wordt steeds moeilijker. Dat leidde ertoe dat de bereikte resultaten in 2016 niet overeen kwamen met de verwachtingen, ondanks enkele opmerkelijke successen.

Blik op de toekomst

De geografische fragmentatie in de Palestijnse gebieden neemt toe als gevolg van de Israëlische bezetting en het ontbreken van zicht op een tweestatenoplossing. De kloof tussen Fatah en Hamas wordt groter en de democratische ruimte kleiner. De toenemende controle door de uitvoerende macht (en het veiligheidsapparaat) vormt een ernstige bedreiging voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het wordt steeds moeilijker om met de burgermaatschappij te werken als gevolg van toenemende druk op de maatschappelijke organisaties in de PG en Israël. De financiële steun voor de PG neemt af, wat leidt tot een groeiend begrotingstekort. Het bereik van de Nederlandse programma's is breed en moet meer gefocust worden. In de loop van de komende maanden begint het NRO met het opstellen van een mogelijk programma voor de toekomst. Daarin worden potentiële prioriteitsgebieden en interventies geïdentificeerd, waarin Nederland een specifieke niche, expertise en/of toegevoegde waarde heeft.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 17,350,881

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal