Context

Kenia is in 2014 een lager-middeninkomensland geworden en is in 2016 economisch goed blijven presteren met een groei van het BNP met 5,9%. Het ondernemingsklimaat blijft echter hinder ondervinden van onder meer corruptie en bureaucratie. In het belang van de langdurige stabiliteit en veiligheid in Kenia, die momenteel wordt bedreigd door terrorisme en politiek geweld, heeft Nederland een gericht programma om het bestuur, de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten te verbeteren. Met dit programma worden ongelijkheden aangepakt en wordt gewelddadig extremisme bestreden. In het kader van de "hulp en handel" agenda richt Nederland zich op de overdracht van kennis en technologie in de water- en landbouwsector, waarbij Nederlandse bedrijven en kennisinstituten betrokken worden. De resultaten hiervan zijn veelbelovend. Ook in andere sectoren worden handel en investeringen bevorderd. Binnen de regio is Kenia een belangrijk land voor opvang van 600.000 vluchtelingen. Op de lange termijn draagt de opvang van zoveel vluchtelingen bij aan het voorkomen van de migratie van vluchtelingen naar Europa, maar vormt het vanwege de grote aantallen en de voortdurende regionale instabiliteit ook een bedreiging voor Kenia. De in augustus jongstleden (2017) gehouden (presidents-)verkiezingen, de uitspraak van het Hooggerechtshof en de nieuw te houden presidentsverkiezingen op 17 Oktober aanstaande kunnen van invloed zijn op de snelheid van de verdere structurele hervormingen, die nodig zijn om de duurzaamheid van op investeringen gebaseerde inclusieve groei te garanderen.

Uitgelicht project

Kenya Market-led Dairy Programme

Eind 2016 hadden 100.000 zuivelboeren (waarvan 50% vrouw), inclusief hun families, hun inkomsten uit de zuivelverkoop met minimaal 15% verhoogd. Bovendien is het Kenya Market-led Dairy Programme doorgegaan met het stimuleren van jongeren voor melkveehouderij en daarmee verband houdende bedrijven, in het bijzonder de productie van hoogwaardig veevoer om de melkopbrengst te vergroten. Achttien verhalen over successen en problemen van deelnemers aan het zuivelprogramma zijn te vinden in “Dairy matters, inspiring stories on dairy development in Kenya”. De verzamelde verhalen belichten de verbeteringen in het beheer van boerderijen, investeringen, prestaties en resultaten, maar ook de moeilijkheden waarmee mensen te maken krijgen.
Zie ook: http://cowsoko.com/kmdp-publications] de website van Cowsoko.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Kenia

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal boeren met meer productiviteit en inkomen

127.057 Op schema
127.057
Interpretatie van de resultaten in context

De afname van de algehele groei in de landbouwsector, van 7,2% in 2015 naar 4,4% in 2016, is vooral te wijten aan een tekort aan neerslag. Niettemin blijven de Nederlandse voedselzekerheidsprojecten succesvol als het gaat om verbeterde landbouwopbrengsten, hogere inkomens voor boeren en de ontwikkeling van ondernemingen om uiteindelijk duurzame groei mogelijk te maken. De productie van verse tuinbouwproducten en verhandelbare melk is in 2016 met respectievelijk 9,4% en 5,6% toegenomen.

Aantal strategische Nederlandse investeringen in agribusiness en landbouwfinanciering

34 Op schema
34
Interpretatie van de resultaten in context

Er zijn vanaf 2012 investeringen gedaan, met behulp van Nederlandse technologie of Nederlands kapitaal, door 34 strategische agribusiness- en landbouwfinancieringsondernemingen, waarvan er vijf nieuw waren in 2016. De ambassade vervulde een bemiddelende, adviserende en programmatische rol. Daarnaast heeft de ambassade 32 nieuwe zakelijke aanvragen ontvangen en afgehandeld en meerdere handelsmissies naar Kenia gefaciliteerd. De Nederlandse Business Hub (eind 2015 opgericht) ondersteunde eveneens bedrijven die zaken willen doen in Kenia, onder meer in de landbouwsector. Over de resultaten zijn nog geen gegevens bekend.

Water

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen met toegang tot verbeterde waterbronnen

211.200 Op schema
211.200
Interpretatie van de resultaten in context

Over de gehele line is het percentage van de landelijke bevolking dat toegang heeft tot veilige en verbeterde watervoorziening in 2016 gestegen van 56,9% naar 58,0%. In stedelijke gebieden is de toegang tot water met 1,3% gestegen tot 68,3%, terwijl deze op het platteland met 0,8% is gestegen tot 50,2%. De Water Operator Partnerships tussen Vitens Evides uit Nederland en de waterbedrijven in Naivasha en Mombasa hebben in 2016 de toegang verbeterd voor een extra 211.200 mensen door de leidingennetwerken uit te breiden en nieuwe waterkiosken te openen in arme gebieden.

Aantal mensen dat profiteert van verbeterd stroomgebiedbeheer

479.599 Op schema
479.599
Interpretatie van de resultaten in context

In 2016 is de nieuwe waterwet eindelijk in werking getreden met bepalingen voor stroomgebiedbeheer en regulering van het beheer en gebruik van watervoorraden, waterwinning en -opslag en grondwater. Dit heeft de wettelijke kaders voor de door de ambassade gesteunde waterbeheerprojecten versterkt. In 2016 hebben het Integrated Water Resource Management Action Plan for Lake Naivasha, het Mau Mara Serengeti Sustainable Water Initiative, Smart Water for Agriculture en de African Wildlife Foundation een bijdrage geleverd aan verbetering van het stroomgebiedbeheer, waar zowel huishoudens, boeren als ondernemingen in deze gebieden van hebben kunnen profiteren.

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal mensen (m/v) met verbeterde toegang tot justitie (formeel/informeel, d.w.z. die gebruik maakten van juridisch advies of bemiddeling bij geschillen)

46.049 Op schema
46.049
Interpretatie van de resultaten in context

Kituo cha Sheria en KNCHR (de Keniaanse nationale commissie voor de mensenrechten) hebben op innovatieve wijze gebruikgemaakt van mobiele telefoontechnologie om justitie op een goedkopere en snellere manier beter toegankelijk te maken. Rechtsbijstand en juridisch advies worden aangeboden via mobiele telefoons, zodat cliënten niet hoeven te reizen om hun juridische zaken af te handelen. Daarnaast heeft de rechterlijke macht zijn achterstand met 22,6% verkleind en het algehele afhandelingspercentage verbeterd van 74% tot 80% in 2016, waardoor het aanbod beter in verhouding is tot de vraag.

Aantal maatschappelijke organisaties met meer mogelijkheden om vrouwenrechten en gendergelijkheid te bevorderen

118 Op schema
118
Interpretatie van de resultaten in context

De capaciteit van NGO's op landelijk niveau en in de provincies is in 2016 versterkt als het gaat om lobbyen en pleitbezorging, toegang tot justitie, mensenrechten en de deelname van vrouwen aan politieke processen. Dit is vooral relevant gezien het feit dat de ruimte voor de burgermaatschappij op deze onderdelen onder druk staat. In de aanloop naar de algemene verkiezingen in 2017 hebben deze NGO's zich geconcentreerd op activiteiten om de deelname van vrouwen te vergroten. Ook is vrouwen de mogelijkheid gegeven zich verkiesbaar te stellen en hebben ze gepleit en gelobbyd voor de toepassing van wetgeving om de regel van 'maximaal twee derde van één gender' uit te voeren. Dit wil zeggen dat in het Keniaanse parlement niet meer dan 2/3 uit mannen (of vrouwen) bestaat.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

In het algemeen zijn door de ambassade gesteunde programma's op schema om de geplande resultaten te behalen. In de landbouwsector wordt een programma gesteund om best practices te identificeren en op te schalen in de drie subsectoren zuivel, tuinbouw en visteelt. Het ondernemingsklimaat blijft echter voor uitdagingen zorgen. Er zal daarom worden nagedacht over steun aan het verbeteren en het sneller toepassen van het handelsrecht, in combinatie met blijvende steun voor hervormingen in procedures voor zaken doen via de IFC/WB (Internationale Financieringsmaatschappij/Wereldbank).

Blik op de toekomst

In 2016 heeft de Nederlandse regering met de Keniaanse regering afgesproken dat het bilaterale ontwikkelingssamenwerkingsprogramma voor Kenia in 2020 geleidelijk zou worden opgeheven. Dat betekent dat de huidige steun door de ambassade aan projecten in de water- en voedselzekerheidssectoren begin 2020 zal worden uitgefaseerd. De duurzaamheid van deze projecten vereist echter voortdurende en zorgvuldige aandacht om te zorgen dat de al bereikte ontwikkelingsresultaten niet verloren gaan als de steun ophoudt. De programma's op het gebied van mensenrechten en de strijd tegen gewelddadig extremisme worden waarschijnlijk voortgezet, aangezien er op de middellange termijn geen grote veranderingen in de bestuurs- en veiligheidssituatie worden verwacht. Na 2020 zullen de betrekkingen tussen Kenia en Nederland zich vooral concentreren op handel en investeringen, gefaciliteerd door Nederlandse bedrijfsondersteunende instrumenten. Verwacht wordt dat Kenia een belangrijke politieke partner zal blijven, gezien de rol die het land speelt in de regio, onder meer door 600.000 vluchtelingen uit de regio op te vangen.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 16,976,746

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal