Context

In 2016 onderging Ethiopië de ergste politieke onrust sinds 1991. Grootschalige protesten werden door de regering vaak met harde hand onderdrukt. Demonstranten vielen ook buitenlandse bedrijven aan, waaronder Nederlandse. In oktober werd de noodtoestand afgekondigd, wat de regering ruime bevoegdheden gaf om de orde te herstellen. Nederland gereageerde door de constructief-kritische dialoog met de Ethiopische overheid te intensiveren. Waar mogelijk ondersteunt Nederland de Ethiopische overheid om de oorzaken van onrust aan te pakken, zoals gebrek aan goed bestuur en jeugdwerkloosheid. De aanhoudende voedselonzekerheid in Ethiopië (vorig jaar werd het land geteisterd door de ergste droogte in 50 jaar) en de daarmee samenhangende hoge bevolkingsdruk, blijven belangrijke uitdagingen. Een daadkrachtige respons van de Ethiopische overheid, daarin bijgestaan door de internationale gemeenschap, heeft een hongersnood voorkomen. Jeugdwerkeloosheid kan tot migratie leiden en een belangrijke prioriteit van de Ethiopische regering is het scheppen van werkgelegenheid. De Nederlandse ambassade zoekt naar mogelijkheden dit streven te ondersteunen. Daarbij wordt hulp en handel gecombineerd, vooral in de landbouwsector. Deze combinatie past goed binnen de Ethiopische inspanningen om inclusieve groei, armoedebestrijding en sociale ontwikkeling te bewerkstelligen.

Uitgelicht project

SRGR/hiv-aids in Ethiopië

Tussen 1990 en 2012 zijn de kindersterftecijfers (van kinderen onder de 5 jaar) gedaald van 205 naar 68 kinderen per 1.000 levendgeborenen. Dit is meer dan het streven vanuit de Millennium Ontwikkelingsdoelen, waar veel landen in 2015 niet aan voldeden. De Maternal Mortality Ratio - moedersterfte per 100.000 geboortes - daalde van 1.400 in 1990 naar 412 in 2016. Deze resultaten werden bereikt door stevig te investeren in het opleiden van mensen (Health Extension Workers) en in Community Based Primary Health Care.

Belangrijkste resultaten van de ambassade in Ethiopië

Voedsel- en voedingszekerheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal boeren (direct bereikt) met verbeterde technologieën, verbeterde inputs en outputs en toegenomen productiviteit en inkomen

474.000 Op schema
Aantal boeren direct bereikt
Interpretatie van de resultaten in context

De ambassade heeft in 2016 financiële bijdrage geleverd aan het nationale Agriculture Growth Programme (AGP) van de overheid. Daarnaast ondersteunt de ambassade het AGP bij het valideren en delen van goede landbouwpraktijken, het verbeteren van de levering en productie van landbouwzaden en bij de capaciteitsontwikkeling voor kleinschalige irrigatie. Hiermee hoopt de ambassade de duurzame en inclusieve groei in de agrarische sector te stimuleren.

Aantal mensen bereikt die minder kwetsbaar zijn in hun voedselvoorziening in geval van droogte of andere rampen.

60.400 Op schema
Aantal mensen bereikt
Interpretatie van de resultaten in context

De score weerspiegelt de Nederlandse bijdrage in 2016 om hongersnood en ondervoeding te verminderen, door het ondersteunen van het Productive Safety Net Programme (PSNP) van de overheid. PSNP heeft in 2015 en 2016 mensen beschermd tegen de door El Niño veroorzaakte droogte en voedselcrisis. De inspanningen van dit programma om de inkomenspositie van mensen te versterken, heeft tot nu toe weinig succes gehad. De ambassade is daarom van plan om PSNP technische ondersteuning te bieden bij het verbeteren van de inkomens van rurale huishoudens, op een manier die vergelijkbaar is met de steun aan het Agriculture Growth Programme (AGP).

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Indicator Score Vooruitgang

Aantal franchise klinieken die SRGR diensten aanbieden

863 Vooruitgang, maar niet op schema
863
Interpretatie van de resultaten in context

Het aantal franchise-klinieken met SRGR-diensten, ondersteund door de Family Guidance Association of Ethiopia (FGAE) en Marie Stopes International Ethiopia (MSIE), daalde van 931 in 2015 tot 863 in 2016 (306 + 557). MSIE heeft klinieken geroyeerd die niet voldeden aan de kwaliteitsnormen. Franchise-klinieken zijn belangrijk om de betrokkenheid van de private sector bij het leveren van primaire gezondheidszorg te bevorderen.

Aantal stellen dat een jaar lang is beschermd tegen een zwangerschap door anticonceptiemiddelen’

7,4 miljoen Op schema
7.425.340
Interpretatie van de resultaten in context

De Couple Year Protection (CYP) index meet gedurende een jaar de bescherming tegen zwangerschap via anticonceptie. Het gebruik van de index is via programma's die de ambassade ondersteunt in 2016 gestegen met bijna 50% tot 7,4 miljoen CYP’s. Alle partners van de ambassade (MSIE, DKT & FGAE) hebben een bijdrage geleverd aan deze stijging, met de grootste vooruitgang voor DKT (van 3,6 naar 5,9 miljoen CYP's). Dit betekent dat de Nederlandse financiering in toenemende mate bijdraagt aan het gebruik van anticonceptie in Ethiopië en daarmee ook de mogelijkheid voor meisjes en vrouwen om zelf te beslissen of en wanneer ze zwanger willen worden. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot lagere geboorte cijfers.

Vrouwenrechten en Gendergelijkheid

Indicator Score Vooruitgang

Aantal ambassadeprojecten met focus op gender- en vrouwenemancipatie

9 Op schema
9
Interpretatie van de resultaten in context

Om ervoor te zorgen dat ontwikkelingsprogramma's de gendergelijkheid bevorderen, heeft de ambassade in 2016 haar personeelscapaciteit op dit vlak versterkt. Bovendien zorgt de ambassade door analyse en beoordeling van haar bestaande portefeuille dat ontwikkelingsinterventies gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen versterken.

Veiligheid en Rechtsorde

Indicator Score Vooruitgang

Aantal professionals opgeleid om bij te dragen aan veiligheid

299 Op schema
Aantal professionals opgeleid
Interpretatie van de resultaten in context

De ambassade onderteunt de NGO Justice for All om gevangenispersoneel, politie en milities te trainen in (onder andere) mensenrechten. Dit geeft de Ethiopische overheid de knowhow om mensenrechten te beschermen, om zo uiteindelijk het vertrouwen van mensen in het gerechtelijk en veiligheidssysteem van het land te versterken.

Aantal leden van het hogere kader van de regionale overheid van Oromia, dat heeeft deelgenomen aan de leiderschapstraining van het Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD)

5 Op schema
5
Interpretatie van de resultaten in context

Op verzoek van de OPDO (de regeringspartij in Oromia), heeft het NIMD in 2016 trainingen verzorgd in leiderschap en conflictpreventie voor de regionale president en een aantal parlementsleden. Oromia was een van de meest onrustige regio's in 2015-16. Bovendien zijn hier veel Nederlandse bedrijven gevestigd. De training ondersteunt het streven van de regeringspartij van Oromia om hervormingen die zijn toegezegd tot stand te brengen. Dit kan het vertrouwen van de burgers in hun regionale overheid vergroten, bijdragen aan vrede en stabiliteit in de regio en bijdragen aan het beschermen van Nederlandse investeringen in Oromia.

Achtergrond & toekomst

Interpretatie van de resultaten in context

Voedselzekerheid
In gebieden met veel landbouwpotentieel en bij de rijkere boeren krijgt de hervorming van de landbouwsector geleidelijk vorm. Echter blijven arme, rurale huishoudens die in gedegradeerde en droge gebieden wonen achter.

SRGR/hiv-aids
Voor SRGR en hiv/aids zijn de resultaten beter dan verwacht, hoewel de Demographic Health Survey 2016 nog niet bekend is gemaakt. Dit komt omdat men nu de vruchten plukt van investeringen die de afgelopen 15 jaar in de primaire gezondheidszorg zijn gemaakt.

Veiligheid & Rechtsorde
Onder de noodtoestand zijn de activiteiten zo goed als mogelijk voortgezet. In reactie op de onrust heeft de ambassade de activiteiten op het gebied van goed bestuur geïntensiveerd, met als doel een bijdrage te leveren aan het wegnemen van de onderliggende oorzaken van onvrede.

Blik op de toekomst

Voedselzekerheid
De steun van de ambassade aan landbouwhervormingen in gebieden met een hoger productief potentieel moet in stand blijven. Meer aandacht is echter nodig voor marginale gebieden en het verbeteren van de weerbaarheid van arme rurale huishoudens. De ambassade zal in 2017 maatregelen nemen om de inkomenspositie te versterken van mensen die gebruikmaken van het PSNP (Productive Safety Net Programme). Daarnaast zal de ambassade de hulp- en handelsagenda inzetten voor werkgelegenheid. Het scheppen van banen heeft prioriteit, ook om de stabiliteit van het land te bewaken.

SRGR/hiv-aids
Op het gebied van SRGR en hiv-aids is het belangrijk om infrastructurele investeringen te verhogen, privékapitaal aan te lokken en het systeem van verwijzingen binnen de gezondheidszorg te versterken.

Gender
Uit evaluaties blijkt dat het verbeteren van gendergelijkheid essentieel is voor duurzame ontwikkeling in een land. Binnen de ambassadeprogramma's is meer nadruk nodig op genderanalyse en impactbeoordeling van ondersteunde programma’s over gendergelijkheid. Het doel voor 2017 is dat dit in tenminste 15 projecten is doorgevoerd.

Veiligheid & Rechtsorde
Veiligheid en rechtsorde blijft cruciaal voor de stabiliteit van Ethiopië en voor de Nederlandse investeringen. Bestaande activiteiten zullen worden voorgezet, met meer aandacht voor goed bestuur.

Financiële samenvatting

Totale uitgaven van de ambassade € 57,221,561

Uitgaven 2016 per thema

Uitgaven 2016 per kanaal